Aktualności

Uroczystość NMP Królowej Polski

3 maja, przeżywając podwójne święto, NMP Królowej Polski oraz kolejną rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, zgromadziliśmy się na Mszy świętej o godz. 10.00 pod przewodnictwem bpa pomocniczego Grzegorza Suchodolskiego. Wraz z duchowieństem oraz licznymi przedstawicielami władz samorządowych, modlitwą otaczaliśmy naszą Ojczyznę, prosząc o dar pokoju.

Ks. Biskup w swojej homilii nawiązując do wydarzeń ostatnich miesięcy mówił, że Polacy otwierając swoje serca i domy napisali nową konstytucję: miłości, dialogu, otwartości i przebaczenia. Konstytucję, która zachwyca Europę nie mniej niż tamta z 1791 roku. Przypomniał, że Europa zostałą zbudowana na korzeniach, miłość, sprawiedliwości, solidarności, i trzeba nam do tych korzeni wracać, zwłaszcza w świetle wydarzeń, które dzieją się na świecie.
Po mszy, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz miejskich oraz licznie zgromadzeni wierni, udali się na skwer Kościuszki, gdzie odczytano apel pamięci, została oddana salwa honorowa, a delegacje władz państwowych i samorządowych, wojska i służb mundurowych, organizacji społecznych i szkół złożyły kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.fot. Piotr Grabowski

Baranki wracają!

W ramach akcji Caritas

„Baranki Wielkanocne” to nieodłączny symbol Świąt Wielkanocnych. Caritas Diecezji Siedleckiej łączy tradycję ze szczytnym celem i rozprowadza je w całej diecezji siedleckiej, by pomóc najbardziej potrzebującym.  Baranki wykonane są z białej czekolady. W tym roku także wracamy do tradycji rozprowadzania paschalików.

Uzyskane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na dzieła charytatywne siedleckiej Caritas, jednakże część środków pozostaje w parafiach do ich dyspozycji. Koszt jednego baranka to 5 zł. Paschaliki ręcznie wykonane są po 20 zł. 

Młodzież z KSM w IV NIedzielę Wielkiego Postu będzie przy katedrze rozprowadzać baranki paschalne i paschaliki. Warto zaopatrzyć się w baranka paschalnego zwłaszcza, że jest on tradycyjnym składnikiem wielkanocnych koszyczków do błogosławieństwa w Wielką Sobotę. 

W tym roku liczba baranków limitowana!!! Mamy zaledwie 180 sztuk.

 

Żywa Woda Nadziei

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

NA WIELKI POST 2021

„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości oświetlona światłem Zmartwychwstania, które ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość.

1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do stania się jej świadkami przed Bogiem i przed wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – prowadzącą do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak rozumiany i praktykowany post pomaga kochać Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu „zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post oznacza uwolnienie naszej egzystencji od wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 14): Syna Bożego, Zbawiciela.

2. Nadzieja jako “żywa woda”, która pozwala nam kontynuować naszą podróż.

Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się napić przy studni, nie pojmuje, kiedy mówi On, iż może ofiarować jej „żywą wodę” (J 4, 11). Na początku myśli ona naturalnie o zwykłej wodzie, Jezus natomiast ma na myśli Ducha Świętego, którego da w obfitości w Tajemnicy Paschalnej i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. Już w zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to wierzyć, że historia nie kończy się na naszych błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża. Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia z Jego otwartego serca.

W obecnym kontekście niepokoju, w którym żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać się prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, który znajduje się w samym centrum naszego procesu nawrócenia, stajemy się z kolei krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania postawy, która daje pociechę poranionym. Boże przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby używać „słów otuchy, które koją, umacniają, dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Enc. Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które oświeca wyzwania i wybory związane z naszym powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

3. Miłość, przeżywana jako naśladowanie Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla każdego, jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.

Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie… Miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie i który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii.

„Zaczynając od «miłości społecznej», można podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej uniwersalnym dynamizmem, może budować nowy świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych dróg rozwoju dla wszystkich” (Enc. Fratelli tutti, 183).

Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych środków do życia uważamy za członków naszej rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 7-16); oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom (por. Mk 6, 34-44). Tak dzieje się z naszą jałmużną, małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.

Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. W kontekście wielkiej niepewności jutra, pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 43, 1), ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się kochany przez Boga jak dziecko.

„Tylko spojrzenie, którego perspektywa została przekształcona miłością, prowadzi do pojęcia godności drugiego człowieka; ubodzy są uznani i docenieni w ich niezmiernej godności, poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, a zatem prawdziwie włączeni w społeczeństwo” (Enc. Fratelli tutti, 187).

Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do miłości, której niewyczerpanym źródłem jest miłosierne serce Ojca.

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie u stóp krzyża i w sercu Kościoła, wspiera nas swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo Zmartwychwstałego niech towarzyszy nam w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 11 listopada 2020 r., we wspomnienie św. Marcina z Tours

Franciszek

Pielgrzymka Róży Rodziców za dzieci - Gietrzwałd

23.09.2023

W zeszłą sobotę nasza parafia uczestniczyła w Pierwszej Pielgrzymce Róż Rodziców za dzieci. W spotkaniu więły udział wspólnoty z wielu zakątków naszego kraju, wśród nich nasza parafia wraz z księdzem proboszczem oraz parafi św. Józefa w Siedlcach. Był to czas modlitwy, słowa Bożego, Eucharystii. Zelatorką naszej Róży jest p. Anna Wyrzykowska, koordynatorem krajowym p. Ireneusz Rogala.

Grupa Pielgrzymkowa nr 1 PPP na Jasną Górę - spotkanie

W dniu wczorajszym Grupa Pielgrzymkowa nr 1 PPP na Jasną Górę miała swoje spotkanie. Po Mszy o godzinie 12.00 spotkaliśmy się by powspominać radości pielgrzymowania, obejrzeć zdjęcia z szlaku, pośpiewać, pośmiać się i skosztować co nieco.

Uroczystość odpustowa w naszej parafii

8 grudnia przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Jest to uroczystość odpustowa w naszej parafii. Z tej racji w południe, ks. Biskup Grzegorz Suchodolski celebrował Mszę świętą w naszej świątyni parafialnej.
Biskup Grzegorz w swojej homilii podkreślał, że katedra jest Głową i Matką, wszystkich Kościołów, w naszej diecezji, dlatego gromadzimy się, aby dziękować Panu Bogu za to, że od 1913 r. w tej świątyni jest głoszona cześć Niepokalanej.
Tego dnia przypada również "godzina łaski", dlatego tak wielu wiernych przyszło dzisiaj do świątyni, aby szukać u Boga pomocy w swoich sprawach oraz uwielbiać Go za wszelkie łaski już otrzymane.  Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi z 8 grudnia 1947 roku w Montichiari we Włoszech. Maryja obiecała wtedy, że "dzięki modlitwie w tej godzinie, ześle wiele łask dla duszy i ciała oraz że będą masowe nawrócenia".
Ks. Biskup w swojej homilii przypomniał, że każda Eucharystia, chwila modlitwy, dobrze przeżyta spowiedź, jest "godziną łaski" dla każdego z nas.
Dziś także zgromadzeni w katedrze siedleckiej wierni, dokonali aktu Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła, świętemu Józefowi.
fot. Piotr Grabowski

I Komunia św.

Aby trwać w przyjaźni z Jezusem

9 maja  2021 w sposób uroczysty dzieci z naszej parafii przystąpiły do Pierwszej Komunii Św. Wyrażamy głęboką radość z powodu tego wydarzenia, dzięki któremu nasze dzieci jeszcze ściślej jednoczą się w przyjaźni z  Bogiem.

Uroczystości komunijne zostały podzielone na 4 tury - ze względu na panujące wciąż obostrzenia sanitarne. Nie umniejsza to w żaden sposób świątecznego charakteru tych wydarzeń. Jesteśmy wdzięczni Rodzicom, katechetom oraz kapłanom za piękną współpracę i doprowadzenie dzieci do ich ważnego święta. Do I Komunii św. przystąpiło w tym roku 140 dzieci.  Podziękowania składamy na ręce ks. Proboszcza Dariusza Mioduszewskiego oraz prowadzącego przygotowanie do I Komunii ks. Marcina Wesołowskiego.

Biały Tydzień dla dzieci komunijnych będziemy przeżywać w poniedziałek i w środę dla grupy I i II, natomiast we wtorek i czwartek dla grup III i IV o godz. 16.00

Zapraszamy do galerii zdjęć z kolejnych Mszy św. z udziałem dzieci pierwszokomunijnych.

Godz. 8.00 Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4

Godz. 10.00: Szkoła Podstawowa Nr 11

Godz. 12.00:  Szkoła Podstawowa nr 1,  4 i  11

Godzina 14.00: Szkoła Podstawowa nr 2, 6 i dzieci z pozostałych szkół

107 rocznica poświęcenia katedry

Uroczystość pod przewodnictwem bpa Grzegorza

Katedra siedlecka ma już 107 lat. Jak każdego roku 22 września obchodzimy uroczystość jej poświęcenia na pamiątkę wydarzenia z 1913 roku, kiedy biskup lubelski Franciszek Jaczewski uroczyście ją konsekrował. 

Mszy św. przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski. Uczestniczyli w niej księża wybrani w diecezji do godności kanoników kolegiaty katedralnej.

W homili bp Grzegorz powiedział:

 Bóg jest we wnętrzu swojego kościoła, chciejmy więc dzisiaj w  uroczystość poświęcenia tej świątyni, przede wszystkim dostrzec, że jest to kościół żywy, że jest to kościół nieustannie ożywiany przez Bożego Ducha, wtedy kiedy gromadzimy się tutaj na modlitwie, na adoracji, a zwłaszcza na sprawowaniu najświętszych czynności liturgicznych, kiedy głoszone jest Słowo Boże i sprawowana najświętsza ofiara. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu Podlasie24.pl 

Kiermasz ciast i atrakcji dla Marysi

Nasza scholanka potrzebuje pomocy!

      Serdecznie zapraszamy na trzecią edycję "Kiermaszu ciast" dla Marysi, która odbędzie się 3 października w Galerii Siedleckiej. 

Maria Tchórzewska jest członkiem naszej parafialnej scholi Wniebogłosy. 

Marysia urodziła się 9 lat temu. Lewa nóżka Marysi była zdeformowana, wykręcona, a w stópce brakowało aż 3 paluszków. W siedleckim szpitalu, w którym na świat przyszła Marysia, nikt nie wiedział, co jej dolega. Dopiero w Warszawie stwierdzono, że to Fibular Hemimelia – bardzo rzadka wada, zdarzająca się raz na kilkaset tysięcy urodzeń. W nóżce Marysi nie ma niektórych kości - brakuje kości strzałkowej, wielu kości śródstopia, nie ma pięty, kość piszczelowa jest krótsza, a nóżka końsko - szpotawa…

Ratunkiem dla niej stała się możliwość operacji w USA. Pierwsza operacja w 2013 roku była jedną z trudniejszych, jakie przeprowadził dr Paley. Ustawił prawidłowo stopę, zrekonstruował piętę, wydłużył nóżkę, założył ciężki aparat, aby wydłużyć nóżkę Marysi. Potem Marysię czekało wiele tygodni rehabilitacji, nie obyło się bez ciężkich momentów i łez.

Zobacz materiał przygotowany przez TVP3

Przed Marysią czwarta, planowana operacja… Marysia rośnie, chora nóżka niestety nie, więc różnica w długości się powiększa. Noga się koślawi, doktor musi ją więc odpowiednio wydłużyć i ustawić. Musi też poprawić stópkę – różnica między jedną a drugą to aż 10 centymetrów. I nagle szok - Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia refundacji takich operacji! To jedyna szansa naszego dziecka na sprawność... Brak operacji oznacza, że przepadną wszystkie rezultaty leczenia… Lata cierpienia Marysi, jej łez, bólu pójdą na marne!

Kliknij w zdjęcie i przenieś się na licytacje dla Marysi

W tej walce liczy się każdy grosz. Rodzice są wdzięczni za zbiórkę, jaka została przeprowadzona w katedrze. Zostało zebrane wtedy ponad 8 tys. zł

Jak jeszcze można pomóc? 
  1. Można poprzez wpłatę dowolnych środków  na Fundację SiePomaga - Dla Marysi 
  2. Wejdź i dołącz do grupy licytacje dla Marysi - wiele ciekawych rzeczy, codziennie nowe przedmioty.
  3. Można także wziąć udział w kiermaszu ciast, gdzie na wszystkich czekają pyszne ciasta, a dla dzieci są przewidziane animacje, malowanie buziek, loteria fantowa.

Pogrzeb a COVID19

Aktualne wytyczne

W obecnym czasie zauważalnie przybywa nam w katedrze pogrzebów, nierzadko z powodu covid19.  W związku z tym rodzą się pytania co do postępowania w sytuacji osoby zmarłej, zakażonej koronawirusem. Aby rozwiać wątpliwości, przekazujemy wytyczne Kurii Diecezjalnej.
Forma pogrzebu osoby zmarłej na COVID19
 1. W świetle obowiązujących przepisów - według wyjaśnień Głównego Inspektora Sanitarnego - nie ma konieczności spopielenia ciała zmarłego, u którego zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem, przed uroczystościami pogrzebowymi. Takiej praktyki nie mogą domagać się powiatowe Sanepidy, ani firmy pogrzebowe nie mogą wymuszać zgody na kremację od rodzin zmarłych.
 2. W świetle niedawnych wyjaśnień Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku tradycyjnego pogrzebu, trumna z ciałem osoby zmarłej, u której zostało potwierdzone zakażenie koronawirusem, może być wnoszona do kościoła czy kaplicy gdzie jest sprawowana Msza św. za osobę zmarłą. 
 3. Przy zachowaniu więc przepisów sanitarnych odnośnie do przygotowania trumny oraz formy posługi pracowników zakładu pogrzebowego można stosować zwyczajną formę pogrzebu, ze stacją w kościele.
 4. Równie uprawniona jest forma pogrzebu rozpoczynająca się na cmentarzu grzebalnym od złożenia ciała do grobu, połączona ze sprawowaniem Mszy św. w kościele czy kaplicy po skończonych modlitwach na cmentarzu.
 5. Z punktu widzenia wiary żegnamy osobę zmarłą z koronawirusem z takim samym szacunkiem i miłością, jak ma to miejsce w innych przypadkach. Stosowanie się do wytycznych epidemiologiczno-sanitarnych, niczego w tym względzie nie umniejsza. Jest wyrazem naszej troski o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa osób zaangażowanych w pochówek.
 6. Ponadto przy organizowaniu w parafiach wszystkich form pochówków /lub uroczystości pogrzebowych/ należy stosować się do aktualnych wskazań sanitarno-epidemicznych. 

Wszystkie niezbędne informacje co do pogrzebu katolickiego, w tym również zmarłych na covid19 można znaleźć na naszej stronie parafialnej, w zakładce pogrzeb katolicki. Są tam również szczegółowe rozwiązania stosowane podczas organizacji pogrzebu w katedrze, jak również wskazania co do ewentualnej kremacji. Osoby, które spotka doświadczenie śmierci bliskiej osoby zapraszamy na stronę parafialną celem pozyskania informacji o organizacji pogrzebu.

 

 

Rocznica poświęcenia katedry

W dniu dzisiejszym nasza wspólnota o godz. 12.00 uroczyście świętowała kolejną rocznicę poświęcenia katedry.

W uroczystości uczestniczyła Kapituła Katedralna, klerycy pierwszego roku WSD oraz zgromadzeni wierni. Ksiądz biskup pomocniczy naszej diecezji Grzegorz Suchodolski przewodził liturgii. W jej trakcie ksiądz Mateusz Czubak został włączony do kapituły katedralnej.

Katedra jest kościołem, który stanowi centrum życia liturgicznego diecezji.  110 lat temu poświęcił świątynię biskup lubelski Franciszek Jaczewski. Kościół katedralny jest nazywany „Matką wszystkich kościołów diecezji”.  To w katedrze są udzielane sakramenty, mające szczególne znaczenie dla wszystkich parafii, a więc święcenia biskupie i kapłańskie, poświęcenie olejów używanych przy chrzcie i bierzmowaniu.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Zapraszamy na spotkania KSM - piątek po Mszy Świętej wieczorowej

Koncert kolęd

Wniebogłosy

W niedzielę odbył się koncert kolęd w wykonaniu scholi Wniebogłosy.

Dziękujemy za wsparcie i obecność oraz pomoc dla Marysi Tchórzewskiej, dla której zbieraliśmy pieniądze na kolejną operację nogi.

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia   (kiermasz słodkości i wspólny śpiew kolęd)

Promocja ministrancka w katedrze

Mamy nowych ministrantów

20 czerwca zapisze się w historii parafii katedralnej jako dzień, w którym 36 ministrantów zostało promowanych na kolejny stopień formacji ministranckiej. To bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ministranta, do którego przygotowuje się przez cały rok uczestnicząc w zbiórkach i wypełniając dyżury.

O strukturze promocji piszemy szerzej na naszej stronie - dowiedz się wiecej...

W parafii katedralnej formacja ministrancka przebiega w sposób etapowy, poprzez pracę w grupach. Każdego roku zawiązuje się grupa kandydatów, która ma swoje osobne spotkania wprowadzające w posługę ministrancką. Podobnie pozostałe grupy jak ministranci młodsi, choraliści, ministranci światła, księgi i ołtarza mają swoje spotkania. Owocem tych spotkań jest decyzja o przejściu na kolejny stopień - czyli tak zwana promocja. 

Promocja odbyła się pod przewodnictwem ks. proboszcza Dariusza Mioduszewskiego. Ks. Proboszcz przyjął na początku prezentowanych kandydatów na poszczególne stopnie, a następnie w specjalnej modlitwie nad kandydatami ustanowił ich ministrantami w nowych stopniach. Po błogosławieństwie strojów ministranckich odbyły się obłóczyny, a więc nałożenie komż, peleryn i alb, jak również zmiana kolorów pasków. 

W tym roku promocja miała miejsce dość późno, ze względu na pandemię. Nie mniej dobrze się stało, bo w odwiecznych planach Bożych została złączona ona z uroczystą Eucharystią, sprawowaną przez neoprezbitera ks. Grzegorza Góraja. Ks. Grzegorz czynnie włączał się w pracę z ministrantami podczas swojej praktyki diakońskiej w naszej parafii. Na zakończenie Eucharystii całej służbie liturgicznej udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Opiekunami grup ministranckich są ks. Tomasz Koprianiuk oraz ks. Marcin Wesołowski. Od września pałeczkę opiekuna po ks. Tomaszu przejmie ks. Krystian Bajkowski, mianowany przez Bpa Kazimierza wikariuszem parafii katedralnej od 1 lipca br.

Mamy nadzieję, że nowopromowani ministranci podejmą służbę przy ołtarzu z jeszcze większą gorliwością. A kolejne lata przyniosą katedrze nowe zastępy chłopców chętnych do służby ministranckiej. 

Wszystkim, którzy zostali promowani na kolejne stopnie serdecznie gratulujemy. Składamy serdeczne podziękowania kochanym Rodzicom, bez których pomocy nie mielibyśmy takiej licznej grupy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za zdjęcia p. Piotrowi Grabowskiemu, p. Romanowi Sikorskiemu oraz ks. Michałowi Mościckiemu

Obecnie w parafii katedralnej mamy 40 ministrantów formujących się w grupach według następujących stopni: 

Kandydaci na lektora

 1. Wyrębiak Maciej

 Ministranci ołtarza

 1. Baranek Krystian
 2. Borkowski Paweł
 3. Cabaj Filip
 4. Jezierski Dawid
 5. Kołak Jacek
 6. Kołak Michał
 7. Michalak Łukasz
 8. Radzikowski Karol
 9. Sikorski Aleksander
 10. Wiśniewski Łukasz
 11. Wiśniewski Tomasz
 12. Wolanin Kacper

Ministranci księgi

 1. Soszyński Sebastian
 2. Ługowski Karol
 3. Marciniuk Piotr
 4. Siek Bartosz

Ministranci światła

 1. Dziosa Aleksander 
 2. Kosmal Piotr
 3. Ławecki Dawid
 4. Mazurek Wiktor
 5. Pióro Alan
 6. Prokurat Kacper 
 7. Sikorski Mikołaj
 8. Szaniawski Dominik

Choraliści

 1. Gmitrzak Bartosz
 2. Lewandowski Stanisław 
 3. Młynarczyk Bartosz
 4. Orzyłowski Franciszek
 5. Prokurat Marcel Fabian
 6. Sawicki Bernard
 7. Suchoń Franciszek
 8. Zaczkiewicz Adam
 9. Zalewski Kamil

Ministranci młodsi

 1. Krasuski Mateusz
 2. Krasuski Mariusz
 3. Krasuski Aleksander
 4. Zelent Jakub
 5. Mróz Marcin
 6. Pawliszyn Piotr

Święto siedleckiej policji

Msza św. w katedrze z okazji święta siedleckiej policji

Komenda Miejskiej Policji obchodzi swoje coroczne święto. Uroczystości rozpoczęły się 28 lipca od Mszy św. w siedleckiej katedrze pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Diecezji Siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego. Eucharystię koncelebrował ks. prałat Kazimierz Niemirka, kapelan siedleckiej policji. 

W homilii biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski mówił, że to już 103 rocznica powołania Policji w naszym kraju. Od kwietnia 1990 roku wasza formacja powróciła już do pierwotnego kształtu mając Boga w sercu za Ojczyznę i Honor. Jesteśmy Wam wdzięczni za to, że tak co roku w uroczysty sposób pragniecie dziękować Bogu i całemu społeczeństwu za tę symbiozę, która pomiędzy wami  cały czas się pogłębia, w ten sposób, że możemy czuć się bezpieczni i że mundur policyjny jest na nowo mundurem chwały i dumy - mówił bp. Grzegorz 

W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści Krzysztof Tchórzewski, Anna Maria Siarkowska, komendant wojewódzki policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec komendant miejskiej policji w Siedlcach. mł. insp. Andrzej Dziewulski, gen. bryg. Artur Jakubczyk, zastępca dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej. 

 

KSM na progu wakacji

Z podziękowaniem ks. Tomkowi

Z wielkim entuzjazmem nasz oddział KSM rozpoczął wakacje poprzez zabawy integracyjne na parafialnym placu. Radości nie było końca. Zwieńczeniem spotkania była wspólnie upieczona pizza i gorące, płynące z serca podziękowania ks. Tomkowi za posługę ks. Asystenta oddziału.

KSM w parafii nie zwalnia tempa pracy, mimo wakacji. Przeciwnie, chcemy ten czas wolny od nauki jak najlepiej wykorzystać. Chcemy nadrobić to, co zabrała nam pandemia, a więc budować i scalać  więzi przyjaźni między nami. Bardzo pomocna okazała się w tym względzie zabawa z włóczką. 

Następnie w salce przygotowaliśmy mnóstwo pizz z różnych składników. Zanim upiekły się w piekarnikach był czas na popularną grę w państwa i miasta. Smaki samodzielnie przygotowanych potraw okazały się bezbłędne. 

Ważnym momentem spotkania było podziękowanie ks. Tomaszowi i przekazanie cennej pamiątki - własnoręcznie przez młodych zrobiony album dokumentujący lata współpracy w KSM. Do tego bardzo spympatyczną niespodzianką okazał się voucher na lot paralotnią. Młodzi przeszli samych siebie. Serdecznie dziękujemy!

 

Wniebogłosy o stopień wyżej

Czyli już nie tylko śpiew liturgiczny

Schola Wniebogłosy zyskuje nowy walor w postaci możliwości dodatkowych spotkań w soboty dla uczestników od VI klasy SP. W tym roku podjęliśmy decyzję o nauce piosenek pielgrzymkowych. Mamy ku temu odpowiednie miejsce, wyremontowane w tym celu na górze naszego Oratori um. Dzieci (a właściwie już młodzież) bardzo chętnie i licznie odpowiedziały na zaproszenie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy szczególnie rodzicom, bo wstać i przyjść na godz. 8.45 wcale nie jest łatwo. 

Dzieci ćwiczą pod okiem osób mających doświadczenie pielgrzymkowe, muzyczne i estradowe. Bardzo jesteśmy wdzięczni za trud i za zaangażowanie wszystkim, szczególnie dziękujemy Judycie za przygotowywanie spotkań i Rafałowi za aranżacje muzyczne. 

Jeśli ktoś z parafii może nas wesprzeć swoją radą i pomocą, szczególnie w zakresie muzycznym - jesteśmy bardzo otwarci i chętnie porozmawiamy. Myślimy, że w parafii katedralnej są osoby grające na gitarach, bębenkach i inych instrumentach muzycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

   Ks. Tomasz 504 894 489 

Następne spotkanie zaplanowane jest w sobotę 10 października o godz. 8.45 w Oratorium. Po każdym spotkaniu dzieci mają czas na integrację, zabawę oraz przygotowanie śpiewu liturgicznego do Mszy św. w niedzielę. 

Święto siedleckiej policji

Komenda Miejska Policji w Siedlcach obchodziła dziś, 27 lipca swoje coroczne święto. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w siedleckiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Diecezji Siedleckiej Kazimierza Gurdy. Eucharystię koncelebrował ks. prałat Kazimierz Niemirka, kapelan siedleckiej policji. Druga część wydarzenia odbyła się przed siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

W homilii biskup siedlecki m.in. złożył podziękowania policjantom za ich codzienną służbę. - Dziękujemy wam za waszą trudną służbę w naszych lokalnych społecznościach. Jako wyraz naszej wdzięczności pamiętamy o Was w naszych modlitwach – zaznaczały bp Kazimierz Gurda.

Komendant miejski insp. Andrzej Dziewulski przed siedzibą KMP podczas uroczystego apelu złożył gratulację mianowanym odznaczeniami policjantom. - Wyrażam jednocześnie nadzieję, że te odznaczenia będą impulsem do rozwoju i dalszej efektywnej służby na rzecz społeczeństwa – zaznaczył.

Insp. Dariusz Król, zastępca komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu powiedział w rozmowie z KRP, że bycie policjantem było, jest i będzie zaszczytem. - Święto policji to taki dzień, kiedy policjanci mają oddech od codziennej służby, odbierają awanse, odznaczenia, mogą być dumni, że służą w policji – podkreślił.

Po uroczystościach mieszkańcy miasta, rodziny funkcjonariuszy i zaproszeni goście mogli skorzystać z przygotowanych przez policję stoisk.

tekst Podlasie24

foto P. Grabowski

Msza Święta w intencji śp. papieża Benedykta XVI

05.01.2023

W czwartek w naszej katedrze o godzinie 12.00 będzie odprawiona Msza Święta za zmarłego papieża Benedykta XVI. Jest to dzień pogrzebu papieża emeryta.

100. rocznica urodzin śp. ks. Alfreda Jana Hofmana

Mszę Świętą oraz Koncert kolędowy

Zapraszamy na Mszę Świętą oraz Koncert kolędowy w 100. rocznicę urodzin śp. ks. Alfreda Jana Hoffmana. W programie koncertu usłyszymy kilka kolęd skomponowanych przez patrona chóru w wykonaniu chórzystów Chóru Katedralnego.

Msza święta w intencji śp. papieża Benedykta XVI

Eucharystii przewodniczył biskup Grzegorz Suchodolski.

Biskup Grzegorz w homilii powiedział, że Papież Benedykt ukazywał nam głębię wiary polegającą na osobistym spotkaniu Jezusa Chrystusa.

- Był szczególnym papieżem mocno zakorzenionym w modlitwie i zdrowej teologii. I choć jego pontyfikat nie był najdłuższy, to wiemy jak bardzo mocno wpłynął na to, że wiele osób odnalazło siebie w Kościele przez czytanie jego dzieł w tym także encyklik adhortacji apostolskich, słuchanie jego kazań i wpatrywanie się w cichą, pokorną jego postawę – mówił bp Grzegorz Suchodolski.

Dziś o godz. 9.30 w kościołach diecezji siedleckiej zabiły dzwony w łączności z rozpoczynającymi się wówczas w Rzymie uroczystościami pogrzebowymi śp. Papieża Seniora Benedykta XVI.

Mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny

W Mszy św. sprawowanej w intencji Ojczyzny, we wtorkowy wieczór 13 grudnia, udział wzięli księża posługujący w siedleckich parafiach. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele 18 Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec.

Biskup siedlecki w homilii wspomniał wszystkich tych, którzy 41 lat temu zostali aresztowani, stracili życie bądź byli poszukiwani przez władze komunistyczne. - Dobrze, że o tym wydarzeniu pamiętamy; dobrze, że wspominamy tych, którzy wówczas w walkę o wolną Polskę w ruchu solidarnościowym się angażowali. Pamiętamy o nich w naszej modlitwie oraz gdy zapalamy i stawiamy w oknach zapalone świece wolności - powiedział w homilii bp Gurda.

 To była walka o nowe oblicze Polski. Ofiary Stanu Wojennego pragnęły wolnego i bezpiecznego kraju, w którym można w wolności wyznawać wiarę Boga i przywiązanie do Kościoła. Ludzie „Solidarności” chcieli wolności, niezależności, poprawy warunków życia mieszkańców miast i wiosek.
Ksiądz biskup w homilii wskazał, że decyzja o Stanie Wojennym była upokarzającym działaniem ówczesnego rządu skierowanym przeciw Polsce walczącej o niepodległość. - Przyszedł trudny czas zmagania się i nierównej walki z komunistycznym rządem, który nie chciał zrezygnować ze swej władzy - wskazał biskup siedlecki.

W trudnym czasie wielu przeciwności, naród się nie poddawał. W tym okresie młodzież ze Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem sprzeciwiła się zdejmowaniu krzyży ze ścian placówki. Rok później, w październiku 1984 r. został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko. W tak trudnym okresie dziejów, ze swymi rodakami był papież Jan Paweł II, który publicznie mówił o sytuacji swej Ojczyzny i za nią orędował. W czasie pielgrzymek umacniał tych, którzy nie utracili nadziei na nowe oblicze swej Ojczyzny. Jednocześnie wskazywał, że Ewangelia i Dekalog są fundamentami, na których każdy człowiek powinien oprzeć swe życie. Był to także czas w którym Kościół okazał pomoc represjonowanym i ich rodzinom - Parafie stały się miejscem, w którym członkowie Solidarności mogli się spotykać na modlitwie i umacniać się w nadziei na lepsze jutro - przypomniał bp Kazimierz Gurda.

 W nawiązaniu do odczytanych czytań mszalnych, bp Kazimierz Gurda wskazał, że dziś potrzeba nam ludzi, którzy będą z refleksją i mądrością patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza. Będą potrafili dostrzegać, że wyjście z winnicy Pana, którą jest Kościół, nie przynosi człowiekowi dobra; przeciwnie pogłębia go w ciemności, kłamstwie i złu.

Rekolekcje Adwentowe

16-18.grudnia.2022

Rekolekcje adwentowew parafii katedralnej rozpoczną się 16-tego grudnia i będa trwały jak co roku przez trzy dni. Ćwiczenia duchowe mają nas przygotować na zbliżające się święto Bożego Narodzenia. Przewodnikiem tego czasu będzie ks. Kamil Duszek - Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie.

Uroczystość odpustowa

08.12.2022

W dniu dzisiejszym 8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia nasza wspólnota przeżywa uroczystości odpustowe. Przewodniczył im biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Obecny był także ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, kapłani diecezji siedleckiej i wierni świeccy.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. U nas jest kościół i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę...
i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń.


W homilii pasterz kościoła siedleckiego mówił, że Maryja Niepokalanie Poczęta, stała się dla nas nauczycielką i wychowawczynią, dlatego tak ważne jest abyśmy brali z niej przykład. To Ona przez duchową jedność z Bogiem wypowiedziała słowa posłuszeństwa wobec propozycji jaką przyniósł jej Anioł.

Tajemnica jej posłuszeństwa dokonanego w wolności opartej na prawdzie jest dla nas wszystkich przykładem, w jaki sposób pociągnięci darem wiary winniśmy odpowiadać na Bożą wolę wobec siebie. To dotyczy nas którzy w Jezusa Chrystusa wierzymy – kontynuował bp Gurda.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypada w południe, Godzina Łaski dla całego świata. Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi z 8 grudnia 1947 roku we Włoszech. Maryja obiecała wtedy, że „dzięki modlitwie w tej godzinie, ześle wiele łask dla duszy i ciała oraz że będą masowe nawrócenia”.

Na zakończenie Eucharystii rozpoczęła się nowenna przed uroczystościami 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

Foto. Piotr Grabowski

Święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

W uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata zgromadziliśmy się w katedrze siedleckiej na wspólnej Eucharystii o godz.10.00 pod przewodnictwem Biskupa Grzegorza Suchodolskiego.

Przed rozpoczęciem Eucharystii, biskup Grzegorz dokonał obrzędu przekazania relikwii bł. Carlo Acutisa, które będą się znajdować w siedzibie diecezjalnego biura Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W swojej homilii biskup Grzegorz, mówił, że naszym zadaniem jest stawać się animatorami, którzy będą prowadzić ludzi do Chrystusa i nie będą się bali dawać świadectwo o Nim w swoim codziennym życiu.

W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla wszechświata, która jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dokonał się obrzęd zaprzysiężenia nowych osób do tychże wspólnot. Cieszymy się, że wśród 28 młodych osób ,które wypowiedziały swoje GOTÓW do służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, znaleźli się reprezentanci naszego parafialnego oddziału KSMu w osobie: Magdaleny Jabłkowskiej oraz Macieja Wyrębiaka.

Do szeregów Akcji Katolickiej zostały włączone dwie osoby.

Tego dnia  ks. biskup Kazimierz Gurda powołał do istnienia i zatwierdził statut Diecezjalnej Rady Duszpasterstwa Młodzieży, która ma być organem doradczym Biskupa Siedleckiego, któremu służyć będzie pomocą w pełnieniu pasterskiej posługi na rzecz młodzieży. Przedstawiciele Rady, otrzymali z rąk ks. biskupa Grzegorza dekrety nominacyjne.

Nowa strona parafii katedralnej

Zapraszamy

Witamy na naszej nowej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią. 

Wszystkie grupy parafialne serdecznie zachęcam i zapraszam do współtworzenia tej strony, szczególnie o nadsyłanie aktualnych informacji o grupie, osobach do kontaktu oraz aktualne zdjęcia. 

Informacje i zdjęcia proszę przysyłać na e-mail: 

 tomkoper@poczta.onet.pl

Strona jest na bieżąco aktualizowana po zmianach, przepraszamy za chwilowe niedogodności i brak aktualnych informacji.

Ks. Tomasz Koprianiuk

Pielgrzymowanie duchowe w katedrze

Jubileuszowa 40. PPP na Jasną Górę

Tak w tym roku pielgrzymowaliśmy. Można rzec nie fizycznie po drogach i polach, lecz po labiryntach naszego serca.

To było zupełnie inne pielgrzymowanie. Z pewnością nie takie, jak sobie wyobrażaliśmy. Pan Bóg w tym roku poprowadził nas inną drogą. Nie utartymi szlakami. 

Każdego dnia w katedrze od 2 do 14 sierpnia wspólnie wędrowaliśmy sercem do tronu Jasnej Góry. Gromadziliśmy się jako pielgrzymi duchowi. Towarzyszyła nam w tym roku refleksja o Eucharystii. Przez kolejne dni w konferencjach można było poznać i lepiej zrozumieć znaki towarzyszące Mszy św. 

Przewodnikiem jubileuszowej pielgrzymki z katedry (dwójeczki) był ks. Marcin Wesołowski. Jak zawsze na pielgrzymce tak i teraz działał zespół muzyczny. 

Oczywiście były też etapy, które nasi pielgrzymi z dwójeczki pokonali fizycznie. Pierwszego dnia wyruszyli z katedry do Wodyń, kolejny etap to z Przyrowa do Mirowa. Razem z przedstawicielami wszystkich grup pielgrzymkowych weszli na Jasną Górę tradycyjnie 14 sierpnia. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w to inne pielgrzymowanie serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że tegoroczna pielgrzymka wyda piękny owoc wiary i nawrócenia. 

 

ks. Marcin, przewodnik gr. 2

Pielgrzymka Kół Różańcowych do Leśnej Podlaskiej

Leśna Podlaska jak co roku czeka na swoich pielgrzymów

 

29 sierpnia zapraszamy wszystkich chętnych na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. 

Program spotkania


Organizujemy wspólny wyjazd autokarem.
Koszt wyjazdu 25 zł.
Wyjazd o 7.30 planowany powrót ok 16.30.
Prosimy o zapisy w zakrystii i u zelatorów do środy 26 sierpnia. 

Więcej informacji o kołach różańcowych i kontakt do parafialnej zelatorki p. Doroty Zadrożnej - wejdź w zakładkę Koła Żywego Różańca

 

Eucharystia zakończenia roku kalendarzowego

31.12.2022

W sobotę, 31 grudnia w parafii katedralnej podsumowano rok duszpasterski. Mszy św. przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Eucharystię koncelebrował bp. Grzegorz Suchodolski.


W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii, bp Kazimierz Gurda wskazał, że sens jaki wnosi „Słowo, które stało się ciałem” jest prawdą o świecie i człowieku. - Jest to prawda o przynależności człowieka i świata do Boga; prawda o życiu spójnym z Bogiem. Boże dziecko zna prawdę, przy niej trwa i dzięki temu jego życie ma sens - wskazał biskup siedlecki.

Kiedy stajemy u początku Nowego 2023 Roku, Panu Bogu chcemy dziękować za to, że trwamy przy Bożym Synu oraz prawdzie i dobru, które ma swe źródło w Zbawicielu.

- Ofiarne życie papieża Benedykta XVI, który dzisiaj zakończył ziemską pielgrzymkę do Ojca w niebie; wiernego obrońcy prawdy i wiary, wiernego syna Kościoła, człowieka modlitwy niech doda nam odwagi do trwania wiernie przy Chrystusie obecnym w Kościele - zakończył bp Kazimierz Gurda.

Modlitwę dziękczynno - przebłagalną odczytał ks. kan. Dariusz Mioduszewski proboszcz parafii.

Na koniec Mszy św. wystawiono Najświętszy Sakrament. W czasie nabożeństwa dziękowano Panu Bogu za Jego łaskę, której konkretnym wymiarem jest życie sakramentalne parafii katedralnej.

Poświęcenie kaplicy na dworcu kolejowym

Dnia 24 listopada dokonało się poświęcenie kaplicy na dworcu kolejowym w Siedlcach.

Homilię wygłosił i dokonał poświęcenia proboszcz miejscowy ks. Dariusz Mioduszewski. Między innymi uczestniczyli w modlitwie ks. Wojciech Majewski kapelan kolejarzy, ks. Jarosław Oponowicz proboszcz parafii św. Jana Pawła II, ks. Andrzej Kania pierwszy duszpasterz kolejarzy naszej diecezji, poseł Krzysztof Tchórzewski. Głos zabrał p. Andrzej Kmiecik dyrektor Zakładu Linii Kolejowych.

Nowi kandydaci do święceń prezbiteratu

W uroczystość patronów diecezji siedleckiej – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, biskup siedlecki Kazimierz Gurda, podczas Eucharystii sprawowanej w katedrze siedleckiej o godz. 12.00, włączy do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego.

W sobotę, 28 października Katolickie Radio Podlasie przeprowadzi transmisję Mszy św.

Kandydaci V roku studiów: Dominik Krzysztof Leśniak (par. Przemienienia Pańskiego w Łukowie), Marek Łysiak (par. NMP Królowej Polski w Życzynie), Paweł Piotr Pawlik (par. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie), Dominik Ściseł (par. Wniebowzięcia NMP w Kocku). Kandydat z III roku studiów (zgodnie z nowym programem formacji kleryków): Mikołaj Nieroda (par. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim).

Otoczmy kandydatów do święceń naszą modlitwą oraz prośmy o dar nowych powołań do służby Bożej w Kościele.

Pobrane z Podlasie24.pl

Foto. Piotr Grabowski

Bractwo Św. Judy Tadeusza przyjęło do swojego grona nowych członków

W uroczystość patronów Diecezji Siedleckiej swoje doroczne święto obchodziło, 28 października Bractwo Św. Judy Tadeusza. Podczas Mszy św. sprawowanej w siedleckiej katedrze pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Grzegorza Suchodolskiego, przyjęto do grona wspólnoty pięciu nowych członków i jedną kandydatkę, która rozpocznie przygotowania do wstąpienia w szeregi Bractwa.

W homilii biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski powiedział, że członkowie Bractwa są wezwani do tego, aby być na pierwszej linii frontu, troszcząc się o Kościół, który ma pociągać innych do wiary. - Jak sprostać temu zadaniu? Trzeba być mocno zjednoczonym z Jezusem Chrystusem. Jesteście wezwani, aby wziąć na siebie odpowiedzialność za Kościół Siedlecki, który jest w naszych środowiskach na co dzień obecny. Macie być zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus – mówił bp Grzegorz Suchodolski.

Nowo przyjęci członkowie Bractwa to: Marek Kołodziej, Józef Głuchowski, Marian Borkowski, Michał Osiej, Mariusz Mioduski. Bernardyna Emilia Panasiuk, będzie zaś przygotowywać się do wstąpienia w szeregi formacji. Zebrani złożyli przed biskupem Grzegorzem Suchodolskim, członkami bractwa oraz wiernymi zgromadzonymi uroczyste przyrzeczenie.

Bractwo św. Judy Tadeusza zostało powołane do życia 2008 roku na mocy dekretu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Do zadań wspólnoty należy m.in. praca nad pogłębianiem własnego życia duchowego i doskonalenie siebie w dziedzinie wiedzy religijnej i zasad moralnych. Członkowie mają także promować rzetelną i sumienną pracę, wspierać przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodych.

Pobrane z Podlasie24.pl

Foto Piotr Grabowski

Przyjmujemy intencje mszalne na 2021

Pragniemy poinformować, że jest możliwa rezerwacja terminów intencji mszalnych na 2021 rok.

Szczegółowe informacje co do intencji mszalnych można znaleźć w zakładce harmonogram.

W celu usprawnienia rezerwacji intencji prosimy o wcześniejsze przygotowanie numeru telefonu.

W zakrystii możemy zarezerwować maksymalnie 3 terminy. Jesli jest potrzeba rezerwacji większej ilości terminów prosimy bezpośrednio w godzinach otwarcia kancelarii.

Możliwa jest (i bardzo pożądana w obecnym czasie) rezerwacja telefoniczna. 

 25 632 21 03 w godzinach otwarcia kancelarii
(pn-pt 8.00-9.00, 16.00-17.00, sob. 8.00-9.00). 

Zachęcamy także do rezerwacji Mszy św. gregoriańskich na 2021. Dostępne terminy są od marca do końca roku.

Udzielanie Komunii św. w katedrze

W czasie epidemii

Stosując się do zaleceń naszego biskupa Kazimierza Gurdy  jak również wytycznych sanitarnych wprowadziliśmy w katedrze siedleckiej następujący sposób rozdzielania Komunii św.:

W nawie głównej Komunia św. udzielana jest przez kapłana (bądź dwóch) wyłącznie na rękę.

Jak przyjmować Komunię św. na rękę i czego nie wolno robić?
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu 

 
W nawach bocznych Komunię św. można przyjąć do ust.

Powyższe zasady wprowadzają porządek przy rozdzielaniu Komunii św. ponieważ uwzględniają wrażliwość religijną uczestników świętej liturgii. Kapłani przed każdą Eucharystią i bezpośrednio przed Komunią św. dezynfekują dłonie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić obecnych na Eucharystii przed zarażeniem się koronawirusem. 

 

 

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

Pierwszy czwartek czerwca

W każdy pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy do modlitwy w intencji kapłanów. Czynimy to poprzez adorację Najświetszego Sakramentu i modlitwę różańcową. Nie ustajemy w walce o świętość kapłańską. Dołącz do nas!

Katedra siedlecka, w Boże Ciało o  godz. 17.00, wraz z nabożeństwem czerwcowym.

Zaprasza parafialne Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów

Świece na polską Wigilię

27. edycja akcji Caritas

Świeca, która tworzy polską Wigilię

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas Adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. 

Również i w katedrze młodzież KSM będzie rozprowadzać od I Niedzieli Adwentu świece wigilijne. Świece zostały przygotowane w trzech wersjach - małe, duże i stożki. Kosztują odpowiednio 7, 13 i 20 zł. 

W ramach 27 edycji akcji Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, prowadzonej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

W tym roku, z uwagi na pandemię, szczególnie ważna jest pomoc najmłodszym, mającym utrudniony dostęp do edukacji zdalnej. O przeznaczeniu wpływów związanych z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom będą decydować diecezjalne Caritas, uwzględniając lokalne potrzeby. Ponadto w tym roku 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na wsparcie dzieci z krajów Bliskiego Wchodu dotkniętych konfliktami zbrojnymi. 

Do wzięcia udziału zachęca Anna Popek, ambasadorka Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

 

Więcej informacji na oficjalnej stronie WDPD - wejdź na stronę

Siostry "Tereski" świętują!

We wspomnienie św. Tereski, patronki Zgromadzenia

1 października wspominamy w liturgii św. Teresę od Dzieciątka Jezus. To święto patronalne zgromadzenia sióstr bezhabitowych na terenie naszej parafii `Jedność`, znane jako siostry Tereski. Siostry bardzo ofiarnie posługują na terenie naszej parafii, szczególnie jeśli chodzi o katechezę w szkołach. 

Historia Zgromadzenia Sióstr `Jedność` p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus bierze swoje początki w latach 1923 – 1927, kiedy to w Kościele zaczął się rozpowszechniać kult „Małej świętej” z Lisieux. To właśnie ją ks. Andrzej Mazurkiewicz, Założyciel Zgromadzenia wybrał na Patronkę, a siostry od początku nazywane były Tereskami.

Patronka Zgromadzenia św. Teresa od Dzieciątka Jezus była karmelitanką bosą, żyła ukryta za kratami klauzury, a swój sposób dążenia do Boga nazwała „małą drogą”. Siostry Tereski nie noszą habitów, są więc niejako ukryte przed oczyma świata, ale tak jak św. Teresa składają Bogu w ofierze swoje serca, by sprawiać Mu radość, wysławiać Go. Od Patronki uczą się, jak być jedno z Bogiem i pozostawać „miłością w sercu Kościoła”, by móc skutecznie Mu służyć. Życie sióstr Teresek podobnie jak życie św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest bardzo proste i zwyczajne.

Siostry nie czynią wielkich rzeczy wg miary tego świata. Kierują się miłością i to ona sprawia, że ich życie staje się fascynujące, bogate i piekne. Miłość jest impulsem, motywem, celem ich życia i działania, pomaga zdobywać się nieustanne na ofiary, jakich wymagają sytuacje i okoliczności. Dzięki miłości najmniejsze rzeczy nabierają w ich życiu nieskończonego znaczenia. Cała działalność sióstr sprowadza się do tego, by podobać się Jezusowi i doskonale spełniać wszystkie czynności stanowiące pasmo zwyczajnego życia. Siostry nie zakładają habitów, aby z większą swobodą, bez żadnego wyróżniania się, realizować swoje posłannictwo pociągania dusz do Boga. Modlitwą, pracą i ofiarą służą najbardziej potrzebującym.

Naszym drogim siostrom dziękujemy za posługę i życzymy, aby Bóg nieustannie rozpalał charyzmat zgromadzenia łaską swego Ducha Św.  Szczególne pozdrowienia i podziękowania w tym dniu kierujemy do s. Zofii, która od ponad 50 lat nieprzerwanie pomaga w naszej kancelarii parafialnej jako archiwistka, a do niedawna jeszcze jako organistka w katedrze. Niech Bóg błogosławi! 

 

Zapraszamy na stronę prowadzoną przez ss. Tereski. 

Dni skupienia KSM w Tatrach

Mistyka gór - czas spotkania z Bogiem

W ostatnim tygodniu sierpnia wybraliśmy się z KSM w Tatry. Wiele wędrowaliśmy po górach, doświadczając ich piekna i majestatu. Przez kolejne dni wspinaliśmy się na Zawrat, Kopę Kondracką, Kasprowy Wierch, Małołączniak, Krzesanicę i Ciemniak, a więc ponad 2000 m n.p.m. Zobaczyliśmy wspaniałą panoramę Doliny Pięciu Stawów Polski oraz Tatr Wysokich po stronie słowackiej. Doświadczaliśmy wielu kryzysów i słabości ciała, ale ten czas pomagał w ich przezwyciężaniu. Codzienna Eucharystia i rozważanie Słowa Bożego uczyniły ten wyjazd swoistymi rekolekcjami. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć. 

Członkowie KSM

Spotkanie zespołu katechetycznego

Nowy rok szkolny i nowe zadania

Tradycyjnie na początku roku szkolnego zebrał się zespół katechetyczny naszej parafii, aby określić nowe zadania i obowiązki katechetów. Spotkanie poprowadził proboszcz parafii ks. Dariusz Mioduszewski.

Wszystkim katechetom świeckim i duchownym naszej parafii życzymy, aby działania podejmowane na polu ewangelizacji dzieci i młodzieży przybliżały ich do Boga. 

Poniżej:

Informacje o zespole katechetycznym i ustaleniach na bieżący rok katechetyczny

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży otwarte na oścież

Zapraszamy na spotkania

Katolicke Stowarzyszenie Młodzieży jako oddział w katedrze ma długą tradycję. Po wakacjach spotkania młodych są kontynuowane w naszym parafialnym Oratorium. Zapraszamy młodych po ukończeniu 13 roku życia na spotkania pełne młodzieżowego zapału i nieprzeciętności. 

Z powodu epidemii spotykamy się zdalnie na zoom
 
Topic: KSM Katedra Siedlce - spotkanie Oddziału
https://us02web.zoom.us/j/86848284977
Meeting ID: 868 4828 4977
Passcode: 621749

Kiedy spotkania? 
Piątki, po Mszy św. o godz. 18.00 
Gdzie? 
w salce Oratorium (w podwórku parafialnym) 

Więcej informacji na stronie KSM i w zakładce KSM na stronie parafialnej

Męski różaniec w Siedlcach

czyli pielgrzymka różańcowa

5 września, w pierwszą sobotę miesiąca w katedrze siedleckiej przeżyliśmy kolejne spotkanie pod hasłem "Męski różaniec". Po Eucharystii mężczyźni z różańcami w dłoniach wyruszyli w kierunku placu przed kaplicą św. Krzyża na ul. Starowiejskiej. 

Męski Różaniec odbywa się w wielu miastach Polski. W Siedlcach mężczyżni  wpatrzeni w przykład Błogosławionych Męczenników Podlaskich pragną tak jak oni stanąć ramię w ramię we wspólnocie mężczyzn, by przez wspólną modlitwę, umacniać swoją wiarę, męską tożsamość, oraz bronić wartości i ochraniać swoje rodziny.

Zachęcamy do udziału w kolejnych miesiącach. 

 

Info z portalu Podlasie24.pl

Pielgrzymka do Leśnej Podlaskiej

Wszystko postawiłem na Maryję

29 sierpnia odbyła się tradycyjna Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. Tegoroczna pielgrzymka przebiegła pod hasłem słów kardynała Stefana Wyszyńskiego „Wszystko postawiłem na Maryję”.  Wśród licznej rzeszy pielgrzymów nie zabrakło uczestników Kół Żywego Różańca z katedry.  Zapraszamy do galerii poniżej lub odwiedzenia strony diecezjalnej. 

Zachęcamy także do polubienia naszego parafialnego profilu na  Facebook.  Regularne odwiedziny profilu i strony pozwala na bieżąco śledzić wydarzenia naszej parafii

Szczegółowa relacja ze spotkania  na portalu Podlasie24.pl

Informacje  o działalności KŻR w katedrze na stronie parafialnej 

Rekolekcje maryjne w Siedlanowie

Życie Maryi drogą do Eucharystii

 

Jeżeli tęsknisz za:  

 • pełnymi treści katechezami
 • chwilami wyciszenia w adoracji   Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
 • spotkaniem  we wspólnocie
Nie zwlekaj -zapisz się
  696 502 852 lub 83 352 51 14
Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Wesołowski, wikariusz parafii katedralnej w Siedlcach 
 

Schola Wniebogłosy zaprasza

Śpiewajmy radośnie Panu!

Schola Wniebogłosy rozpoczyna szósty rok swojej działalności. Cieszymy się, że na powakacyjne spotkanie przyszły dzieci, mimo pewnych obaw o bezpieczeństwo.

Tradycyjnie szykujemy się już na wakacyjny wyjazd w Bieszczady (28.06-02.07.2021) oraz zimowy wyjazd na narty (25.01-29.01.2021)

Wszystkim mówimy: Odwagi! Zachowujemy wszystkie środki bezpieczeństwa, podobnie jak w szkole. Jest obowiązkowa dezynfekcja rąk i każdemu dziecku przydzielony strój do udziału w Eucharystii. Prosimy, aby dzieci chore, podziębione pozostały w domu.

p. Adam Szczepański, organista

 

Z nowym rokiem szkolnym organizujemy nabór nowych osób. Dzieci chętne do śpiewania w scholi zapraszamy w każdą sobotę o godz. 9.30. 

  Potrzebujesz więcej informacji - zadzwoń 504 894 489  

W szkołach na terenie naszej parafii siostry katechetki przeprowadzą zajęcia na religii promujące scholę oraz służbę liturgiczną. Z powodu koronawirusa nie mogę osobiście przyjść do tych szkół, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim katechetom za zaangażowanie. 

Obok katechezy w szkole przygotowałem też zdjęcia i prezentacje do pobrania - wszystkie znajdują się pod tym linkiem - prezentacja scholi Wniebogłosy

Zapraszam także na parafialną stronę Wniebogłosy

Ks. Tomasz Koprianiuk, opiekun scholi

Kursy ewangelizacyjne

Emaus, Świadectwo, Nowe Życie

Ks. Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji serdecznie zaprasza na nadchodzące kursy ewangelizacyjne:

Zapisy na kursy ewangelizacyjne na stronie Szkoły Nowej Ewangelizacji

Nabożeństwo fatimskie

Módlmy się na różańcu

We wtorek 13 października zapraszamy na nabożeństwo fatimskie o godz. 17.15. Poprowadzi je ks. proboszcz Dariusz Mioduszewski. Zabierzmy tradycyjnie ze sobą lampiony. Będzie to czas modlitwy o ustanie epidemii koronawirusa. Zapraszamy serdecznie do udziału, z uwzględnieniem przepisów sanitarnych.

 Po modlitwie różańcowej wyruszymy z procesją ku czci Maryi w jej wizerunku fatimskim. 

Wirtualny spacer po katedrze

Świetne ujęcia, bardzo piękna prezentacja

Katedra siedlecka nazywana jest Matką wszystkich kościołów w diecezji. Zapraszamy do jej wnętrza, na wirtualny spacer. Niech jej piękno i majestat obudzi pragnienie wieczności z Bogiem. 

 

 

Wniebogłosy okiem kamery

Pomimo epidemii chcemy żyć normalnie i rozwijać się

 

Nasze katedralne Oratorium na nowo zabiło sercami dzieci, które śpiewają w scholi Wniebogłosy. Dzięki współpracy osób prowadzących scholę rodziców i samych dzieci powstał film promujący zespół dziecięcy. Bardzo się cieszymy z każdego dziecka w naszej scholi i jesteśmy otwarci, aby przyjmować nowe osoby. Zapraszamy. 

O scholi dziecięcej Wniebogłosy - historii jej powstania i działalności więcej w zakładce schola Wniebogłosy. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, udostęponiania go innym. Będziemy wdzięczni za odwiedziny diecezjalnego kanału służby liturgicznej na YouTube. Zachęcamy do subskrybcji tego kanału, by na bieżąco śledzić ważne wydarzenia. 

Nowa jakość scholi Wniebogłosy

Czyli coraz więcej atrakcji

Tak długo jak to będzie możliwe chcemy prowadzić w katedrze scholę Wniebogłosy. Czekamy na nowych członków, szczególnie dzieci ze szkoły podstawowej. Od września wprowadzamy nowe atrakcje:

 1. Na każdym spotkaniu, oprócz śpiewu liturgicznego będzie czas na integrację - gry i zabawy.
 2. Wprowadzamy dodatkowe spotkanie dla dzieci, na którym będziemy uczyć się piosenek pielgrzymkowych. 

Jak było podczas dzisiejszego spotkania? Zobaczcie w galerii. Mamy nadzieję, że w dzieciach pozostało wiele radości. 

Zapraszamy też do obejrzenia naszego teledysku "Śpiewamy, śpiewamy", który powstał w czasie pandemii jako znak, że można próbać żyć i pracować normalnie mimo panujących obostrzeń. 
 

Weekend ze Słowem Bożym

Kolejna inicjatywa Dzieła Biblijnego

Dzieło Biblijne naszej diecezji zaprasza młodzież i dorosłych na rekolekcje biblijne Weekend ze Słowem Bożym, które odbędą się w dniach 2-4 października w Domu Rekolekcyjnym w Nowym Opolu.
Temat rekolekcji: "Bóg wychowawca". 

Jednocześnie informujemy, że od października powracamy po przerwie z powodu koronawirusa do spotkań Lectio Divina. Więcej o Lectio Divina można przeczytać w zakładce na stronie - Lectio Divina

Informacje i zgłoszenia ks. Rafał Pietruczuk 

  502 908 476 

Kandydaci do bierzmowania. Gotów?

Rozpoczyna się kolejny rok formacji

Każda trzecia niedziela miesiąca w katedrze to okazja do spotkania młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Spotkania dla młodych prowadzi ks. Grzegorz Chruściel. Podczas pierwszego wrześniowego spotkania zostały rozdane deklaracje dla kandydatów z klasy VIII szkół podstawowych. 

Dla jeszcze lepszego przygotowania ks. Tomasz opowiedział młodym o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.  Wszystkich młodych zapraszamy do udziału we wspólnocie KSM w naszej parafii. 

Szczegółowe informacje o terminach spotkań w zakładce o sakramencie bierzmowania.

Rocznica poświęcenia katedry

Już 107 lat od konsekracji kościoła

22 września każdego roku w katedrze obchodzi się uroczystość poświęcenia kościoła katedralnego.  To swoiste urodziny naszej katedry. Od momentu konsekracji nasza katedra ma już 107 lat.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bpa Grzegorza Suchodolskiego odbędzie się o godz. 12.00.

Zachęcamy do zapoznania się z historią powstania parafii katedralnej - link pod obrazkiem. 

Uroczystej konsekracji kościoła dokonał dnia 21 września 1913  J.E. Bp Franciszek Jaczewski ordynariusz diecezji lubelskiej. 

Z okazji urodzin katedry wejdź do wnętrza by doświadczyć jej piękna

 

Spotkanie Akcji Katolickiej

Pod opieką nowego ks. Asystenta

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza członków i symapatyków na spotkanie w poniedziałek, 21 września po Mszy św. o godz. 18.00 w sali parafialnej. 

Spotkaniu będzie prowadził ks. Grzegorz Chruściel, nowy asystent AK w parafii. Zainteresowanych odsyłamy na stronę o Akcji Katolickiej w parafii katedralnej oraz w Polsce.

Spotkania członków i sympatyków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w trzeci poniedziałek miesiąca po Mszy Św. o godzinie 18:00.

Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina

Strażnicy Kościoła

Pod hasłem "Strażnicy Kościoła" odbędzie się 10 Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Pratulina. Stosowne zaproszenie kieruje do wszystkich mężczyzn w naszej diecezji bp. Kazimierz Gurda: 

W niedzielę 4 października br. już po raz dziesiąty w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. W tym roku będzie nam towarzyszyć hasło: „Strażnicy Kościoła”. Ufam, że spotkanie to zapoczątkuje powstanie w naszych parafiach bractwa pod nazwą ,,Strażnicy Kościoła” w oparciu o duchowość Błogosławionych Męczenników z Pratulina. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 w Martyrium Pratulińskim.
Gorąco zachęcam do pokoleniowego udziału w tej inicjatywie: ojców wraz synami, dziadków z  wnukami. Zapraszam wszystkie katolickie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia zrzeszające mężczyzn.
Księży Dziekanów i Księży Proboszczów proszę o zorganizowanie w swoich parafiach grup pielgrzymkowych. Niech doroczne spotkanie w Pratulinie przy relikwiach Błogosławionych Męczenników Podlaskich, modlitwa i słuchanie Słowa Bożego będą czasem łaski i umocnieniem sił, by mężczyźni naszej diecezji byli prawdziwymi strażnikami Bożego porządku.

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu indywidualnie, jadąc ze swoimi bliskimi własnym środkiem transportu. 

Poniżej prezentujemy krótki film z zeszłego roku. Zapraszamy również do galerii zdjęć. Zdjęcia i film z portalu Podlasie24.pl 

 

 

Zbiórki ministranckie na medal

Niemal 100% frekwencja. Jest radość!!

W kolejne dni tygodnia od środy do piątku w Oratorium odbywają się zbiórki ministranckie poszczególnych grup. Ze względu na obostrzenia staramy się przestrzegać norm bezpieczeństwa. 

Obecnie zbiórki w katedrze są według następującego schematu: 
 • Ks. Tomasz:
  1. Kandydaci - środy, godz. 16.30
  2. Ministranci młodsi - czwartki, godz. 16.30
  3. Choraliści - czwartki, godz. 17.30
 • Ks. Marcin:
  1. Ministranci światła - piątki, godz. 16.00
  2. Ministranci księgi - piątki, godz. 16.30
  3. Ministranci ołtarza - piątki, godz. 19.00 (KSM)

Serdecznie zapraszamy do służby liturgicznej w naszej parafii. Aktulanie na dzień 26 września mamy 44 ministrantów na różnych stopniach. 

KSM w akcji "Pomagam"

Służba okiem młodzieży

Po bardzo owocnym spotkaniu KSM na temat służby w piątek 25 września członkowie KSM wzięli udział w zbiórce żywności na terenie Siedlec pod hasłem "Pomagam!"

Pod okiem opiekunów parafialnego zespołu Caritas młodzież czynnie zaangażowała się w pomoc. To bardzo piękne świadectwo i jednocześnie oznaka, że można swój czas dobrze wykorzystać. 

W imieniu parafialnego zespołu Caritas serdecznie dziękujemy młodzieży KSM za zaangażowanie i poświęcony czas. 

Przy okazji zapraszamy na zakładkę PZC - aby zapoznać się z działalnością charytatywną na terenie parafii. 

Spotkanie Apostolatu Maryjnego

Bóg źródłem radości człowieka

Piękne, kolejne spotkanie Apostolatu Maryjnego, w dniu święta Archaniołów Michała Gabriela i Rafała. Spotkanie poprowadził ks. Proboszcz Dariusz Mioduszewski, jako opiekun grupy.

Celem spotkania było rozważenie Słowa Bożego z Listu św. Jakuba:

"Tak jak ciało bez ducha jestmartwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków" (Jk 2,26)

Wszystkich, którzy chcieliby się zjednoczyć wokół ideii Apostolatu Maryjnego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, a przede wszystkim na spotkanie, które odbywa się zawsze w ostatni wtorek miesiąca w salce parafialnej o godz. 16.30.

Nowe kierownictwo KSM

Walne zebranie członków

Reaktywacja Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w parafii katedralnej nastąpiła 2 lata temu, dokładnie 5 października 2018. Od tamtego czasu we wspólnocie młodych dzieje się bardzo dużo ciekawych wydarzeń. W dniu 2 października 2020 podziękowaliśmy obecnemu Kierownictwu za owocny dwuletni okres pracy. Zanim dotychczasowe Władze oficjalnie ustąpiły odczytano sprawozdanie dotyczące pracy KSM w minionej kadencji. 

Podczas walnego zebrania członków i kandydatów KSM zostało powołane nowe Kierownictwo. Na prezesa Oddziału członkowie wybrali Aleksandrę Rak. W wyborach na członków Kierownictwa zwyciężyli Aleksandra Drabińska, Weronika Nasiłowska, Judyta Tobota i Joanna Wyrzykowska. 

 • Prezes: Aleksandra Rak
 • Zastępca prezesa: Joanna Wyrzykowska
 • Skarbnik: Weronika Nasiłowska
 • Sekretarz: Aleksandra Drabińska
 • Zastępca sekretarza: Judyta Tobota
  GOTÓW!

Nowo wybranemu Kierownictwu i całemu oddziałowi KSM katedralnemu wyrazy radości i błogosławieństwo przesłał bp Grzegorz Suchodolski. Dziękujemy za dobre słowo i wsparcie. 

Po części oficjalnej walnego zebrania nastąpiła uroczysta agapa, w czasie której w sposób bardzo twórczy podziękowano prezesowi Pawłowi, życząc obfitości Bożych darów na jego już niedługo nowej drodze życia. 

Nie zapomnijcie odwiedzić nasz parafialny profil KSM - kliknij godło KSM. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia, szczególnie przygotowujących się do bierzmowania. 

 

Powiększa się grono kandydatów

Kolejne środy i piękne niespodzianki - coraz więcej nowych kandydatów na ministrantów. Aktualnie już sześciu chłopaków, którzy chcą podjąć służbę przy ołtarzu. 

Na chłopaków czeka moc atrakcji w Oratorium od piłkarzyków poprzez pingpong po Playstation.

Zapraszamy jeszcze na zbiórki w środy o godz. 16.30 2 Oratorium. Uroczyste włączenie do grona kandydatów na ministrantów już w niedzielę, 18 października przed Mszą św. o godz. 12.00.

Ratujmy nóżkę Marysi

Czyli Wniebogłosy na kiermaszu ciast

3 października schola Wniebogłosy wraz z opiekunami odwiedziła Galerię Siedlecką, gdzie odbywał się po raz trzeci kiermasz ciast dla Marysi. Słodkości i atrakcji nie brakowało. Dzieci miały wiele radości, zresztą przekonajcie się sami!

Więcej o akcji zbierania funduszy na leczenie Marysi pisaliśmy wcześniej w aktualnościach.

Zachęcamy dzieci parafii katedralnej do wstępowania w szeregi naszej scholi. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie Schola Wniebogłosy - głosy niepodrabialne

Komunia św. na rękę

Oficjalne stanowisko Episkopatu

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Komisji Episkopatu Polski

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian.

Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii.

Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do
gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch

Komunikat ze strony Episkopatu Polski

Różaniec w rękach parafian

Promocja miesięcznika Różaniec

W niedzielę 4 października członkowie Kół  Żywego Różańca rozdali przy katedrze ponad 600 egzemplarzy miesięcznika "Różaniec". Mamy nadzieję, że treści pochodzące z gazet staną się bliskie tym, którzy zainteresowali się tego typu prasą. Wszystkim zaangażowanym w rozprowadzanie gazet serdecznie dziękujemy. 

 

Parafialny Zespół Caritas

Mocne wsparcie ubogich!

W każdy wtorek  przy sali na plebanii około godziny 11.00 zaczynają gomadzić się tłumy ludzi. Wszyscy wiedzą, że za chwilę p. Basia wraz z parafialnym zespołem Caritas zacznie wydawanie żywności i środków czystości potrzebującym. 

Zanim jednak przyjdzie wtorek dni poprzedzające są pełne pracy - zwożenia z zaprzyjaźnionych sklepów towarów, którym wkrótce wygaśnie termin użycia. Na bazie specjalnych umów można takie produkty rozdać poprzez PZC. Innym sposobem na pozyskanie żywności i innych produktów są okresowe zbiórki.

Bardzo dziękujemy wszystkim członkom PZC i wolontariuszom, którzy ofiarnie angażują się w wydatną pomoc dla ubogich w parafii katedralnej. 

Szczegółowe infromacje na naszej stronie  - PZC

 

Katedra by night

Niedziela z klerykami WSD

Wspieramy seminarium

11 października 2020 roku podczas niedzieli seminaryjnej w naszej wspólnocie przyjęliśmy przedstawicieli WSD w Siedlcach. 

Z posługą słowa przybył do nas dk. Paweł Konieczny i do pomocy przy zbieraniu tacy al. Marcin Bilski. Wspólnie z nimi modliliśmy się za nasze seminarium i o powołania kapłańskie z naszej parafii.

Dziękujemy wszystkim za okazane wparcie duchowe i materialne. Klerycy odwdzięczyli się przygotowując tradycyjny kalendarz seminaryjny. 

Dzień Papieski w katedrze

Po raz XX zbieraliśmy przed katedrą pieniądze na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zbiórkę przeprowadzała młodzież KSM w reżimie sanitarnym. Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną złotówkę na żywy pomnik św. Jana Pawła II. Mimo niesprzyjącej pogody jak również czasu epidemii w tym roku zebrano 2865 zł. 

Dzień Dziecka Utraconego

Odeszli przed narodzeniem i śpią w pokoju

W czwartek 15 października w południe, w katedrze siedleckiej odprawiona zostanie Eucharystia pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy w intencji rodziców dzieci, które zmarły przed przyjściem na świat, o siły do przezwyciężenia tego trudnego czasu.

Po Mszy świętej na cmentarzu przy ul. Janowskiej do Mogiły Dziecka Utraconego złożone zostaną trumienki z doczesnymi szczątkami dzieci, których rodzice zdecydowali się na taką formę pogrzebu. Na cmentarz będzie można dojechać autobusem MPK, podstawionym pod kościół katedralny.

Czym jest Dzień Dziecka Utraconego?

Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest w Polsce od 2014 roku. W tym dniu rodzice, którzy stracili swoje dzieci w wyniku poronienia lub przedwczesnego porodu oraz ich bliscy mogą wyrazić swoją pamięć o skarbie, który utracili. 

Szacuje się, że w Polsce w wyniku straty dziecka cierpi rocznie 40.000 kobiet (rodziców). Każde poczęcie dziecka, chciane czy nie przez kobietę czy mężczyznę, nie zmienia faktu, że stają się rodzicami i będą nimi do końca życia. Strata dziecka, nie istotne na jakim etapie jego życia, jest tragedią. Wiąże się z silnymi przeżyciami, a myśl o wydarzeniu powraca budząc tęsknotę. Również tu potrzeba jest przeżycia żałoby, by dojść do etapu pogodzenia się ze stratą. Słowa współczucia, wsparcia i gotowość wysłuchania osoby w żałobie są nieocenione w tak trudnym doświadczeniu. Cicha obecność drugiej osoby dodaje wiary.

We współczesnym świecie coraz łatwiej jest dotrzeć do informacji: gdzie szukać wsparcia (tu pomocna jest strona Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu www.poronienie.pl), jakie prawa mają rodzice po poronieniu, jak można przygotować pochówek i pożegnać w sposób godny swoje dziecko. Parafie służą doświadczeniem i pomocą. Wiele osób decyduje się na rodzinny pochówek, jest większa świadomość w społeczeństwie, a w zakładach pogrzebowych coraz częściej pojawiają się pytania o małe trumienki.

Co jednak z rodzicami, którzy nie wiedzą gdzie są ciała ich dzieci, nie zdecydowały się na pochówek lub strata nastąpiła wiele lat temu?

Ci rodzice mogą przybyć na specjalne w tym dniu organizowane w Kościele Katolickim Msze święte, podczas których jedni rodzice pożegnają w trumienkach złożone ciała ich malutkich dzieci a inni mogą duchowo złożyć swoje utracone niegdyś maleństwa. Takie wydarzenia wzmacniają wiarę, pokrzepiają ducha, pokazują, że nie jesteśmy sami i dają nadzieję.


Ks. dr Jacek Sereda
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Anna Stephan
Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

Nabożeństwo fatimskie

Pierwsze w tym roku

13 maja podjęliśmy tegoroczne pierwsze nabożeństwo fatimskie. W skupieniu rozważaliśmy na różańcu  tajemnice światła. Oddaliśmy w ręce Maryi Niepokalanej los naszej parafii, diecezji i całego Kościoła w obliczu panującej pandemii. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Dariusz Mioduszewski.

Zdjęcia p. Piotr Grabowski

 

 

 

 

 

Nowe zalecenia w diecezji

Komunikat Biskupa Siedleckiego

W związku z komunikatem będziemy transmitować z katedry Eucharystię w niedziele o godz. 10.00 i w dni powszednie o godz. 12.00. Link do transmisji będzie dostępny na stronie głównej.
Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku z wprowadzeniem w Polsce nowych obostrzeń sanitarnych

Mając na uwadze zwiększającą się gwałtownie liczbę zakażeń koronawirusem i wprowadzone przez władze państwowe nowe obostrzenia sanitarne, dotyczące również udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. z 2020 poz. 1829), a także w oparciu o Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października br. niniejszym informuję, że:

 1. Od dnia 17 października br. na mocy powyższego Rozporządzenia § 1 p. 6 b zostaje wprowadzony przepis, że „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:
  • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1 z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
  • na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”
 2. W związku z powyższymi ograniczeniami, jak również mając na uwadze dobro duchowe wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam – do odwołania – ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Diecezji Siedleckiej i osobom przebywającym na jej terenie.
 3. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane nie jest grzechem. Jednocześnie zobowiązuję osoby korzystające z dyspensy do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie ze wspólnotą Kościoła poprzez uczestniczenie we Mszy św. transmitowanej w radiu, telewizji lub internecie. Zachęcam – przy zachowaniu roztropności i wszystkich zaleceń sanitarnych – do udziału w Eucharystiiw dni powszednie, kiedy gromadzi się zazwyczaj mniejsza ilość wiernych niż w niedzielę.
 4. Przypominam, o zachowaniu dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz o obowiązku noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta. Maseczek lub przyłbic winni używać wszyscy przebywający w przestrzeni wspólnej budynków kościelnych i parafialnych, zarówno duchowni jak i świeccy, w czasie liturgii i poza nią. Wyjątek dotyczy tylko kapłana, który przewodniczy liturgii, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu.
 5. Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, jeżeli o to proszą. Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie. Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.
 6. W kwestii sakramentu pokuty przypominam, że właściwym miejscem jego sprawowania jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i większej odległości między penitentem a spowiednikiem. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych. Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale, należy zabezpieczyć kratki folią, która ma być często zmieniana lub dezynfekowana.
 7. Mając na uwadze bezpieczeństwo kapłanów i wiernych zalecam, aby na czas, gdy parafie znajdują się w obszarze objętym strefą czerwoną, zostały zawieszone spotkania wszystkich grup parafialnych, odbywające się w salkach duszpasterskich.
 8. Informacje dotyczące organizowania na cmentarzach nabożeństw czy liturgii w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego zostaną podane w odrębnym komunikacie.
 9. Bardzo proszę – w duchu odpowiedzialności za zdrowie własne i innych osób – o przyjęcie ze zrozumieniem powyższych zaleceń. Proszę jednocześnie o ufną modlitwę, szczególnie przez przyczynę Matki Bożej Różańcowej i naszych Błogosławionych Męczenników z Pratulina, o powrót do zdrowia kapłanów oraz wiernych naszej diecezji zakażonych koronawirusem, o radość nieba dla zmarłych i pociechę dla ich najbliższych, a także o siły fizyczne i duchowe dla wszystkich, którzy poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej, a zwłaszcza dla pracowników służby zdrowia. Niech nadal w naszych kościołach, po każdej Mszy św., zanoszona będzie błagalna Suplikacja „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…”, a do modlitwy wiernych zostanie dołączone wezwanie o ustanie epidemii.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 881/2020

Siedlce, dnia 17 października 2020 r.

Ministranci na skupisku

Czyli seminarium od kuchni

W minionym tygodniu w dniach od 16 do 17 października czwórka naszych ministrantów wzięła udział w skupisku lektorskim. Skupisko to sposób na rozeznawanie swego powołania.

Służyły temu rozmowy z klerykami, wspólne posiłki, a przede wszystkim modlitwa. Skupisko poprowadził ks. Maciej Majek, odpowiedzialny za duszpasterstwo powołań w diecezji.

Razem z innymi ministrantami z diecezji nasi ministranci otrzymali sporą dawkę wiedzy o seminarium jak również wzbogacili się o doświadczenia duchowe. Chłopaki mieli okazję pobyć w domu seminaryjnym, pograć w piłkę jak również pracować na warsztatach liturgicznych. 

Mamy nadzieję, że w kolejnych skupiskach, o ile pozwolą na to okliczności, udział wezmą kolejni nasi ministranci. 

Kandydaci na ministrantów

Służba liturgiczna wzbogaca się o 6 chłopaków

18 października przed Mszą Św. o godz. 10.00 ks. proboszcz Dariusz Mioduszewski przyjął w katedrze do grona kandydatów na ministrantów 6 chłopaków. Bardzo cieszymy się, że służba liturgiczna w ten sposób powiększa się do 46 członków. Kandydaci przygotowywali się do tego dnia od września na zbiórkach dla kandydatów. 

Nowo wybrani kandydaci:
 1. Mateusz Krasuski 
 2. Mariusz Krasuski
 3. Aleksander Krasuski
 4. Jakub  Zelent
 5. Marcin Mróz
 6. Piotr Pawliszyn 

Serdecznie dziękujemy chłopakom za gotowość pełnienia służby ministranckiej.

Wszystkich zainteresowanych służbą liturgiczną i wydarzeniami z diecezji zapraszamy na stronę diecezjalnego duszpasterstwa służby liturgicznej jak również do odwiedzenia profilu na Facebooku.

Bł. Ks. Jerzy w katedrze

19 października w katedrze siedleckiej

Na każdej Mszy św. wspominano życie i męczeństwo bł. ks. Jerzego. Róża Rodziców modlących sie za dzieci pw. bł. ks. Jerzego  również nie zapomniała o swoim patronie. Róża  powstała w 30 rocznicę od śmierci bł. Ks. Jerzego. Inicjatorką powstania Róży była Alina Kosieradzka, zelatorką została Mirosława Wiewiórka. Motywacją założenia była pamięć o czcigodnym Głosicielu i Męczenniku Narodu Polskiego - Kapłanie, beatyfikowanym  6 czerwca 2010.

Drugim motywem są relikwie bł. Ks. Jerzego  w katedrze. Od chwili powstania Róży  19.10.2014  wizerunek bł. ks. Jerzego  uczestniczy w procesjach, a co roku, tj. w dniach 11-18 października jest eksponowany podczas nowenny. Nawiedzamy również grób  bł. ks.  Jerzego w Warszawie na  Żoliborzu.

Intencja nowenny:
Przez wstawiennictwo  bł. ks. Jerzego, przez jego męczeńską  śmierć  na ręce  Maryi składamy losy naszej Ojczyzny, parafii i naszych rodzin, odważnych  świętych kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, misyjne, zakonne. Prosimy, chroń nas przed pandemią i zagładą. Prosimy o pokój serca dla nas wszystkich, o łaskę  nawrócenia i  miłosierdzie Boże dla nas grzeszników, abyśmy umieli z pokorą przyjąć Wolę Bożą. Okrutnie umęczony, Kapłanie wierny aż do końca, Męczenniku prawdy i wolności Orędowniku spraw Kościoła  i narodu - módl się  za nami!

Wyjątkowa I Komunia Św.

Według zaleceń epidemicznych

18 października w katedrze o godz. 12.00 siedmioro dzieci przyjęło poraz pierwszy Pana Jezusa. To wyjątkowe wydarzenie spowodowane jest epidemią koronawirusa. Dzieci przez kilka dni przychodziły wieczorem na Eucharystię, w ramach Białego Tygodnia.

We środę proboszcz ks. Dariusz Mioduszewski na zakończenie wręczył dzieciom pamiątkowe obrazki.

Cieszymy się, że kolejna grupa dzieci naszej parafii może w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Pragniemy, aby wszystkie dzieci jak najczęściej przyjmowały Komunię Św., a pomocą w tym względzie byli ich rodzice. 

 

Przyjdź na adorację

Padnijmy przez Panem

Trwająca pandemia przybiera na sile. Nie widać końca jej zakończenia. Nie wolno nam jednak upadać na duchu, przyjdźmy do katedry na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu urządzamy codziennie po Mszy św. o godz. 7.00. To ważne, aby w tym czasie paść przed Panem i Jemu zawierzyć. Smutne jest to, że mało nas przychodzi, by się modlić. Zazwyczaj te same osoby, którym jesteśmy wdzięczni.

Czy chcemy, aby epidemia oddaliła się od nas? Wróćmy do Jezusa eucharystycznego. Rok Eucharystii ciągle trwa. Mamy świadomość, że wielu z nas parsknie śmiechem i powie, że to średniowiecze, że dziś nauka i postęp medycyny daleko więcej znaczy. Owszem, postęp i nauka jest ważna. Nie traćmy jednak z oczu Chrystusa.

Naród i człowiek,  który klęka przed Bogiem nigdy nie zginie. 

Mówimy wszystkim odwagi! Bóg jest. Nie lękajmy się!

Kancelaria zdalnie?

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo

W pogarszającej się sytuacji epidemicznej prosimy, aby do kanclearii przychodzić w maseczce, zasłaniającej usta i nos. W poczekalni kancelarii mogą przebywać dwie osoby.
Bezpośrednio w kancelarii parafialnej należy załatwiać tylko następujące sprawy: 
 1. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, przy czym prosimy wcześniej zapoznać się z warunkami do uzyskania zaświadczenia.  Informacje dla rodziców chrzestnych, p. 4
 2. Pogrzeb katolicki dla zmarłych należących do parafii. Żeby ograniczyć ilość przyjść do kancelarii prosimy o przyniesienie aktu zgonu. Więcej informacji o pogrzebie
 3. Spotkania przedślubne - na spisanie protokołu przedślubnego będą zaproszenia indywidualne (telefonicze), przyjmujemy w kancelarii zapowiedzi.
 4. Przekazanie dokumenatcji związanej z chrztem św. 
 5. Pobranie odpisów z ksiąg metrykalnych osobiście lub przez pełnomocnika z pisemnym upoważnieniem.
 6. Przyjmowanie wypominek - w zakrystii po każdej Mszy św., nie ma konieczności osobiście. 
 7. Inne sprawy (jak bierzmowanie dorosłych, katechezy) wg rozeznania księdza dyżurnego poprzez kontakt telefoniczny.
Telefonicznie  bądź przez email należy załatwiać takie sprawy:
 1. Rezerwacja intencji mszalnych, w godzinach pracy kancelarii (pn-pt 8.00-9.00 i 16.00-17.00). 
 2. Potwierdzenie rezerwacji, podanie intencji, jeśli niemożliwe w zakrystii.
 3. Informacje co do chrztu, ślubu, bierzmowania dorosłych czy pogrzebu katolickiego (jeśli coś jest niejasne na stronie).
 4. Rezerwacja terminów chrztu św. i sakramentu małżeństwa.
 5. Przesyłanie wypominek za zmarłych.

Kancelaria Parafialna
 
   25 632 21 03 (należy poczekać na zgłoszenie się księdza dyżurnego, w godzinach pracy kanclearii od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-9.00 i 16.00-17.00)
 
   606 267 792 - w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki
 
kancelaria@katedra.siedlce.pl

Rozłóżmy nawiedzanie grobów!

Prośba biskupów polskich

W tym roku nie odbędzie się procesja żałobna na cmentarzu centralnym w Uroczystość Wszystkich Świętych, jak również tradycyjne modlitwy w Dzień Zaduszny. W tych dniach pozostajemy na modlitwie w katedrze. 

Stolica Apostolska wydała dekret, na mocy którego w tym roku odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza można uzyskać przez cały listopad. Zwykle możliwość odpustu trwała przez okres 8 dni. 

W związku z tym biskupi polscy zwracają się z prośbą do wiernych:

APEL 
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych.

Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. 

W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem.

W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. 

Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę.

W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wypominki w katedrze

Można przesłać przez sieć!

Mając na uwadze niedogodność z powodu zamkniętych cmentarzy proponujemy naszym parafianom i gościom składanie wypominek także on-line za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Wypominki złożone do poniedziałku będą włączone do kartek przypisanych do ulic (jeśli na kartce on-line pojawi sie informacja o adresie). Wypominki przesłane w sposób anonimowy będą odczytywane w katedrze 30 listopada podczas modlitwy różańcowej.

Będzie możliwość uczestniczenia w tej modlitwie różańcowej poprzez transmisję z katedry w tym dniu. 

Zapraszamy do modlitwy. Informacje dostępne na naszej stronie w zakładce harmonogram lub kliknij w zdjęcie

 

 

Katedra w dniach 1 i 2 listopada

Zobacz program transmisji w tych dniach

Zapraszamy do łączności z katedrą. Z myślą o tych, którzy nie mogą brać czynnego udziału w uroczystościach w katedrze, jak również z powodu niemożności przebywania na cmentarzu przygotowaliśmy transmisje: 

1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych:

przejdź do transmisji...

 1. Godz. 10.00 - Eucharystia
 2. Godz. 12.00 - Eucharystia pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy
 3. Godz. 12.45 - Nabożeństwo żałobne sprawowane pod przewodnictwem bpa Grzegorza Suchodolskiego
 4. Godz. 16.00 - Eucharystia
 5. Godz. 17.00 - Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
 6. Godz. 18.00 - Eucharystia

2 listopada, Dzień Zaduszny:

przejdź do transmisji...

 1. Godz. 10.00 - Eucharystia 
 2. Godz. 12.00 - Eucharystia 
 3. Godz. 12.45 - Nabożeństwo żałobne sprawowane pod przewodnictwem ks. Dariusza Mioduszewskiego
 4. Godz. 17.15 - Różaniec wypominkowy
 5. Godz. 18.00 - Eucharystia
 6. Godz. 18.45 - Nieszpory za zmarłych

 

Opłatki na stół wigilijny

W tym roku bardzo wcześnie...

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w Polsce chcemy już teraz dotrzeć do naszych parafian z opłatkiem na stół wigilijny.
Jaka w tym roku będzie wigilia?

Poza Panem Bogiem tego nikt nie wie. Nie wiemy także, czy dane nam będzie wspólnie się spotkać. Ufamy, że tak jak zawsze będziemy mogli cieszyć się radością Świąt Bożego Narodzenia. 

Opłatki na stół wigilijny w tym roku przygotowała młodzież z KSM w warunkach reżimu sanitarnego. Bardzo dziękujemy młodym za piękne świadectwo i włożoną pracę. 

W tych dniach akcentujemy bycie w jedności. Znakiem jedności jest opłatek przygotowany w parafii katedralnej, pozyskany od ss. Sakramentek. Dlatego prosimy, aby przyjąć ten opłatek, pobłogosławiony w katedrze już 8 listopada, jako wyraz jedności ze swoją parafią. Błogosławieństwo dokona się na Mszy św. o godz. 6.30 i o godz. 10.00. 

Opłatek będzie dostępny w zakrystii od 8 listopda po każdej Mszy św. aż do wyczerpania. Nie będziemy w tym roku roznosić opłatków przez wyznaczonych ludzi. 

Młodzież przygotowała ok. 3000 kompletów, co powinno wystarczyć dla wszystkich. Można wziąć także dla sąsiadów lub bliskich,  jeśli wyrażą taką prośbę. Szczególnie zatroszczmy się o tych, którzy nie mogą aktualnie wyjść z domu. 

Ofiara złożona przy tej okazji zasila fundusz prac związanych z konserwacją i porządkiem w katedrze. Za wszelkie przejawy życzliwości i hojność dziękujemy!

Ograniczenia w katedrze

W czasie epidemii

Kolejne dni epidemii przynoszą nowe zalecenia, w tym również dla funkcjonowania kościołów.  Drzwi do katedry pozostają jednak otwarte.

Według obecnego rozporządzenia w kościołach może przebywać 1 osoba na 15m2. W związku z tym jednorazowo w katedrze może przebywać do 80 osób. 
 
Uprzejmie prosimy, aby stosować się do nowych zaleceń. Kiedy wejdziemy do katedry i zobaczymy, że zauważalnie jest już sporo osób - zrezygnujmy z udziału wewnątrz i pozostańmy na zewnątrz, zachowując dystans od innych.
Zachecamy też, aby korzystać z Mszy św. sprawowanej w sobotę o godz. 18.00.
Aktualnie mniejsza frekwencja jest na Mszy św.  w niedziele o godz. 6.30 i 20.00. Jednocześnie też zachęcamy do uczestnictwa poprzez internet lub radio. 
 
Program transmisji na najbliższą niedzielę:
 

przejdź do transmisji...

Godz. 10.00 - Eucharystia, błogosławieństwo opłatków na stół wigiljny
Godz. 12.00 - Eucharystia
Godz. 16.00 - Eucharystia
Godz. 17.00 - Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach
Godz. 18.00 - Eucharystia
Godz. 18.45 - Nieszpory za zmarłych

XII Dzień Solidarności

z Kościołem Prześladowanym

Podaruj nadzieję!

Republika Środkowej Afryki  to jeden z najbiedniejszych i najmniej bezpiecznych krajów na świecie. W ostatnim czasie doszło do wielu aktów dyskryminacji i brutalnych ataków, w tym zabójstw odwetowych między różnymi społecznościami. Akcje milicyjne często powodują odwet między grupami religijnymi, a ofiarami niejednokrotnie padają chrześcijanie. Podjęto jednocześnie niezwykłe inicjatywy, mające na celu poprawę stosunków między wspólnotami chrześcijańskimi i muzułmańskimi. 

 

W ciągu ostatnich kilku lat do RŚA napływały nowe grupy religijne, zwłaszcza Kościoły zielonoświątkowe, które bez przeszkód odprawiały nabożeństwa. Nauka religii nie jest obowiązkowa, ale w większości szkół jest dostępna. Kościół katolicki posiada sieć szkół we wszystkich dziewięciu diecezjach w kraju. 

Choć edukacja jest darmowa, a obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku 6–14 lat, to jednak poważnym problemem jest praca dzieci. Ponad połowa dzieci w wieku od 5 do 14 lat musi pracować. Zjawisko jest szczególnie widoczne w regionach wiejskich. Dzieci pracują w rolnictwie, górnictwie diamentów, jako pomoc domowa, przy hodowli bydła, a także przy utrzymaniu dróg. Są również zmuszane do pracy w kopalniach uranu, gdzie przyjmują śmiertelne dawki napromieniowania. 

O sytuacji w tym kraju i napięciach, jakie rodzą się między wyznanami można dowiedzieć się z filmu, przygotowanego na XII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
 

RŚA potrzebuje przede wszystkim wewnętrznego pokoju, dzięki któremu można zbudować lepszy kraj. Nasi bracia i siostry potrzebują naszego wsparcia duchowego i materialnego. Dlatego - podarujmy im nadzieję!

Artykuł opracowany w oparciu o stronę głowną organizacji Kościół w Potrzebie. Więcej ....

 
Do pobrania:

Koncert organowy z katedry

Ave Maris Stella!

Witaj Gwiazdo Morza!

Ze względów epidemicznych koncert wyłącznie on-line

W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata zapraszamy na premierę koncertu organowego, który będzie transmitowany on-line z katedry siedleckiej o godz. 19.00 na kanale Miejskiego Ośrodka Kultury. Wykonawcą koncertu będzie Monika Krahforst-Kaminska wraz ze scholą cantorum (Izabela Kiryluk, Anna Januszewska, Justyna Pastor-Skowrońska). Po premierze dzieło muzyczne będzie dostępne do odsłuchania na kanale YT. 

Chcesz być uczestnikiem uczty muzycznej? Zaplanuj czas w niedzielę od godz. 19.00 i wejdź na kanał podany poniżej Miejskiego Ośrodka Kultury. 
 
Chcesz wiedzieć więcej o wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Pro Musica Organa? Polub stronę na fb i bądź na bieżąco. 

Stowarzyszenie Pro Musica OrganaWydarzenie współfinansują Miasto Siedlce oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Sztandar Akcji Katolickiej

Dla Oddziału w Katedrze

W święto patronalne Akcji Katolickiej, a więc w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata bp pomocniczy Grzegorz Suchodolski pobłogosławił nowy sztandar dla katedralnego oddziału Akcji Katolickiej.
 

Błogosławieństwo sztandaru dokonało się na prośbę członków oddziału AK w katedrze, wyrażoną przez p. prezes Teresę Kuczyńską. 

Sztandar został ufundowany ze składek członków AK oraz wydatnej pomocy parafii katedralnej. Wszystkim ofiarodawcom  serdecznie dziękujemy. 

Przy okazji zapraszamy osoby dorosłe do włączania się w dzieła podejmowane przez parafialny  oddział AK. Wszystkie informacje możemy z łatwością znaleźć w zakładce o grupach parafialnych na stronie katedry. 

Dowiedz się więcej o AK w katedrze....

13 nowych członków KSM

W Uroczystość Chrystusa Króla tradycyjnie w katedrze odbyło się zaprzysiężenie nowych członków KSM dla całej diecezji. To ważne wydarzenie dokonało się w obecności bpa Grzegorza Suchodolskiego.

W gronie osób składających przysięgę znalazła się Aleksandra Stelęgowska, należąca do parafialnego oddziału KSM. Aleksandra przeszła wcześniej wymaganą formację i od dnia 22 listopada może cieszyć się pełnoprawnym uczestnictwem w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. 

Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

Niech liczy się każdy dzień!

Hospicjum to też życie. Szczególnie życie tych najmniejszych, nieuleczalnie chorych od urodzenia. Dowiedz się więcej i wesprzyj Fundację. Wszystko, co ważne, dzieje się właśnie teraz. 
Bądźcie z nami! 

W Niedzielę Chrystusa Króla Fundacja Siedleckie Hospicjum dla Dzieci otrzymała z rąk bpa Grzegorza Suchodolskiego statuetkę "Zwiastun Dobrej Nowiny 2020" w dowód uznania za ewangelizację miłosierną miłością.

To piękne wyróżnienie zostało przyznane przez Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowrzyszenia Młodzieży. Bardzo serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Tym bardziej miło jest nam złożyć gratulacje z uwagi na to, że siedziba Fundacji znajduje się na terenie parafii katedralnej. 

Główne cele Fundacji
 1. Organizacja hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu.
 2. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka.
 3. Promocja i organizacja wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy.
 4. Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej.

Wiecej o celach Fundacji i jej Statucie przeczytaj na stronie Fundacji

Wsparcie Fundacji 
 1. Zaproście nas na swój ślub
  Jak to zrobić? To bardzo prosta sprawa.  Zapraszamy Parę Młodą, aby zamiast kwiatów, goście weselni wsparli nasze hospicjum. Zobacz,  jak zrobili to Dorota i Łukasz
 2. Puszki dobra
  Puszkę dobra można postawić w swoim sklepie, salonie fryzjerskim, kosmetycznym itp. i do niej zbierać datki na rzecz hospicjum
 3. Zapraszamy do organizacji zbiórki charytatywnej podczas uroczystości pogrzebowej. Kwiaty zwiędną, pozostanie dobra pamięć. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem (Tb 12, 9)
 4. Zbieramy nakrętki. Kosz, oznaczony logo Fundacji, znajduje się tuż obok Muzeum Regionalnego przy ul. Piłsudskiego 1 w Siedlcach, niedługo pojawią się kolejne kosze
 5. Potrzebni są wolontariusze. Zostań wolontariuszem, by nieść miłość. Osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców
 6. Bezpośrednia wpłata na konto Fundacji:
  • Bank Pekao SA I o. w Siedlcach:
   • Konto PLN  27 1240 2685 1111 0010 8741 6722
   • Konto EUR  91 1240 2685 1978 0010 8741 9071
 7. Zbiórka na portalu www.siepomaga.pl. Szczególnie polecamy tzw. skarbonki, pozwalające regularnie przekazywac darowizny. Kliknij w obrazek, aby przejść na stronę SIEPOMAGA lub wejdź na aukcje obrazów, podarowanych przez znanych, cenionych polskich malarzy. W opisach dzieł znajdziecie Państwo biogramy artystów, jak też informacje o obrazach i ceny wywoławcze. Całkowity dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na zakup sprzętu medycznego, podtrzymującego życie naszych podopiecznych.

Aukcje Artystów

 

Czym jest hospicjum? 

Hospicjum jest formą pediatrycznej opieki paliatywnej, świadczonej w domu pacjenta. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, a dalszy pobyt w szpitalu – w danym momencie - staje się bezcelowy, pora wracać do domu, do przestrzeni bliskiej, przyjaznej, przesyconej obecnością kochających osób.

Wtedy wchodzi ekipa Hospicjum - jeżeli rodzice wyrażą taką wolę i zostaną spełnione określone kryteria (katalogi chorób ICD-10, skierowanie od lekarza prowadzącego). Od tego momentu dziecko pozostaje pod opieką wykwalifikowanego interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzą lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog, ksiądz, pracownik socjalny, pedagodzy, wolontariusze. Naszym zadaniem jest szeroko pojęta służba rodzinie. Oczywiście, dziecko może być równolegle dalej leczone, ma prawo do korzystania z poradni, oddziałów szpitalnych - nie koliduje to z opieką świadczoną przez nas.

Dowiedz się więcej o hospicjum na stronie Fundacji 

Wszystkie informacje dla rodziców, którzy znaleźli się w sytuacji nieuleczalnej choroby ich dziecka można znaleźć na stronie Fundacji. Są tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz dokumenty do pobrania.

Kliknij, aby przejść na stronę dla rodziców

Kontakt

   503 174 170   Ks. Paweł Siedlanowski, kapelan hospicjum, prezes Zarządu Fundacji

   dyrektor@hospicjumsiedlce.pl 

   505 568 449  Marlena Szeląg, manager

   marlena@hospicjumsiedlce.pl

Potrzebujesz więcej informacji kontaktowych - przejdź na stronę Fundacji. 

To nieprawda, że nie ma już nic do zrobienia. Niech liczy się każdy dzień!

Katecheza o Eucharystii

II niedziela miesiąca

Trzyletni program duszpasterski dla Kościoła w Polsce o Eucharystii na lata 2019-2022 zaprasza nas do odkrycia największego daru, jakim jest Eucharystia – żywa obecność Jezusa Chrystusa pośród nas.  Uczymy się, że że Kościół żyje dzięki Eucharystii, dlatego powinniśmy na nowo poznać, zrozumieć, pokochać i żyć Mszą Świętą każdego dnia.
 

Zachęcamy do pogłębionego udziału w Eucharystii, poprzez słuchanie katechez wprowadzających w drugie niedziele. Katecheza rozpoczyna się 10 minut przed każdą Mszą św.  

Czuwajcie! I Niedziela Adwentu

Wieniec adwentowy

Tradycyjnie na początek Adwentu przygotowujemy w parafiach wieńce adwentowe, które mają nam symbolizować upływ czasu przed przyjściem Zbawiciela. Dominujące kolory wieńca adwentowego to czerwień i fiolet. Cztery świece są znakiem czterech niedziel, które poprzedzają Boże Narodzenie. W katedrze mamy już wieniec adwentowy, w którym stoją świece wkomponowane w zieleń i wspomniane kolory. 

Posłuchaj ks. Kamila, który mówi co zrobić, aby dobrze czuwać? 
 
Co warto wiedzieć o Adwencie?

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych.

Pierwszy podokres obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, gdy czytane są teksty biblijne zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. 

Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Zapraszamy wszystkich do owocnego przeżywania Adwentu. Ten Adwent jest podarowany przez Boga dla nas w czasie, kiedy trwa walka z epidemią. Powierzmy się z ufnością Panu. 

 

Nabożeństwo wypominkowe online

Z katedry siedleckiej o 17.15

Zgodnie z zapowiedzią, w dniu 30 listopada transmitowaliśmy nabożeństwo wypominkowe o godz. 17.15 z katedry siedleckiej.  W czasie nabożeństwa były czytane kartki przesłane drogą elektroniczną.

Poniedziałek, 30 listopada 2020, godz. 17.15

Katedra Siedlecka

 

W trosce o czyste powietrze

Inwentaryzacja źródeł ciepła w Siedlcach

"Istnieją formy zanieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi. Narażenie na działanie zanieczyszczeń powietrza stwarza szeroką gamę oddziaływań na zdrowie, zwłaszcza osób najuboższych, powodując miliony przedwczesnych zgonów. Chorują one na przykład z powodu wdychania spalin pochodzących z paliw używanych do celów kuchennych czy ogrzewania"
Z encykliki papieża Franciszka Laudato sii, poświęconej trosce o wspólny dom.
Inwentaryzacja źródeł ciepła 

Prezydent Miasta Siedlce, informuje, że na terenie Miasta rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł ciepła. Jest ona realizowana w związku z koniecznością działań na rzecz poprawy jakości powietrza,  jakie prowadzone są na obszarze całego województwa mazowieckiego. Jej celem jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych).

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. 
Jak będzie przebiegać inwentaryzacja?

Każdy właściciel budynku lub lokalu ogrzewanego indywidualnie może wybrać najwygodniejsze dla siebie rozwiązanie:

 1. wypełnić ankietę internetową - link do ankiety 
 2. wysłać zgłoszenie smsem -   570 265 666, w treści wpisując słowo „tak”
 3. zadzwonić na infolinię - 530 718 064.  Infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 8-16

Zakres zbieranych danych dotyczy przede wszystkim parametrów technicznych budynku oraz źródeł ciepła. Należy również podkreślić, iż wszystkie informacje będą traktowane jako poufne i przetwarzane jedynie na potrzeby przyszłych projektów ekologicznych realizowanych na terenie Siedlec.

Pamiętamy o Kościele na Wschodzie

II Niedziela Adwentu

Tradycyjnie, w II niedzielę Adwentu obchodzimy po raz 21. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie,  organizowany przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Parafia katedralna zawsze bardzo ofiarnie wspiera pracę duszpasterzy na Wschodzie.
Kto obecnie z kapłanów diecezji posługuje w krajach dawnego ZSRR?
 1. Ks. Wojciech Matuszewski w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziornom w Kazachstanie
 2. Ks. Ryszard Federczyk w Żytomierzu
 3. Ks. Adam Przywuski w Sanktuarium Matki Bożej w Latyczowie na Ukrainie
 4. Ks. Jacek Jagodziński w Tuapse
 5. Ks. Jarosław Mitrzak w Stawropolu w Rosji
 6. Ks. Piotr Kubel w Krupowie
 7. Ks. Michał Stańczuk na Białorusi

Kapłani, którzy po wielu latach posługi na Wschodzie powrócili do Polski, są wdzięczni Panu Bogu za doświadczenia w małych katolickich wspólnotach. Są także wdzięczni kapłanom i świeckim z naszej diecezji, którzy ich wspierali ofiarami i modlitwą przez te wszystkie lata misyjnej pracy.

Ks. Kazimierz Jóźwik, referent misyjny: 

"Z całego serca wyrażam wdzięczność za modlitwę za Kościół na Wschodzie, za pracujących tam kapłanów i osoby konsekrowane. Dziękuję szczególnie wspólnotom Żywego Różańca, które duchowo adoptowały naszych misjonarzy. Ważna jest również pomoc materialna. Parafie w krajach byłego Związku Sowieckiego są niewielkie i biedne. Parafianie nie są w stanie ani utrzymać księdza, ani udźwignąć kosztów remontu kościoła, a ten najczęściej jest konieczny. Każde wsparcie finansowe jest cenne i przyjmowane z ogromną wdzięcznością. Okazją do wyrażenia naszej łączności z Kościołem na Wschodzie będzie organizowana w najbliższą niedzielę zbiórka  do puszek".

Więcej informacji na oficjalnej stronie Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Diakon na praktyce

Droga do kapłaństwa w katedrze

Od I Niedzieli Adwentu w naszej parafii swoją praktykę duszpasterską rozpoczął diakon Grzegorz Góraj. To ważny etap w jego drodze do kapłaństwa. Podczas praktyk diakon przygląda się pracy duszpasterzy i włącza się w posługę na miarę stopnia diakonatu.

Ważnym elementem praktyki jest doświadczanie wspólnoty kapłańskiej i jej współtworzenie. 

Zadania diakona

O diakonacie można również mówić w aspekcie zadań, jakie spoczywają na diakonach. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich. Do zadań diakona należy:

 1. Asystowanie biskupowi i kapłanowi a czasie funkcji liturgicznych we wszystkim, co mu przyznają różne księgi liturgiczne.
 2. Głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie Słowa Bożego
 3. Udzielanie sakramentu chrztu św.
 4. Prowadzenie katechezy w szkole i w parafii.
 5. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, prowadzenie adoracji, zanoszenie Komunii św. chorym.
 6. Udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebowym.
Życie wewnętrzne diakonów

Diakoni jako ci, którzy służą tajemnicom Chrystusa i Kościoła winni wystrzegać się wszelkiego zła moralnego oraz dokładać starań, aby podobać się Bogu i w ten sposób być gotowymi do wszelkiego dzieła dobrego dla zbawienia ludzi (por. 2 Tm 2, 21). Z racji przyjętego święcenia wypada, aby daleko przewyższali innych zaangażowaniem się w życie liturgiczne zamiłowaniem do modlitwy, służbą Bożą, posłuszeństwem, miłością, czystością. Nie powinni przerywać studium nauk ustawicznie czytając Pismo św.  Studia kościelne podejmowane przez diakonów mają ich usprawnić w wykładaniu innym nauki katolickiej i wzmacnianiu wiernych. W celu osiągnięcia tego diakoni winni być wzywani na zebrania odbywające się w określonych terminach, gdzie byłyby poruszane sprawy dotyczące życia i świętego posługiwania. Dobrym czasem ku temu staje się praktyka duszpasterska.

Życzymy diakonowi Grzegorzowi dobrego czasu praktyk. Ze swej strony otoczamy modlitwą. 

Pierwsza niedziela grudnia

Adoracja w milczeniu

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 trwamy na adoracji z Chrystusem Eucharystycznym. To czas, w którym podejmujemy modlitwę z racji pierwszej niedzieli przewidzianą przez porządek nabożeństw w diecezji. Po modlitwie wspólnej trwamy ok. 30 min w milczeniu przed Panem.

 

Uroczystość odpustowa ku czci Niepokalanej

Pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy w katedrze siedleckiej

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy w katedrze odpust parafialny. Tradycyjnie uroczystej Sumie Odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył bp Kazimierz Gurda, biskup diecezjalny. Eucharystię koncelebrowali bp Grzegorz Suchodolski oraz kapłani z Kurii Siedleckiej, Wyższego Seminarium Duchownego i katedry na czele z ks. proboszczem Dariuszem Mioduszewskim.
 
 
 
Warto nadmienić, że celebracja Eucharystii odbyła się w Godzinie Łaski, według objawienia Maryi, danego  8 grudnia 1947 roku pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech: 

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.  Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

W homilii bp Kazimierz Gurda zwracając się do zgromadzonych wiernych powiedział:

W czasie Adwentu stajemy przed Najświętszą Maryją Panną Niepokalanie Poczętą. Osoba Maryi wypełnia ten okres roku liturgicznego. W kościołach sprawowane są Msze święte zwane Roratami, w których nasza modlitwa płynie do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. W Niej wypełnia się oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Dzisiejsza uroczystość pragnie przypomnieć nam fizyczne i duchowe piękno Maryi. Podziwiamy Jej piękno, cieszymy się, tęsknimy za nim.
Maryja niepokalanie poczęta, czyli poczęta bez grzechu pierworodnego i wolna  od grzechów, które stanowią jego konsekwencje jest nam bliska. Maryja stała się dla nas nauczycielką i wychowawczynią, dlatego tak ważne jest abyśmy brali z niej wzór. Bóg ukazuje nam w Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej piękno i czystość serca, bezgrzeszność i nieśmiertelność. Tymi darami została Maryja obdarzona w niepokalanym poczęciu. Została pokazana całemu rodzajowi ludzkiemu, jako wzór skierowania swojego serca ku Bogu.

Zwykle w katedrze w tym dniu gromadziło się setki parafian i gości. W tym roku ze względu na epidemię uroczystość wyglądała skromniej. Nie zabrakło jednak zaangażowania wiernych jako sprawujących funkcje liturgiczne przy ołtarzu. Posługę pełnili ministranci i osoby ustanowione do posługi lektora. Śpiewom liturgicznym towarzyszył dostojny akompaniament muzyczny. 

Dziękujemy biskupom i księżom za obecność. Wszystkim przybyłym drogim parafianom i gościom. W tym pięknym dniu naszego wspólnego święta prośmy przez wstawiennictwo Niepokalanej, aby ustała epidemia i nastały czasu spokoju. 

Godzina łaski

W godzinę łaski
u stóp Niepokalanej
staniemy
i cóż powiemy
najczulszej z Matek
przeczystej Dziewicy
W Przybytku Ducha Świętego
złóżmy ofiarę z życia
z tego co było
jest i będzie
gdzieś kiedyś
tutaj
zawsze wszędzie
nieogarnione
myślą i słowem
łzami zroszone
grzechem zbrukane
bólem niszczone
strachem podszyte
Wszystko już teraz
Twoja na wieki
bez ograniczeń
i bez przymusu
Skryj nas pod płaszczem
miłości Twojej
obdarz nadzieją
wiarą pokojem
niechaj nas radość
ogarnie święta
czuwaj nad nami
dniami nocami
Niepokalanie Poczęta

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Piotra Grabowskiego. Dziękujemy serdecznie.

 

Nasza Maryja Niepokalana

Uroczystość odpustowa w katedrze

Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o Niepokalana? Nie mogę zgłębić, co to jest być stworzeniem Bożym. Już przechodzi me siły zrozumieć, co znaczy być przybranym dzieckiem Bożym. A Ty, Niepokalana - kim jesteś? Nie tylko stworzeniem, nie tylko dzieckiem przybranym, ale Matką Bożą, i to nie tylko przybraną, ale rzeczywiście Bożą Matką.

Treść dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony bullą papieską  Ineffabilis Deus  z dnia 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX. Brzmi on następująco:

(...) ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć
Pius IX, Ineffabilis Deus

Było to orzeczenie wygłoszone ex cathedra, co oznaczało odwołanie się do najwyższego stopnia autorytetu papieskiego w nauczaniu chrześcijańskich prawd wiary i moralności.

Zwieńczeniem rozważań dotyczących niepokalanego poczęcia Maryi były Jej słowa podczas objawień w Lourdes. Na pytanie ubogiej pasterki Bernadetty Soubirous  o to, kim jest, Maryja odpowiedziała:   "Jam jest Niepokalane Poczęcie". 

Krótkie wyjaśnienia orzeczenia papieskiego

Wszystkie dzieci Adama i Ewy niosą na sobie winę i skutki grzechu pierworodnego i mogą w wierze dostąpić usprawiedliwienia i wyzwolenia poprzez udział w misterium paschalnym Chrystusa. Dogmat Piusa IX oznacza, że Maryja dostąpiła tego usprawiedliwienia i wyzwolenia w sposób uprzedzający, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa.

W momencie poczęcia Maryi przez jej świętych rodziców Joachima i Annę nie było jeszcze na ziemi Odkupiciela i odkupienia. Syn Boży, Słowo, jeszcze się nie narodził i nie dokonał tajemnicy paschalnej, ale Jego moc sięgała w przeszłość aż do Adama.  Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater podkreślił, że poprzez swe niepokalane poczęcie Maryja była jakby zwiastunką nadchodzącego odkupienia. Porównał ją do gwiazdy porannej, która odbijając światło słoneczne, zwiastuje bliski wschód słońca.

Wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się pełnia czasu,  gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na Jego Matkę, była już na ziemi (...) pośród nocy adwentowego oczekiwania zaczęła świecić jako prawdziwa Gwiazda zaranna (Stella matutina). Istotnie, tak jak gwiazda owa, jutrzenka, poprzedza wschód Słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego.
Jan Paweł II, RM 4
Biblijne źródła dogmatu

Choć Pismo Święte nigdzie nie mówi o Niepokalanym Poczęciu Maryi, Kościół Katolicki od samego początku nauczał,  że zachowanie Maryi od grzechu pierworodnego jest logiczną konsekwencją biblijnego Objawienia. Za uzasadnienie biblijne tego nauczania i dogmatu służą m.in. słowa archanioła Gabriela:  Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą! (Łk 1,28), skierowane do Maryi podczas zwiastowania. Według teologów katolickich pokazują one, że w duszy Dziewicy z Nazaretu nie było miejsca na grzech, skoro była wypełniona łaską Boga.

Historia dogmatu

Okres patrystyczny
Przekonanie o tym, że Matka Jezusa była wyjęta spod powszechnego panowania grzechu pierworodnego – ze względu na świętość jej Syna Chrystusa – istniało od pierwszych wieków Kościoła. Augustyn z Hippony, w kontekście sporu z pelagianami, którzy sprzeciwiali się prawdzie wiary o grzechu pierworodnym uznawał, że Matka Chrystusa była wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu.

Średniowiecze
Bernard z Clairvaux, mistyk i teolog, znany z gorącej czci do Marii, uznawał, że należy odrzucić twierdzenia o niepokalanym poczęciu. Również Tomasz z Akwinu (1224-1274) nie przyjmował niepokalanego poczęcia. Komentując nauczanie Augustyna zawarte w dziele O naturze i łasce, uznawał łaskę absolutnej, niepokalanej świętości Maryi, mającej źródło w Chrystusie i będącej odbiciem jego świętości. Łaska niepokalaności została, według tego doktora Kościoła, udzielona Maryi jeszcze przed jej narodzeniem, ale już po poczęciu. Jednak Tomasz z Akwinu nie miał żadnej wątpliwości co do nieskalanej świętości Marii.

Renesans
W 1476  roku Sykstus IV, franciszkanin, jako pierwszy z papieży, konstytucją Cum praeexcelsa zatwierdził Święto Poczęcia i zabronił atakowania nauki o niepokalanym poczęciu, stwierdzając, że jest to powszechne przekonanie wiernych, wyrażające się m.in. w liturgii mszalnej i brewiarzowej.  Sam obchodził święto uroczyście w Kurii Rzymskiej w dniu 8 grudnia. Papież ten potwierdził swoje nauczanie w 1485  roku w konstytucji Grave nimis.

W 1546 roku Sobór Trydencki, wykładając naukę o powszechności grzechu pierworodnego, zastrzegł, że nie dotyczy on osoby Marii. Było to jednoznaczne opowiedzenie się po stronie przekonania o wyjęciu jej spod skutków grzechu pierwszych rodziców.
Niepokalane Poczęcie NMP w liturgii

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest świętem nakazanym i przypada na dzień 8 grudnia. Polacy na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii, ponieważ nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W krajach takich jak Austria, Hiszpania, Portugalia i Włochy dzień ten jest dniem wolnym od pracy.

Godzina łaski

W godzinę łaski
u stóp Niepokalanej
staniemy
i cóż powiemy
najczulszej z Matek
przeczystej Dziewicy
W Przybytku Ducha Świętego
złóżmy ofiarę z życia
z tego co było
jest i będzie
gdzieś kiedyś
tutaj
zawsze wszędzie
nieogarnione
myślą i słowem
łzami zroszone
grzechem zbrukane
bólem niszczone
strachem podszyte
Wszystko już teraz
Twoja na wieki
bez ograniczeń
i bez przymusu
Skryj nas pod płaszczem
miłości Twojej
obdarz nadzieją
wiarą pokojem
niechaj nas radość
ogarnie święta
czuwaj nad nami
dniami nocami
Niepokalanie Poczęta

Rekolekcje adwentowe w katedrze

Pod przewodnictwem ks. Mariusza Zaniewicza

Od 18 do 20 grudnia w naszej parafii zostaną przeprowadzone rekolekcje adwentowe. Poprowadzi je ks. Mariusz Zaniewicz, aktulanie dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Siedleckiej. Ks. Mariusz jest doświadczonym kapłanem, większość swego kapłanskiego życia poświecił pracy z młodzieżą, szczególnie otaczając troską harcerzy zrzeszonych w FSE. Z pewnością nie jest duszpasterzem zza biurka. Już dziś otoczmy naszego rekolekcjonistę serdeczną modlitwą.
 
Program ćwiczeń rekolekcyjnych

15 minut przed każdą Eucharystią konferencja rekolekcyjna

Spowiedź rekolekcyjna 30 min przed każdą Eucharystią

Piątek (18.12.2020)

06:00 – Eucharystia (transmisja radiowa KRP) 
10:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
12:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
17:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
19:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)

Sobota (19.12.2020)

06:00 – Eucharystia (transmisja radiowa KRP) 
10:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
12:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
17:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
19:00 – Eucharystia (transmisja internetowa) 

Niedziela (20.12.2020)

06:30 – Eucharystia 
08:00 – Eucharystia 
10:00  - Eucharystia (transmisja radiowa)
12:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
16:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
18:00 – Eucharystia (transmisja internetowa)
20:00 – Eucharystia 

Co z wizytą duszpasterską?

Będzie inna niż zwykle

W tym roku ze względu na obecną sytuację epidemiczną, wizyta duszpasterska będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Mając na względzie prośbę naszego Biskupa Kazimierza, aby najbardziej oczekującym dać szansę spotkania w gronie rodzinnym, podjęliśmy decyzję o możliwości indywidualnych odwiedzin tylko na zaproszenie ze strony wiernych.

Drodzy parafianie

Jako Wasz proboszcz wszystkich obejmuję w tym czasie serdeczną modlitwą i zapewnieniem duchowego wsparcia. Wiemy doskonale, że w obecnym czasie wiele z dotychczasowych wydarzeń parafialnych nie może mieć miejsca, ewentualnie należy przemyśleć ich przebieg, biorąc pod uwagę obostrzenia sanitarne. Do takich wydarzeń z pewnością należy wizyta duszpasterska. Mając na uwadze troskę o zdrowie Was wszystkich pójdziemy w tym roku tylko do tych, którzy o to poproszą. Nie oznacza to w żaden sposób, że ktoś przez to będzie lepszy czy bardziej pobożny. Wszystkie wątpliwości co do kolędy przyjmujemy ze zrozumieniem. W czasie odwiedzin nie będziemy korzystać z kartoteki parafialnej ani zajmować się zapisywaniem ofiar. Jeśli kto ma życzenie złożyć ofiarę najlepiej niech to zrobi dając na tacę przy najbliższej okazji w kościele, ewentualnie na konto parafii. Za wszystkie ofiary  składane przez Was w ostatnich miesiącach serdecznie dziękuję. 

Wszystkich, którzy chcą przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską,  z zachowaniem przepisów sanitarnych,  prosimy o pobranie formularza z naszej strony w załączniku poniżej.  Druki z zaproszeniem na kolędę są także dostępne w formie papierowej wraz z programem rekolekcji  przy wyjściu z katedry. Prosimy o przyniesienie zgłoszenia do zakrystii lub przesłanie go pocztą elektroniczną do przyszłej niedzieli, a więc do 20 grudnia.  

  kancelaria@katedra.siedlce.pl  

Po przeanalizowaniu liczby zgłoszeń wstępny plan takiej wizyty duszpasterskiej podamy w Niedzielę św. Rodziny, a więc 27 grudnia wraz z pozostałymi ogłoszeniami. 

W związku z wprowadzeniem Narodowej Kwarantanny odwiedziny duszpasterskie będą możliwe dopiero po jej odwołaniu, a więc po 17 stycznia. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco ogłoszeń parafialnych na stronie co do zmian w wizycie duszpasterskiej.

Ks. proboszcz Dariusz Mioduszewski oraz wikariusze parafii katedralnej.

Do pobrania:

Zmiany w wizycie duszpasterskiej

W związku z Narodową Kwarantanną

Rozporządzenie Ministra Zdrowia o Narodowej Kwarantannie od 28 grudnia zmienia dotychczasowe plany związane z wizytą duszpasterską. Nie odwołujemy wizyty duszpasterskiej, jednak konieczne jest jej przełożenie na dalszy okres. O zmianach będziemy informować na bieżąco, prosimy o śledzenie naszej strony.

Drodzy Bracia i Siostry, wierni parafii katedralnej

Wprowadzenie Narodowej Kwarantanny od 28 grudnia do 17 stycznia nie pozwala nam duszpasterzom na podjęcie wizyty duszpasterskiej w tym czasie. W dalszym ciągu do końca tygodnia, a więc do 20 grudnia, przyjmujemy indywidualne zaproszenia na wizytę duszpasterską (formularz do pobrania na stronie). Odwiedziny w domach rozpoczniemy w terminie najbardziej bezpiecznym, po odwołaniu narodowej kwarantanny. 

Z serdecznym pozdrowieniem

ks. Dariusz Mioduszewski, proboszcz

Szczegóły co do organizacji wizyty duszpasterskiej zostały podane wcześniej w ogłoszeniach i aktualnościach. Dowiedz się więcej...

Rekolekcje i Święta w katedrze

Harmonogram wydarzeń

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach parafialnych w najbliższym czasie.

 1. Rekolekcje adwentowe - więcej ...
 2. Transmisja online z konferencji i rekolekcji - więcej ...
 3. Opłatek i świecej w zakrystii - zdobądź przed Wigilią! - więcej ...
 4. Wizyta u chorych, jak się przygotować? - więcej ... 
 5. Harmonogram Mszy św. w rekolekcje i Święta - więcej ...

Caritas i pomoc świąteczna

Dla najbardziej potrzebujących

Jak każdego roku punkt parafialny Caritas przygotowuje wiele paczek z żywnością i chemią dla najbardziej potrzebujących na terenie parafii katedralnej. W tym roku również, we współpracy z ludźmi dobrej woli, którzy z dobrego serca przynieśli wypełnione po brzegi torby miłosierdzia oraz z wolontariuszami z KSM, udało się przygotować ponad 60 paczek.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ofiarnie posługują w punkcie Caritas nie tylko od święta, ale regularnie przez cały rok niosąc pomoc potrzebującym. Warto nadmienić, że środki finansowe na zakupy dla ubogich płyną w dużej mierze ze skarbony dla ubogich umieszczonej w katedrze.

Dziękujemy wszystkim anonimowym darczyńcom. Bóg widzi hojność i dobre serce. Wiemy, że tak okazywana miłość bliźniego zasługuje w oczach Boga na uznanie jako zdolność poświęcenia siebie dla drugiego. 

Niech Bóg wynagrodzi wszelki trud tym, którzy z troską podejmują dzieło CARITAS w naszej parafii

Zapraszamy na stronę PZC w katedrze siedleckiej

Blisko, coraz bliżej...

Droga rekolekcji adwentowych

Od 18 grudnia trwają w parafii katedralnej rekolekcje adwentowe, prowadzone przez ks. Mariusza Zaniewicza. Zachęcamy do śledzenia na żywo i uczestnictwa w rekolekcjach także online

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH


Tegoroczne rekolekcje adwentowe koncentrują się wokół dialogu miłości, który toczy się nieustannie pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg różnymi sposobami przemawia do nas. W pierwszym dniu opierając się na Słowie Bożym słyszeliśmy, jak sen może stać się czasem komunikacji Boga z człowiekiem. 

Bardzo cenne są osobiste doświadczenia wiary, którymi dzieli się z nami rekolekcjonista. Z pewnością na długo pozostanie uczestnikom rekolekcji obraz butelki z wodą mineralną na drodze do sanktuarium w Kodniu. I wiele innych ciekawych refleksji pomagających w odkrywaniu miłości Boga.  Dziękujemy za te historie i świadectwo żywej więzi z Chrystusem. 

Zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach w katedrze online. W trosce o zdrowie naszych parafian przygotowaliśmy łatwy dostęp do transmisji poprzez Internet na naszej stronie. Wystarczy śledzić bieżące aktualności lub kliknąć poniższy obrazek.

Cały program ćwiczeń rekolekcyjnych w katedrze można znaleźć po kliknięciu w  zdjęcie lub program rekolekcyjny.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w rekolekcjach. Dziękujemy Służbie Liturgicznej, Lektorom i wszystkim posługującym w liturgii. Troszczmy się o dobre owoce tych rekolekcji poprzez wspólną modlitwę nawzajem za siebie. 

 

Dzień imienin ks. Proboszcza

W tym świętym czasie oczekiwania

19 grudnia przypada dzień imienin naszego proboszcza ks. Dariusza Mioduszewskiego. W tym świątecznym dniu życzymy naszemu Duszpasterzowi obfitości Bożych darów i opieki Maryi Niepokalanej.

W związku z podniesieniem do godności biskupiej ks. Grzegorza Suchodolskiego biskup siedlecki Kazimierz Gurda z dniem 1  maja 2020 roku mianował nowym proboszczem parafii katedralnej i dziekanem dekanatu siedleckiego Ks. Dariusza Mioduszewskiego, dotychczasowego proboszcza parafii Tuchowicz.

Dostojnemu solenizantowi życzymy jak najwięcej radości z pełnionej posługi, pomimo trudności wynikających z obecnego czasu. Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz umacnia w wierze i powołaniu, a nasza Patronka otoczy płaszczem swojej macierzyńskiej miłości. 

Wszyscy jesteśmy wdzięczni ks. Dariuszowi za dotychczasową posługę w parafii katedralnej. Niemal każdy z nas usłyszał jego ciepły, serdeczny głos podczas przepowiadania Ewangelii na ambonie czy w codziennych relacjach. 

Z życia kapłańskiego ks. Proboszcza

Ks.  Dariusz Mioduszewski przyjął świecenia kapłańskie w 1991 roku. W latach 1991 - 2003 pełnił posługę wikariusza parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim. W latach 2003 - 2005 w parafii św. Stanisława w Siedlcach był prefektem i wikariuszem. W latach 2004 - 2007 pełnił funkcję Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej. W latach 2007 - 2009 pracował jako ojciec duchowny w WSD Siedlce. W latach 2009 - 2015 był proboszczem parafii w Łukowcach, a od 1 lipca 2015 roku - proboszczem parafii w Tuchowiczu. 

Komunikat Biskupa Kazimierza Gurdy

W związku z obecną sytuacją epidemiczną

Zarządzenie Biskupa Siedleckiego  Kazimierza Gurdy  w związku ze zbliżającym się okresem bożonarodzeniowym  i nowymi obostrzeniami państwowymi na czas pandemii.

W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem przez władze państwowe
w dniach od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021  dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, niniejszym zarządzam: 

 1. Ze względu na podtrzymany limit osób w kościołach (1 osoba na 15 m2), zgodnie
  z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 16 grudnia br. (Prot. N. 59720) – udzielam prezbiterom przebywającym na terenie diecezji siedleckiej zezwolenia na sprawowanie czterech Mszy św. w dniu Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2020 r.), w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia 2021 r.) oraz w dniu Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2021 r.), ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawszez zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951 KPK.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu się w wieczór sylwestrowy, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do rozpoczęcia celebrowania Mszy św. dziękczynnej za rok 2020  najpóźniej o godz. 17.00, tak aby umożliwić wiernym udział w tej Eucharystii i powrót do domu przed godz. 19.00.
 3. W nawiązaniu do Komunikatu z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 17 grudnia br. zalecam zachowanie dystansu wobec zaplanowanej przez Fundację Solo Dios Basta, na ostatni dzień Starego Roku, inicjatywy modlitewnej pod nazwą Różaniec do granic czasu. Duszpasterzy i świeckich zachęcam do modlitwy w ramach – organizowanego 31 grudnia w wielu parafiach – nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego na zakończenie Roku. Proponuje też tego wieczoru trwać na modlitwie różańcowej we wspólnocie rodzinnej, przy zapalonej świecy Caritas.
 4. W tych parafiach, gdzie została podjęta przez Księży Proboszczów decyzja o przeprowadzeniu w tradycyjnej formie wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, należy rozpocząć ją nie wcześniej, jak po zakończeniu kwarantanny narodowej tj. po 17 stycznia 2021 r., o ile pozwolą na to przepisy sanitarne i obostrzenia państwowe.
 5. Jednocześnie informuję, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną, nie odbędzie się spotkanie opłatkowe dla księży naszej diecezji, które było zaplanowane na dzień 23 grudnia br.
 6. Wyrażając raz jeszcze wdzięczność wszystkim Czcigodnym Księżom za zaangażowaniei  posługę duszpasterską w okresie adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, szczególnie podczas rekolekcji, życzę wielu łask i sił na czas Świąt Narodzenia Pańskiego. Proszę także o dalszą modlitwę – przez orędownictwo Świętej Boże Rodzicielki Maryi i św. Rocha - w intencji ustania pandemii koronawirusa, za chorych i przebywających na kwarantannie, a także za wszystkich, którzy z samarytańską pomocą śpieszą potrzebującym, zwłaszcza pracowników służby zdrowia.

Z pasterskim błogosławieństwem

           

BISKUP SIEDLECKI 

Do pobrania:

Dodatkowy dyżur

Skorzystaj ze spowiedzi!

W trosce o dobro duchowe wiernych, którzy z różnych powodów nie mogą przystąpić do sakramentu pokuty wcześniej, informujemy o dodatkowym dyżurze spowiedniczym w katedrze w okresie przed Bożym Narodzeniem. 

22 grudnia 2020

Od godz. 9.00 do 10.00
 Ks. Jarosław Rękawek 
Ks. Krzysztof Skwierczyński 
Od godz. 10.00 do 11.00
Ks. Marcin Bider 
Ks. Krzysztof Skwierczyński 
Od godz. 11.00 do 12.00
Ks. Marcin Bider
Ks. Maciej Majek 
Od godz. 12.00 do 13.00
Ks. Łukasz Celiński 
Ks. Jacek Wojda
Od godz. 13.00 do 14.00
Ks. Robert Kublikowski
Ks. Jacek Sereda
Od godz. 14.00 do 15.00
Ks. Jan Babik
Ks. Przemysław Radomyski 
Od godz. 15.00 do 16.00
Ks. Leszek Borysiuk 
Ks. Jarosław Ruciński
Od godz. 16.00 do 17.00
Ks. Radosław Piotrowski 
Ks. Krzysztof Piórkowski 
Od godz. 17.00 do 18.00
Ks. Dariusz Mioduszewski
Ks. Tomasz Koprianiuk
Ks. Waldemar Mróz
Ks. Grzegorz Chruściel
Ks. Marcin Wesołowski
Ks. Michał Mościcki

23 grudnia 2020

Od godz. 9.00 do 10.00 
Ks. Paweł Broński
Ks. Łukasz Celiński 
Ks. Paweł Kindracki
Ks. Robert Mirończuk  
Ks. Daniel Struczyk
Od godz. 10.00 do 11.00
Ks. Marcin Olek 
Ks. Jacek Rosa
Ks. Jarosław Ruciński    
Ks. Grzegorz Stolarski
Ks. Jacek Wł. Świątek
Od godz. 11.00 do 12.00
Ks. Tadeusz Danieluk
Ks. Dariusz Denisiuk
Ks. Michał Roman Szulik
Ks. Marek Skwierczyński
Ks. Tomasz Wakuła
Od godz. 12.00 do 13.00
Ks. Mateusz Czubak 
Ks. Marek Matusik 
Ks. Piotr Pielak
Ks. Paweł Siedlanowski
Ks. Łukasz Szczeblewski
Od godz. 13.00 do 14.00
Ks. Tomasz Czarnocki
Ks. Wojciech Hackiewicz 
Ks. Andrzej Karwowski
Ks. Robert Kublikowski
Ks. Jarosław Rękawek
Od godz. 14.00 do 15.00
Ks. Wojciech Hackiewicz
Ks. Dariusz Konieczny
Ks. Jarosław Kopeć 
Ks. Rafał Pietruczuk
Ks. Andrzej Żelazo
Od godz. 15.00 do 16.00
Ks. Łukasz Pawluk
Ks. Radosław Piotrowski 
Ks. Piotr Radzikowski
Ks. Przemysław Radomyski
Ks. Jacek Wojdat
Od godz. 16.00 do 17.00
Ks. Tomasz Bieliński 
Ks. Marek Bieńkowski 
Ks. Jacek Sereda
Ks. Wojciech Sobieszek
Ks. Jacek Wojdat  
Ks. Mariusz Zaniewicz
Od godz. 17.00 do 18.00
Ks. Dariusz Mioduszewski 
Ks. Tomasz Koprianiuk
Ks. Waldemar Mróz 
Ks. Grzegorz Chruściel 
Ks. Marcin Wesołowski
Ks. Michał Mościcki

24 grudnia 2020 (Wigilia)      

Od godz. 9.00 do 10.00 
Ks. Mateusz Czubak 
Ks. Robert Mirończuk  
Ks. Jacek Rosa
Ks. Jarosław Ruciński    
Ks. Andrzej Sochal
Ks. Grzegorz Stolarski
Ks. Daniel Struczyk 
Ks. Mariusz Świder
Ks. Andrzej Żelazo
Od godz. 10.00 do 11.00
Ks. Bernard Błoński
Ks. Tadeusz Danieluk
Ks. Piotr Pielak
Ks. Łukasz Pawluk 
Ks. Paweł Siedlanowski
Ks. Marek Skwierczyński 
Ks. Tomasz Wakuła 
Od godz. 11.00 do 12.00
Ks. Paweł Broński 
Ks. Tomasz Czarnocki
Ks. Dariusz Denisiuk
Ks. Wojciech Hackiewicz
Ks. Andrzej Karwowski 
Ks. Maciej Majek
Ks. Leszek Ostas
Ks. Rafał Pietruczuk
Od godz. 12.00 do 13.00
Ks. Krzysztof Baryga
Ks. Tomasz Bieliński 
Ks. Marek Bieńkowski
Ks. Jarosław Kopeć
Ks. Marcin Olek
Ks. Piotr Radzikowski
Ks. Wojciech Sobieszek
Ks. Mariusz Zaniewicz 

Szczegółowe informacje dla księży w plikach do pobrania na dole strony

   

Do pobrania:

Przygotowania do Świąt w katedrze

Zanim przybędą pasterze...

W katedrze przygotowujemy się do Świąt. Tradycyjnie katedra zostanie przystrojona choinkami, w których cieniu stanie bożonarodzeniowa szopka. Jak każdego roku czynnie angażuje się młodzież KSM, szczególnie kiedy trzeba skonstruować szopkę, przynieść i odkurzyć figury, czy udekorować choinki światełkami. Dziękujemy paniom dekoratorkom, panu kościelnemu oraz młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Mamy nadzieję, że świąteczna dekoracja pomoże nam wszystkim przeżyć te Święta. 

Niedziela Palmowa

Hosanna i Ukrzyżuj Go!

Zapraszamy do wspólnotowego udziału  w Eucharystii w katedrze na żywo oraz za pośrednictwem transmisji radiowej i internetowej.

Jak przyjmujemy Komunię św.  w katedrze w czasie epidemii? Dowiedz się więcej...

Szczególnie prosimy o respektowanie ograniczenia do 60 osób, które mogą jednocześnie przebywać w katedrze, zwracamy uwagę na załonięte usta i nos właściwą maseczką oraz zachowanie odległości 1,5m od siebie.
Triduum Paschalne w katedrze

Wszystkie transmisje  w jakości HD w naszej diecezjalnej teleiwzji FaroTV

PRZEJDŹ DO TRANSMISJI INTERNETOWEJ NA YOUTUBE

Oto drzewo Krzyża!

Wielki Piątek w katedrze

Liturgia Męki Pańskiej to kontynuacja wydarzeń z Wielkiego Czwartku. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Podobnie i w Wielką Sobotę. Są to dwa dni w roku, kiedy cała nasza uwaga koncentruje się wokół Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.

Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Pierwszym znakiem liturgicznym była prostracja, czyli leżenie krzyżem na posadzce katedry. To znak uniżenia i pokory wobec wszechmocy Boga. 

Następnie celebrowaliśmy Liturgię Słowa, której centrum jest proklamacja Męki Pańskiej. Męka została odśpiewana przez diakona i alumnów WSD wraz z chórem katedralnym.

Szczytowym punktem Liturgii Wielkiego Piątku jest uroczyste odsłonięcie i adoracja Krzyża. Ze względu na obostrzenia ucałowania Krzyża dokonał w imieniu nas wszystkich bp Kazimierz. Wszyscy mieliśmy wyjątkową chwilę adoracji w ciszy poprzez patrzenie z miłością na Krzyż. Pomagały w tym również śpiewy chóralne na przemian z ludem.

Po Komunii św. monstrancja okryta welonem została umieszczona w Grobie Pańskim. Jezus ukryty w Eucharystii pozostanie w Grobie do Wigilii Paschalnej, w czasie której będziemy wspominać Jego chwalebne Zmartwychwstanie. Wielka Sobota pozostaje w Kościele czasem oczekiwania w ciszy. Sprawuje się tylko Liturgię Godzin.

Zdjęcia p. Piotr Grabowski, dziękujemy. 

Orszak Trzech Króli w katedrze

w wersji spacerowej

Idąc za gwiazdą betlejemską podobnie jak Królowie ze Wschodu szukamy nowonarodzonego Króla! Tegoroczne hasło orszakowe Panu dzięki oddawajmy niesie piękne przesłanie oddawania Bogu dziękczynienia w każdej sytuacji.
 Orszak Trzech Króli w czasie epidemii?

Oczywiście. To wydarzenie odbywamy w tym roku w dniach od 1 do 6 stycznia indywidualnie lub w gronie rodzinnym.  Trasa Orszaku tradycyjnie prowadzi od placu przy Muzeum Regionalnym (przy kościele św. Stanisława) przez ulicę Piłsudskiego, Wojskową obok więzienia aż do katedry. W miejscach, gdzie dawniej odbywały się jasełkowe sceny orszakowe, będą rozstawione tablice z informacjami o Orszaku i historii Zbawienia.  Znajdą się też tam zadania dla uczestników  i pytania do krzyżówki orszakowej.

Mędrcom ze Wschodu za punkt odniesienia służyła gwiazda betlejemska.  Uczestnicy spaceru orszakowego mają do pomocy specjalną mapkę wraz z punktami orszakowymi i krzyżówką. Mapka jest do pobrania na dole strony.

Do udziału w Orszaku zapraszają
p. Małgorzata i o. Błażej:

 

SPACER ORSZAKOWY
konkurs 
 1. Wybierz się na szlak według mapki i zrób zdjęcie w stroju orszakowym  przy jednym z punktów. Im bardziej oryginalny, własnoręczny strój orszakowy tym większa szansa wygranej. Zdjęcie może być indywidualne lub rodzinne. Korony i śpiewniki są do wzięcia z katedry przy wyjściu. Zapraszamy do naszej galerii, gdzie można znaleźć inspirację do orszakowego stroju
 2. Zdjęcie prześlij przez formularz konkursowy do 15 stycznia 2021. Przejście do formularza konkursowego...
 3. Następnie wejdź na stronę, gdzie będzie odbywać się głosowanie na najciekawsze zdjęcie.  Możliwość oddania głosu będzie w dniach od 7 do 30 stycznia. Wejście na stronę głosowania...
 4. Uczestnicy, których zdjęcie uzyska największą liczbę głosów, otrzymają cenne nagrody w tym laptopy, gry edukacyjne oraz słodkie upominki
 5. Uwaga! Zdjęcia można przesyłać także na nasz adres parafii katedralnej. Po zakończeniu Orszaku zrobimy piękne podsumowanie na naszej stronie

Wszystkie informacje co do Orszaku oraz  regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatorów OTK w Siedlcach

Finał Spaceru Orszakowego 2021

Finał orszaku to oddanie pokłonu przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy adoracji w siedleckiej katedrze. Wejście z lewej strony katedry jest specjalnie oznakowane. Oddając cześć Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie zatrzymajmy się także chwilę przy szopce betlejemskiej.

Zbiórka orszakowa 
Tradycyjnie będzie prowadzona zbiórka orszakowa na rozbudowę Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach. Dobrowolną ofiarę można złożyć do specjalnie przygotowanej, orszakowej skarbony w katedrze, przy szopce.

Z okazji zbliżającego się Święta Objawienia Pańskiego składamy wszystkim przyjaciołom Orszaku Trzech Króli najserdeczniejsze życzenia radości, pokoju i  nadziei, które przynosi Dzieciątko Jezus w stajence. Niech będzie to czas wzrostu duchowego, umacniania więzi rodzinnych i dostrzeżenia potrzeb drugiego człowieka.

Zapraszamy wraz z organizatorami na czele z p. Małgorzatą Dyńką, koordynatorką Lokalnego OTK w Siedlcach oraz o. Błażejem Mielcarkiem, rzecznikiem prasowym OTK w Siedlcach. 

Do pobrania:

Podsumowanie mijającego roku

Jaki był ten rok w katedrze siedleckiej?

Kolejny rok za nami. Witaliśmy go z nadzieją, że będzie jeszcze lepszy od poprzedniego. Tymczasem rok 2020 zapisał się inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy.  Miniony A.D. 2020 upłynął jako czas walki z epidemią. Stanęliśmy jako ludzkość oko w oko z zarazą, która zmieniła nasze życie. Zmiany dotknęły także życia Kościoła i funkcjonowania naszej parafii. Panująca epidemia odsłoniła nasze słabości zarówno w wymiarze duszpasterstwa jak i życia rodzinnego. Pojawiły się trudności z dostosowaniem do wprowadzanych obostrzeń sanitarnych. Szybko przekonaliśmy się, że wobec tej nowej choroby jesteśmy zbyt słabi, by pokonać ją w miarę krótkim czasie.

Jednakże strach przed zarażeniem i obostrzenia nie stały się powodem zaniku życia w parafii katedralnej. Wprowadziliśmy takie rozwiązania, które stały się pomocne dla uczestnictwa wiernych w wydarzeniach parafialnych. Znaczącą rolę odegrały transmisje Mszy św. W trosce o życie i zdrowie naszych parafian umożliwiliśmy załatwianie spraw przez kancelarię zdalną, a dla bardziej komunikatywnej wymiany informacji przygotowaliśmy nową, funkcjonalną stronę internetową. Jeżeli więc szukać pozytywów w czasie epidemii to z pewnością zastosowanie nowych technologii i ich przyjęcie przez parafian można nazwać sukcesem. 

Jaki był rok 2020 w liczbach? 

61  - tyle dzieci zostało ochrzczonych w naszej parafii 

27 - tyle pobłogosławiliśmy par małżeńskich

133 - tyle dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Św. 

152 - tylu młodych przyjęło sakrament bierzmowania

192 - tylu odwiedziliśmy chorych z posługą sakramentalną

174 - tylu naszych bliskich pożegnaliśmy w uroczystościach pogrzebowych

Co szczególnego zapamiętamy w roku 2020? 
 1. Dzień święceń biskupich ks. Grzegorza Suchodolskiego, naszego dotychczasowego proboszcza.
 2. Mianowanie ks. Dariusza Mioduszewskiego nowym proboszczem naszej parafii, nowych wikariuszy ks. Grzegorza Chruściela i ks. Marcina Wesołowskiego oraz ks. Michała Mościcickiego jako wspomagającego duszpasterstwo rezydenta.
 3. Nadanie przez papieża Franciszka odznaczenia Benemerenti dla pana Józefa Żuka, naszego kościelnego za 50 lat posługi.
 4. Otwarcie i pobłogosławienie Oratorium jako miejsca formacji i spotkań dla dzieci ze scholii Wniebogłosy, ministrantów i młodzieży KSM.
 5. Błogosławieństwo sztandaru Akcji Katolickiej. 
 6. 25-lecie Apostolatu Maryjnego. 
Bogu niech będą dzieki za ten rok, który odchodzi do historii na Jego chwałę. Nie sposób wymienić wszystkich działań, które toczyły się mimo epidemii, w warunkach reżimu sanitarnego.  Były to spotkania dzieci, ministrantów, młodzieży, kół różańcowych, zespołu charytatywnego i wielu innych grup obecnych w parafii. Niech pewnym przypomnieniem wydarzeń roku 2020 będzie poniższa galeria.

Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami w łączności również poprzez stronę internetową. Od czasu jej renowacji odnotowaliśmy ponad 85 tysięcy wejść od 25 czerwca. To dla nas znak, że warto i tej dziedzinie poświęcić słuszną uwagę. 

Zachęcamy też do polubienia naszego profilu na FB, gdzie na bieżąco przekazujemy wszystkie informacje dotyczące życia parafii katedralnej w Siedlcach. Jeśli chcesz być na bieżąco i korzystasz z FB - kliknij tu... 

Świąteczne życzenia

Wszystkim naszym parafianom i miłym gościom

Kochani parafianie, mieszkańcy naszego miasta, mili goście i wszyscy, którym bliska jest katedra siedlecka!

Te Święta są wyjątkowe ze względu na epidemię. Na wiele ograniczeń patrzymy jak na problem, którego nie da się rozwiązać. Tymczasem Kościół przez posługę Papieża Franciszka stawia nam w tym czasie św. Józefa. W rozpoczętym Roku św.  Józefa widzimy Opiekuna Świętej Rodziny jako człowieka, który ma w sobie Ducha Świętego. Doświaczenia, które Go spotykają są nie tyle problemem, ile szansą na przyjęcie woli Bożej w swoim życiu. Przyjmując te doświadczenia św. Józef w milczący, ale jakże wymowny sposób wypełnia Boży plan zbawienia. 

Idąc zatem za przykładem św. Józefa chciałbym Wam Wszystkim w tym czasie życzyć autentycznego, osobistego spotkania z Jezusem. Spotkania, które choć na chwilę uciszy lęki dnia powszedniego. Niech orędzie anielskie przyniesione do pasterzy w słowach "Nie bójcie się!" stanie się dla nas wszystkich zaproszeniem do zaufania Bożej Opatrzności. 

Nie jest łatwo dziś wierzyć w obliczu tak wielu przeciwności, które płyną nie tylko z zewnątrz, ale i z wnętrza Kościoła. Przyjęcie Syna Bożego w osobie dziecka tak wtedy jak i teraz napotyka na różne rekacje ze strony człowieka. Bóg jednak przychodzi, przypominając o swoim narodzeniu w stajni betlejemskiej. Niech zatem te Święta, które w naszej tradycji są zawsze rodzinne i ciepłe, obudzą tęsknotę za Miłością Boga i do drugiego człowieka. Niech staną się czasem pojednania i pokoju w naszych rodzinach, sąsiedztwach i w nas samych. 

Z pamięcią w modlitwie 
księża parafii katedralnej oraz Wasz ks. proboszcz Dariusz Mioduszewski

Pasterka w katedrze siedleckiej

Bóg się rodzi, moc truchleje!

Pasterkę o północy w katedrze poprzedziła uroczysta Godzina Czytań z Liturgii Godzin. Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię bp Kazimierz Gurda. Eucharystię koncelebrowali kapłani posługujący w katedrze oraz kapłani przybyli jako goście. Asystę liturgiczną przygotowała Służba Liturgiczna z katedry, a śpiew podczas Mszy św. podjęli członkowie Chóru Parafialnego pod kierunkiem ks. Michała Szulika. 

Te święta mimo trudności mogą nas napawać taką samą radością i nadzieją, jak aniołów i pasterzy dwa tysiące lat temu. W tym wydarzeniu spełniły się zapowiedzi proroków i oczekiwanie Ludu Bożego Starego Testamentu. Rozpoczął się nowy etap historii zbawienia. Na czym polega ta nowość? Że w Jezusie Bóg stał się człowiekiem, by człowiek mógł uczestniczyć w Jego boskim życiu. Dzięki temu człowiek otrzymał wyraźny znak, że Bogu na nim zależy. Człowiek dzięki Niemu i z Nim mógł odzyskać to, co stracił przez grzech: piękno człowieczeństwa, godność, podobieństwo do Boga
(z homilii bpa Kazimierza Gurdy)

Tradycyjnie na zakończenie uroczystości o północy do wiernych słowo życzeń skierował proboszcz parafii katedralnej ks. Dariusz Mioduszewski. 

Zapraszamy do galerii z uroczystości. Za zdjęcia dziękujemy p. Piotrowi Grabowskiemu.
Obszerna relacja na stronie Podlasie24.pl 

 

Kościelny na medal!

Jubileusz 50-lecia posługi w katedrze pana Józefa Żuka

26 grudnia 2020 roku w parafii katedralnej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia papieskiego BENEMERENTI przyznanemu panu Józefowi Żukowi w dowód wdzięczności za 50 lat posługi w katedrze siedleckiej jako kościelnego. To odznaczenie zostało nadane przez papieża Franciszka, na prośbę biskupa diecezjalnego Kazimierza Gurdy. Wręczenia dokonał bp Grzegorz Suchodolski przed Mszą św. o godz. 10.00, w obecności jego najbliższej rodziny i wiernych, wdzięcznych za kilkudziesięcioletnią, ofiarną posługę pana Józefa.
Czym jest Benemerenti? 

Z języka łacińskiego - dobrze zasłużonemu - odznaczenie honorowe ustanowione przez papieża Grzegorza XVI w 1832 roku, przyznawane za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego.  Jest to medal w formie krzyża greckiego,  przyznawany w dowód uznania dla osób zasłużonych w służbie Kościoła, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, świeckich i duchownych.

Pan Józef Żuk został przyjęty do posługi kościelnego 1 listopada 1970 za ks. Wacława Pieniaka. Jak wspomina, tej posłudze poświęcił praktycznie całe swoje życie, nie zaniedbując w żaden sposób obowiązków rodzinnych. Przeżył w katedrze siedleckiej czasów wiele. Swoją posługą jak do tej pory  towarzyszył 4 biskupom diecezjalnym,  8 proboszczom i około 80 wikariuszom. Biorąc pod uwagę, że parafia katedralna powstała w 1919 roku, to 50 lat posługi pana Józefa na stanowisku kościelnego stanowi ważną kartę w historii parafii katedralnej. 

Uroczystego wręczenia dokonał bp Grzegorz Suchodolski, do niedawna jeszcze proboszcz parafii katedralnej, któremu p. Józef posługiwał. Chwilę wcześniej w ciepłych słowach zwrócił się do dostojnego Jubilata obecny proboszcz ks. Dariusz Mioduszewski, podkreślając rzeczywisty wymiar pokornej służby pana Józefa. 

Jako wspólnota parafialna bardzo cieszymy się z przyznanego odznaczenia. Życzymy panu Józefowi jak najdłuższej służby.  Wiemy, że posługa nie jest łatwa, szczególnie w tych czasach, ale jak mówi sam Jubilat - nigdy nie ma lekko, kiedy trzeba wcześnie wstawać, ale taka jest służba. 

Po uroczystości w katedrze na plebani odbyło się skromne spotkanie przy jublieuszowym torcie.  Nie zabrakło wspomnień i jak zwykle ciekawych anegdot  z długiej posługi pana Józefa. Zapraszamy do galerii z tego wydarzenia, za zdjęcia dziękujemy p. Piotrowi Grabowskiemu. 

 

C†M†B czy K†M†B?

Jak oznaczamy nasze mieszkania?

Uroczystość Objawienia Pańskiego, znana jako Trzech Króli, to chrześcijańskie święto obchodzone już od III wieku pod nazwą Epifanii. Tego dnia tradycyjnie okadzamy nasze mieszkania i oznaczamy drzwi na znak przyjęcia Chrystusa do naszego domu. Jednak dlaczego jedni umieszczają na swoich drzwiach litery K+M+B, inni zaś C+M+B? Co dokładnie oznaczają te skróty?

Znacznie starszy i głębszy przekaz mówi, że drzwi należy oznaczać napisem C†M†B, a do liter dopisać datę bieżącego roku: C†M†B 2021.  Taki zapis jest skrótem pochodzącym od łacińskiej sentencji Christus Mansionem Benedicat, która oznacza (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi

Umieszczany u nas najczęściej napis K†M†B 2021 odnosi się do tradycyjnych imion trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi (Kacper, Melchior i Baltazar). Jest to powszechnie przyjęty i także poprawny zapis, jednak stoi za nim dość powierzchowna interpretacja.

Modlitwa przy oznaczaniu drzwi kredą

Panie Jezu Chryste,
którego Trzej Mędrcy jako Dziecię znaleźli w domu i złożyli Mu hołd,

który wzrastałeś w domu w Nazarecie przy boku Maryi i świętego Józefa,
uświęć i nasz dom swoją obecnością.
Niech panuje w nim Twoja miłość, dobroć i czystość.
Niech wszyscy tworzymy domowy Kościół,
który w tym sanktuarium niech stale składa Ci uwielbienie i chwałę.
Niech święte symbole, które znaczymy na drzwiach tego sanktuarium,
przypominają nam i tym, którzy będą nas odwiedzać,
że jesteśmy domowym Kościołem
i za gwiazdą wiary chcemy iść na spotkanie z Tobą,
do domu naszego wspólnego Ojca,
z którym w jedności Ducha Świętego
żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen

Ta wymowna modlitwa pokazuje, że nie warto rezygnować z zapisu – którykolwiek on będzie – poprzez który zapraszamy Chrystusa do naszego domu i prosimy o to, aby uświęcił nasze życie swoją obecnością.
Czy wiesz, że w katedrze w Kolonii są przechowywane relikwie Mędrców ze Wschodu? Dowiedz się więcej...
 
Źródło - pl.aleteia.org, deon.pl 

Kredą i kadzidłem!

Objawienie Pańskie w katedrze

Na kilka dni przed uroczystością Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) tradycyjnie młodzież KSM przygotowała kredę i kadzidło do błogosławieństwa. Po każdej Mszy św. można wziąć kredę i kadzidło i oznaczyć swoje miejsce zamieszkania zgodnie z tradycją.
Christus Mansionem Benedicat! 

Serdecznie dziękujemy młodzieży za zaangażowanie, mimo że czasy nie są łatwe. Zostało przygotowane ponad 1000 pakietów, które młodzi rozprowadzą po Mszy św. Składane przy tej okazji dobrowolne ofiary są przeznaczone na cele statutowe młodzieży zrzeszonej w KSM. 

 

Śpiewajmy Panu naszemu!

Koncert kolęd w katedrze

Choć czas epidemii nie sprzyja organizowaniu pięknych przeżyć duchowych w katedrze, to jednak tradycji stało się zadość. Jak zawsze w okresie Bożego Narodzenia mieliśmy okazję wysłuchać pięknych kolęd, tym razem w wykonaniu członków Chóru Katedralnego.
Izabela Kiryluk, Anna Januszewska jako śpiewający i na organach Adam Szczepański dali nam w święto Chrzu Pańskiego inspirację do kontemplacji tajemnicy Bożego Narodzenia.
Serdecznie dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy do odsłuchania całego koncertu - kliknij....
lub do pobrania na dole strony

Do pobrania:

Pomóżmy Chorwatom!

Apel bpa Kazimierza Gurdy

Drodzy Diecezjanie!

Dnia 29 grudnia 2020 r. i 6 stycznia br. Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Kilka osób poniosło śmierć, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne opiewają na miliony dolarów. Cierpiący mieszkańcy Chorwacji potrzebują naszej modlitwy oraz wsparcia materialnego, którego już udzieliła Caritas Polska przekazując poszkodowanym 100 000 zł., jednak potrzeby są zdecydowanie większe.

Dlatego decyzją Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski niedziela – 24 stycznia – będzie obchodzona w całej naszej Ojczyźnie jako Dzień solidarności z Chorwacją. Tego dnia we wszystkich kościołach i kaplicach w Polsce, w modlitwie powszechnej należy dodać wezwanie za tych, którzy ucierpieli w tej tragedii,
a po wszystkich Mszach Świętych zorganizować zbiórkę do puszek przed kościołami, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przekazane na rzecz poszkodowanych.

Bardzo proszę, aby w powyższą inicjatywę włączyły się wszystkie parafie Diecezji Siedleckiej, ogarniając modlitwą mieszkańców Chorwacji i organizując powyższą zbiórkę.

Dziękując już dziś wszystkim ludziom dobrej woli, którzy solidarnie i dobrodusznie wesprą tę inicjatywę, z serca błogosławię.

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

Caritas Polska uruchomiła pomoc nazajutrz po trzęsieniu ziemi, do którego doszło 29 grudnia w pobliżu miasta Petrinja, w środkowej Chorwacji. Petrinja została zniszczona, duże straty materialne odnotowano także w pobliskich miejscowościach. W wyniku kataklizmu śmierć poniosło co najmniej siedem osób, a 26 zostało rannych. Na wsparcie najbardziej poszkodowanych Caritas Polska przeznaczyła 50 tys. zł z własnych środków, organizując jednocześnie specjalną zbiórkę, w wyniku której udało się jak dotąd podwoić pierwotną sumę.

Można pomóc w następujący sposób:

 • poprzez ofiarę do puszki przed katedrą 24 stycznia po każdej Mszy św. 
 • przekazując darowiznę na stronie caritas.pl
 • wysyłając SMS o treści CHORWACJA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł)
 • wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty CHORWACJA)

zdjęcia z internetu FOT. EPA/ANTONIO BAT, Fot. parafia św. Józefa we Włocławku, parafia Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

Ruszamy z wizytą duszpasterską

W warunkach obostrzeń sanitarnych

Zgodnie z zapowiedzią od poniedziałku 18 stycznia rozpoczynamy  wizytę duszpasterską. W tym roku ze względu na pandemię przyjdziemy z wizytą do osób, które wcześniej wyraziły pragnienie poprzez zgłoszenie w zakrystii lub drogą elektroniczną.

Podczas wizyty prosimy o przestrzeganie następujących zasad: 

 1. Ze względu na epidemię udajemy się tylko do rodzin i osób, które wyraziły gotowść spotkania. 
 2. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u domowników lub nałożonej kwarantanny prosimy o powiadomienie telefonicznie lub SMS (podajemy nazwisko rodziny i adres) w przededniu ustalonej wizyty.
  Numer telefonu kolędowego - 606 267 792
 3. Mieszkanie powinno być dobrze wywietrzone i przygotowane tak, jak zwyczajowo na wizytę duszpasterską.
 4. Na wejście duszpasterza nie podajemy ręki, ograniczamy się do słownego powitania, zgodnie z tradycją chrześcijańską, w trakcie wizyty wszyscy uczestnicy spotkania powinni pozostać w maseczkach.
 5. W trakcie wizyty nie proponujemy posiłków, napojów. Niech zasadniczym celem spotkania będzie wspólna modlitwa,  błogosławieństwo mieszkania i serdeczna rozmowa
 6. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie i ewentualnie wyjście przed dom lub mieszkanie w momencie, kiedy kapłan będzie się zbliżał z wizytą. 
 7. Gospodarzy domów prosimy o nie podwożenie kapłanów. Księża na wizytę udadzą się własnym środkiem transportu.
 8. Nadmieniamy, że z powodu panującej epidemii plany wizyty mogą się zmienić w każdym momencie lub sama wizyta może być zawieszona. Prosimy o śledzenie na bieżąco stanu wizyty duszpasterskiej w aktualnościach na stronie parafialnej.

Grafik wizyty - w zakładce harmonogram - kliknij, aby przejść...

Mija 25 lat od beatyfikacji Unitów Podlaskich

Trwamy na nowennie przed Jubileuszem

Rozpoczęty rok 2021 jest ważny dla naszego Kościoła Diecezjalnego, ponieważ dziękujemy za beatyfikację bł. Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, Męczenników z Pratulina. Od beatyfikacji, która miała miejsce w Rzymie, 6 października 1996 roku, mija w tym roku 25 lat. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w Pratulinie, w niedzielę 3 października, w czasie corocznej pielgrzymki mężczyzn.

Z listu pasterskiego bp Kazimierza Gurdy:

Pragnę, aby cała wspólnota diecezjalna jak najlepiej przygotowała się do świętowania tego Jubileuszu. Dlatego we wszystkich parafiach naszej diecezji każdego 23 dnia miesiąca – począwszy od stycznia do września – będzie odprawiana nowenna do bł. Wincentego Lewoniuka i Jego 12 towarzyszy, do udziału w której serdecznie wszystkich zapraszam  

Warto przy tej okazji dowiedzieć się więcej o historii Unii Brzeskiej i jej postanowieniach. Poznać motywy, z powodu których doszło do krwawych prześladowań Unitów Podlaskich,  których kulminacyjnym momentem była masakra w Drelowie i Pratulinie. W tym celu zachęcamy do obejrzenia filmu, ktory powstał z inicjatywy bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Jest to fabularyzowany dokument o historii męczeństwa Unitów Podlaskich.

 

O historii Męczenników Podlaskich możemy dowiedzieć się także z konferencji bpa Grzegorza Suchodolskiego, wygłoszonej na antenie Radia Maryja w związku ze zbliżającym się Jubileuszem. 

Nowenna, która w swojej formie wpisuje się w doświadczenie Pratulińskiej Szkoły Wiary, nosi tytuł FUNDAMENTY WIARY. Każdego miesiąca, w duchowej jedności z Sanktuarium w Pratulinie, podejmiemy w parafiach refleksję nad jednym istotnych elementów, które dają wierze mocny fundament. Będą to: Chrystus, Prawda, Miłość, Odwaga, Powołanie, Jedność, Modlitwa, Przebaczenie oraz Służba.
Do pobrania:

Rekolekcje powołaniowe

Dla pogłębienia relacji z Bogiem

Rekolekcje adresowane są do młodych chłopaków ze szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy pragną pogłębić swoją relację z Bogiem i uczyć się rozpoznawać Jego wolę w swoim życiu.

Termin
5-7 lutego 2021
Zjazd w piątek od godz. 15.00 rozjazd w niedzielę po obiedzie

Miejsce
Wyższe Seminarium Duchowne w Nowym Opolu k. Siedlec, dom formacyjny

Osoba pragnąca przeżyć rekolekcje powinna zabrać ze sobą: Pismo Św., różaniec, notatnik i przybory do pisania, śpiwór, przybory toaletowe, obuwie sportowe oraz skierowanie od ks. proboszcza lub ks. prefekta. 

Zgłaszanie chętnych
 telefonicznie, 25 631 57 61 (9.00-20.00),
 e-mail x.majek@wp.pl
SMS 515 653 244 (w treści podając imię i nazwisko oraz parafię)

Termin - najpóźniej do 1 lutego 2021. Zgłoszenia po terminie winny być konsultowane telefonicznie

Zaprasza ks. Maciej Majek, diecezjalny referent ds. powołań

Zakończenie rekolekcji Zawierzenia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszej parafii zakończyły się rekolekcje Zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. W czasie Mszy Św. o godz. 18.00 uczestnicy dokonali uroczystego zawierzenia, składając je na ręce ks. proboszcza Dariusza Mioduszewskiego.

Do tego wydarzenia przygotowywali się przez 33 dni, trwając na modlitwie, rozważaniach i udziale w konferencjach. Rekolekcje te mają prowadzić do całkowitego oddania się Jezusowi, biorąc za wzór Maryję, która ofiarowała się Mu jako pierwsza, przyjmując wolę Boga Ojca. Rekolekcję poprowadził ks. Marcin Wesołowski, wikariusz parafii katedralnej.

Święty Ludwik Maria Grignion de Monfort autor Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Maryi  propagował ideę oddania się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Założeniami rekolekcji są zerwanie z duchem tego świata, by móc lepiej zrozumieć ducha Chrystusa i przez to zbliżyć się do Niego. To pozwala na lepsze poznanie tajemnic Chrystusa i Jego Najświętszej Matki Maryi i doświadczać Ich niezwykłej  opieki w codziennym życiu.

Dlaczego warto wziąć udział w rekolekcjach Oddanie33?
 1. Przez te rekolekcje bliżej poznasz i bardziej pokochasz Maryję, a to Ci przyniesie wiele łask i błogosławieństw. Sprawisz tym wielką radość Jezusowi, który pragnie, aby Maryja była bardziej znana i kochana. To da ci wielką radość.
 2. Przez te rekolekcje dowiesz się czym jest oddanie się Matce Bożej, zrozumiesz dlaczego jest ono tak ważne oraz przygotujesz się duchowo do aktu oddania się. To będzie początek nowego życia.
 3. Przez te rekolekcje zaczniesz uczestniczyć w zwycięstwie nad złem, które Bóg obiecał Maryi oraz Jej potomstwu. Oddając się Maryi - pozwolisz, aby mogła się w sposób nieograniczony kochać, wspierać oraz chronić. Każdy z nas tego potrzebuje.
 4. Przez te rekolekcje staniesz się w rękach Jezusa i Maryi - narzędziem ratowania dusz Twoich braci i sióstr. Nie ma nic piękniejszego, niż mieć udział w tej wielkiej misji ocalania i ratowania dusz ludzkich.
 5. Przez te rekolekcje wejdziesz w doświadczenie bezwarunkowej miłości oraz wielkiego poczucia bezpieczeństwa, które staje się udziałem każdego, kto zaufa do końca Maryi.
Jak wziąć udział w rekolekcjach? 

Zapraszamy na początku do obejrzenia poniższego filmu wprowadzającego
Więcej na stronie o rekolekcjach

 
W parafii katedralnej rekolekcje rozpoczęły się 20 lutego. Przewodnikiem duchowym w tym czasie był ks. Marcin Wesołowski, wikariusz parafii katedralnej.

Dla tych, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udział w rekolekcjach w katedrze proponujemy udział indywidualny poprzez stronę internetową ODDANIE33. Są tu gotowe konspekty na każdy dzień w wersji filmowej.   Kliknij, aby przenieść się do rekolekcji online 

Rekolekcje oddania dla młodych

Również są dostępne w wersji online rekolekcje oddania dla młodzieży - kliknij, aby przejść do rekolekcji młodzieżowych,  a w ramach wprowadzenia zachęcamy do obejrzenia filmu pokazującego, jak wejść w rekolekcje dla młodych i je przeżyć.

 

Święto osób konsekrowanych

2 lutego w katedrze siedleckiej

Tajemnica obecności Chrystusowego światła w sercu człowieka łączy się z tajemnicą ofiarowania siebie Bogu. Jesteśmy światłem na tyle, na ile się Jemu oddajemy. Jezus we wszystkich sytuacjach ziemskiego życia oddawał się Ojcu i pozostawał mu wierny. Jego życie jest odpowiedzią na wszystkie pytania, jakie człowiek stawia próbując zrozumieć siebie i innych. Oddanie, ofiarowanie siebie Bogu jest jednym
z podstawowych aktów wyrażania wiary.
z homilii bpa Kazimierza Gurdy 

Święto Ofiarowania Pańskiego jest dniem, w którym Kościół zwraca oczy i serce ku osobom życia konsekrowanego. Osoby takie rezygnują dla Chrystusa z życia rodzinnego, wiążą się tylko z Nim. Istnieje wiele form życia konsekrowanego: zakony kontemplacyjne, zgromadzenia czynne, instytuty życia konsekrowanego, instytuty świeckie, formy indywidualne (stan dziewic i wdów), życie pustelnicze.

Dziękujemy za to, że są kobiety i mężczyźni, którzy oddają się Bogu do dyspozycji, aby wypełnić to, co On uważa za potrzebne i właściwe w życiu Kościoła i świata. Cieszymy się z ich modlitwy i posługi. Modlimy się o nowe powołania do życia konsekrowanego, choć jest ich mniej niż dziesięć czy dwadzieścia lat temu. Świat dziś Boga nie uznaje i nie wierzy w Jego obecność, opiekę i miłość. Ale jesteśmy pełni ufności, że sprawy Boże nie zależą tylko od człowieka. Pan Bóg powołuje i daje wytrwałość w realizacji powołania. On troszczy się o swój Kościół i nie pozwoli mu zginąć.

W czasie uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy siostry mieszkające na terenie naszej parafii odnowiły swoje śluby zakonne. Drogim siostrom Albertynkom, Tereskom i Służkom składamy serdeczne życzenia w dniu ich święta.

 

Dziękuję Bogu za wszystkich ludzi!

z racji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu

Sercem przepełnionym wdzięcznością za okazane wszelkie wyrazy życzliwości, zapewnienia o modlitwie w tym ostatnim tygodniu chcę Was wszystkich zawierzyć Jezusowi przez wstawiennictwo naszej patronki Maryi Niepokalanej.  Ks. Tomasz

Świętowanie imienin w zimowych warunkach na swoje dobre strony. W tym czasie udało się zrobić kilka zdjęć.

 

Jak pościmy w Kościele katolickim?

Rozwiewamy wątpliwości

Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten okres, trwa od Popielca do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany był na długo przed chrześcijaństwem, stosowany był  w starożytnym Egipcie  i w Grecji. Opisy pokuty związanej z popiołem możemy znaleźć w Piśmie Św., chociażby w Księdze Jonasza (Jon 3,6). Ta praktyka w liturgii Kościoła  pojawiła się już w VIII wieku. Natomiast w  1091 roku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

Post w Środę Popielcową  jest sposobem udziału w tajemnicy Jezusa Chrystusa, jako wezwanie do nawrócenia. Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu w Polsce powinniśmy w tym dniu przestrzegać następujących przepisów postnych:
 1. Wstrzęmięźliwość od pokarmów mięsnych. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku i w Środę Popielcową. Nakaz ten nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi w piątek przypada uroczystość.  Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego, choć Kościół w Polsce nie nakłada takiego obowiązku
 2. Post ścisły czyli możliwość spożycia jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Obowiązuje w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek wszystkich wiernych Kościoła katolickiego pomiędzy 18. a 60 rokiem życia. 
 3. Post paschalny w Wielką Sobotę (trwający do Wigilii Paschalnej) nie jest obowiązkiem, ale jest przez Kościół bardzo zalecany i zgodny z wymową liturgii Triduum Paschalnego. Kościół zachęca, aby Wielką Sobotę przeżywać w klimacie postu paschalnego, przez otwarcie się na Słowo Boże i budzenie w sobie pragnienia owocnego przeżycia misterium Zmartwychwstania Chrystusa,  aby dzięki temu wierni doszli do radości Niedzieli Zmartwychwstania (Konstytucja o Liturgii, 110)
 4. Przekładając na prostszy język: 
  • jeśli np. jesteś studentem w wieku 26 lat to w Środę Popielcową masz obowiązek powstrzymania się od jedzenia mięsa i powinienieś zachować  post ścisły
  • jeśli np. jesteś seniorem w wieku 65 lat lub uczniem liceum (w wieku 14-18 lat) to powinienieś powstrzymać się tylko od jedzenia mięsa, nie masz obowiązku zachowania postu ścisłego
  • jeśli np. jesteś uczniem klasy V SP lub dzieckiem  (czyli poniżej 14 roku życia) to nie obowiązują cię jeszcze żadne przepisy dotyczące postu w Środę Popielcową
Chociaż nakazane posty w kościele katolickiem są obowiązkowe to jednak warto podejmować je nie tylko z racji na obowiązek, ale także z pobudek duchowych. Duchowa motywacja do postu i modlitwy jest bardziej pomocna w nawiązywaniu relacji z Bogiem. W każdym przypadku mimo, że przepisy postu mogą danej osoby nie obowiązywać (z racji wieku lub czasem z powodu choroby) to można czuć się zaproszonym wraz z całym Kościołem do podjęcia praktyki postnej w miarę możliwości. Świadome łamanie zasad postu przez osoby, które ten post obowiązuje jest grzechem. 

Nakazy dotyczące postu mają swoje źródło w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 1249-1253), niemniej ich dookreśleniem zajmują się Konferencje Episkopatu poszczególnych krajów (w przypadku Polski odsyłamy zwłaszcza do nowelizacji IV przykazania kościelnego, którego wykładnię jak i pozostałych przykazań znajdziemy na stronie opoki - kliknij, aby przejść)

Wielki Post z FaroTV

Codzienność jak Ewangelia

Żywa Woda Nadziei - wielkopostne spotkania z Ewangelią na każdy dzień.  Przygotowane przez zespół redakcyjny Internetowej Telewizji Diecezji Siedleckiej - FaroTV. Zespół tworzą nasi biskupi, księża i świeccy czynnie zaangażowani w ewangelizację na polu duszpasterstwa młodzieży, ministrantów,  ruchów i stowarzyszeń katolickich istniejących w naszej diecezji.

Zapraszamy każdego dnia!

Czym jest FaroTV?

FaroTV to nowość w naszej diecezji. Z inicjatywy bpa Kazimierza Gurdy powstało nowoczesne studio nagrań telewizyjnych, przystosowane do transmisji internetowych. Działania w tym kierunku zostały podjęte w 2020 roku, w czasie epidemii Covid19. Szybka przebudowa części budynków duszpasterstwa akademickiego przy parafii Ducha Św. w Siedlcach doprowadziła do uroczystego otwarcia w dniu 10 października 2020 roku.

 Błog

Obrzędu błogosławieństwa studia dokonał bp Grzegorz Suchodolski, aktywnie wspierający dzieło powstania telewizji internetowej w diecezji. Uroczystość błogosławieństwa miała miejsce w dniu beatyfikacji bł. Carlo Acutisa, który stał się patronem studia i głoszenia Ewangelii poprzez Internet. 

Carlo Acutis nie przypadkowo został wybrany na patrona telewizji internetowej. Odszedł do wieczności po krótkiej chorobie,  a w swoim młodym życiu jako informatyk z pasją dawał świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego miłości do nas. Niemal codziennie uczestniczył w Eucharystii, którą uważał jako autostradę do nieba. Więcej o nowym błogosławionym Kościoła - klknij...

Dyrektorem ITDS i koordynatorem nagrań w studio jest ks. Paweł Broński. Zachęcamy  księży i osoby świeckie do współtworzenia materiałów na poszczególne okresy w roku liturgicznym. Dotychczas zostały zrealizowane serie spotkań ze Słowem Bożym na Adwent 2020, rekolekcje adwentowe dla dorosłych i dzieci. Obecnie w Wielkim Poście ukazuje się codziennie krótkie rozważanie z cyklu Żywa Woda Nadziei. Wszystkie filmy są dostępne na kanale telewizyjnym FaroTV. Zapraszamy do polubienia kanału na facebooku lub subskrypcji kanału na YouTube. Linki dostępne są pod ramką.    
 

Niedziela z radiem Podlasie

Czyli sąsiedzka wizyta w katedrze

Katolickie Radio Podlasie spełnia swoją misję ewangelizacyjną na falach eteru już prawie 30 lat. Każdego roku gościmy w katedrze przedstawicieli naszej rozgłośni, których śmiało można nazwać sąsiadami. Biorąc pod uwagę położenie w Siedlcach dzieli nas zaledwie ulica Bpa Świrskiego. W tym roku zawitał do nas ks. Paweł Broński.

Ks. Paweł dzielił się z nami doświadczeniem pracy w radiu katolickim, a od niedawna także w diecezjalnej telewizji internetowej FaroTV. Podziękował parafianom za wsparcie duchowe i materialne na rzecz rozgłośni. Podkreślił misję, jaką spełnia Katolickie Radio Podlasie.  Jesteśmy po, aby dawać alternatywę, aby katolicki głos był słyszalny w eterze - mówił ks. Paweł w swoim wystąpieniu. 

 

Mówiąc o misji ks. Paweł powiedział więcej o zaangażowaniu księży z parafii katedralnej jako współtwórców audycji radiowych. Od ponad 4 lat można słuchać rozważań ks. Tomasza  do Słowa Bożego na każdą niedzielę i uroczystość w audycji Katolik w świecie. Instrukcja obsługi  lub Alfabet naszej wiary głoszony przez ks. Waldemara. Dostęp do wszystkich nagrań znajdziemy w archiwum dźwięków KRP.  

Archiwum dźwięków KRP

Katolik w świecie - instrukcja obsługi
Alfabet nasze wiary 

Zapraszamy do słuchania Katolickiego Radia Podlasie online,  a także śledzić profil na Facebooku, gdzie codziennie można dowiedzieć się o wydarzeniach w naszej diecezji i w samym radiu. 
Dziękujemy ks. Pawłowi za obecność i inspirację do lektury poprzez  zapoznanie nas z najnowszymi publikacjami religijnymi na rynku wydawniczym.

Nowością w diecezji siedleckiej jest powstanie Telewizji Internetowej FaroTV.  Z woli bpa Kazimierza Gurdy dyrektorem tego dzieła jest nasz gość ks. Paweł Broński. Zapraszamy do aktywnego włączania się w rozwój tej telewizji poprzez subskrybcję kanału na YouTube FaroTV lub polubienie profilu na Facebook. O misji FaroTV pisaliśmy już we wcześniejszych aktualnościach - kliknij by przejść.... 

Aktulanie w okresie Wielkiego Postu można posłuchać krótkich rozważań do Słowa Bożego. Komentarze przygotowali księża posługujący w duszpasterstwie parafialnym, szkolnym i liturgicznym. Wśród nich także ks. Tomasz ze słowem na kolejne niedziele Wielkiego Postu.
 

Czym byłaby niedziela radiowa bez anegdoty? Na pewno czulibyśmy pewien niedosyt. W tej materii nie zawiódł nas ks. Paweł i jedną z nich  przedstawił. Dziękujemy za wspólny czas modlitwy. Ks. Pawłowi życzymy wytrwałości w pracy radiowej i telewizyjnej. 

 

 

Jałmużna wielkopostna

czyli o dziełach miłosierdzia w parafii

W Wielkim Poście uczymy się jałmużny, a więc dzieła miłosierdzia według słów Jezusa - gdy dajesz jałmużnę niech nie wie twoja lewa ręka co czyni prawa. Te słowa słyszymy w liturgii już w Środę Popielcową. Jak je rozumieć? 

Otóż, w wielkim świecie nauczyliśmy się pomagać w różnorodny sposób, często za pomocą kilku kliknięć na telefonie, przelewając środki na konta fundacji. To bardzo wygodny sposób pomocy i niewątpliwie potrzebny. Obok współczesnych metod pomagania warto także praktykować  jałmużnę na sposób ewangeliczny. Polega ona na takim udzieleniu pomocy, aby osoba obdarowana nie miała żadnej wiedzy, skąd otrzymała wsparcie. Tak działają parafialne zespoły Caritas (PZC). 

W związku z tym poprosiliśmy p. Barabrę Stefaniuk, prezesa PZC przy parafii katedralnej o kilka słów na temat działalności Zespołu i sposobach pozyskiwania produktów żywnościowych i chemicznych. Posłuchajmy.

 

Jesteśmy wdzięczni PZC za pomoc ubogim. Zachęcamy wszystkich do współtowrzenia dzieła Caritas. Wspomniane torby miłosierdzia można pobrać w zakrystii. Dzieciom proponujemy skarbonki miłosierdzia. Kto nie ma zbytnio czasu może złożyć ofiarę w formie jałmużny do skarbony dla ubogich, która jest w katedrze. 

Imieniny Bpa Kazimierza

W święto św. Kazimierza Królewicza

W święto św. Kazimierza Królewicza pamiętamy o naszym Biskupie Kazimierzu Gurdzie, który w tym dniu obchodzi dzień imienin. W katedrze siedleckiej jak każdego roku 4 marca zebrało się duchowieństwo i wierni świeccy, by pod przewodnictwem Bpa Kazimierza sprawować Eucharystię, polecając osobę Biskupa Bożej Opatrzności.

W dniu imienin szczególnie otaczamy naszego Pasterza gorącą modlitwą. Życzymy obfitości Bożych darów, opieki Maryi Niepokalanej i wytrwałości w posługiwaniu biskupim.
Tradycyjnie w tym dniu życzenia Biskupowi złożyli kapłani, siostry zakonne i wierni świeccy. 

Biskupowi Kazimierzowi jesteśmy wdzięczni za Jego posługę biskupią, szczególnie za stałą troskę o formację duchową w diecezji oraz obecność pośród ubogich i cierpiących. 

Przy tej corocznej okazji warto dowiedzieć się więcej o naszym biskupie diecezjalnym Kazimierzu Gurdzie.

Bp Kazimierz Gurda urodził się 20 sierpnia 1953 roku w Książnicach Wielkich. Pochodzi z rodziny, która dała wcześniej Kościołowi dwóch kapłanów: zmarłego w 1993 roku kieleckiego biskupa pomocniczego Jana Gurdę oraz ks. infułata Józefa Gurdę. Po ukończeniu w 1972 roku Liceum Ogólnokształcącego w Proszowicach rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął 11 czerwca 1978 roku z rąk biskupa Jana Jaroszewicza. Był wikariuszem w Pińczowie i Bielinach, następnie kontynuował studia w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie gdzie uzyskał w 1988 stopień doktora.
Od 1989 roku rozpoczął wykłady z patrologii i języka łacińskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, jednocześnie będąc ojcem duchownym alumnów. W 1996 roku został proboszczem parafii św. Józefa w Zagnańsku. W czerwcu 1998 roku został rektorem kieleckiego seminarium.
18 grudnia 2004 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 5 lutego 2005 roku w Bazylice Katedralnej w Kielcach z rąk biskupów: Kazimierza Ryczana, Edwarda Materskiego i Mariana Florczyka.
Decyzją papieża Franciszka 16 kwietnia 2014 został przeniesiony na urząd biskupa diecezjalnego diecezji siedleckiej. 24 maja 2014 odbył się jego ingres do katedry w Siedlcach.

Ad multos annos!

Zdjęcia p. Piotr Grabowski

Zmianka różańcowa

Comiesięczne spotkanie członków Kół Różańcowych

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.00 w katedrze odbywają się spotkania dla członków Kół Żywego Różańca.

Podczas tego spotkania wymieniane są informacje bieżące, związane z funkcjonowaniem Kół Różańcowych w parafii i diecezji. Spotkaniom przewodniczy ks. Grzegorz Chruściel, opiekun duchowy Kół Żywego Różańca. Wszystkim obecnym oraz łączącym się duchowo serdecznie dziękujemy za modlitwę w intencji naszej parafii.

W czasie spotkania zbierane są ofiary na misje. Na bieżące tematy głos zabiera p. Dorota Zadrożna, zelatorka parafialna. Wszystkie informacje są przekazywane na bieżąco. 

Wielki Czwartek w katedrze

Rano i wieczorem

Wielki Czwartek w katedrze jest bardzo bogaty w wydarzenia. Podczas porannej Mszy św. Krzyżma Biskup wraz z kapłanami dokonuje konsekracji olejów świętych - Krzyżma i oleju chorych. W tym dniu także prezbiterzy wobec Biskupa  odnawiają swoje przyrzeczenia składane podczas święceń kapłańskich. Wieczorem natomiast, tak jak w każdej parafii, sprwawowana była Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

Asystę liturgiczną podczas wydarzeń Triduum Paschalnego tworzą alumni WSD i ministranci z katedry pod kierunkiem ks. Łukasza Celińskiego. Wszystkie wydarzenia są dostępne online na naszej stronie oraz poprzez transmisję radiową. 

Po zakończonej celebracji Eucharystii zgodnie z wielowiekową tradycją Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy przechowania. Liturgii nie kończy błogosławieństwo, ponieważ trwamy w Świętach Paschalnych, które swoją kulminację znajdują w Wigilii Paschalnej.

Paschalik na Święta

Zapalmy światło nadziei!

Diecezjalna Caritas przygotowała na święta paschaliki - ręcznie wykonane świece. Są one dostępne w naszej parafii w zakrystii - po 20 zł. Zachęcamy do nabywania tych świec, z któych dochód przeznaczony jest na dzieła Caritas oraz jako wsparcie inicjatyw naszego parafialnego oddziału KSM. 

Co robimy jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży?  Zapraszamy na stronę...

Baranki wielkanocne zostały już rozprowadzone i zajęły zaszczytne miejsce w koszyczku ze święconką. Wszystkim wspierającym działalność Caritas i KSM serdecznie dziękujemy! 

 

Wielki Tydzień w katedrze

Bądźmy w duchowej łączności

W kolejne dni Wielkiego Tygodnia zbliżamy się do najważniejszych wydarzeń naszego zbawienia celebrowanych w Święte Triduum Paschalne. Zapraszamy na FaroTV, gdzie trwa 24-godzinna transmisja z naszej katedry.  Wystarczy jedno kliknięcie w ikonę FaroTV poniżej, by być w naszej katedrze! 
Oto są bowiem święta paschalne...
 
Triduum Paschalne w katedrze

Wielki Czwartek

18.00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek

9.00 Jutrznia
10.00-18.00 Spowiedź
18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Świąteczna wizyta u chorych od godz. 8.30
Zapisy  w zakrystii lub telefonicznie w kancelarii do 1 kwietnia
Więcej o przygotowaniu wizyty w domu...

Wielka Sobota

9.00 Jutrznia
10.00-14.00 Spowiedź
10.00-14.00 Błogosławieństwo pokarmów i wody co 30 minut
Wodę do pobłogosławienia przynosimy  ze sobą w butelkach
Błogosławieństwo będzie sprawowane na zewnątrz przed katedrą. Osoby z koszyczkami prosimy o zachowanie odległości 1,5m od siebie na placu katedralnym

Godz. 20.00
Wigilia Paschalna 

Niedziela Zmartwychwstania

6.00  Rezurekcja 
10.00 Eucharystia
12.00 Eucharystia
16.00 Eucharystia
17.00 Eucharystia
18.00 Eucharystia
19.00 Nieszpory na zakończenie Triduum Paschalnego

Koniec Triduum Paschalnego

transmisja z katedry po kliknięciu w zdjęcie poniżej

 

TRANSMISJA ONLINE w HD

Modlitwa o Ochronę Życia

Od 19 do 25 marca

19 marca, w Uroczystość św. Józefa, rozpocznie się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Zakończy się on w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, który z ustanowienia św. Jana Pawła II jest obchodzony w całym Kościele jako Dzień Świętości Życia.
 
W parafii katedralnej zapraszamy do modlitwy w intencji  ochrony życia o godz. 11.45. Będziemy codziennie w dniach od 19 do 25 marca  modlili się litanią do św. Józefa, modlitwą ułożoną przez św. Jana Pawła II oraz krótkim rozważaniem opartym o encyklikę Evangelium Vitae.

Bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski powiedział: Ufam, że obecna oraz jej podobne inicjatywy pro-life w skuteczny sposób przyczynią się do promocji cywilizacji życia oraz ugruntowania wśród wiernych postawy czynnej troski o ochronę człowieka na każdym etapie jego rozwoju. 

Więcej informacji na stronie głównej obrońców życia. Zapraszamy!

Rok Rodziny „Radość miłości”

Od 19 marca 2021

Od uroczystości św. Józefa zgodnie z pragnieniem papieża Franciszka rozpoczynamy w Kościele Rok Rodziny  na bazie adhortacji Amoris laetitia.

Z przemówienia papieża Franciszka na Anioł Pański 27 grudnia 2020: 

Postanowiłem ogłosić specjalny rok poświęcony rodzinie Amoris laetitia, który zostanie zainaugurowany podczas zbliżającej się uroczystości św. Józefa a zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się tutaj, w Rzymie, w czerwcu 2022 roku.

Kilka dni po Bożym Narodzeniu liturgia zachęca nas do spojrzenia na Świętą Rodzinę, Jezusa, Marię i Józefa. Wspaniale jest zastanowić się nad tym, że Syn Boży, podobnie jak wszystkie dzieci, potrzebował ciepła rodziny. Właśnie dlatego rodzina z Nazaretu jest rodziną wzorcową, w której wszystkie rodziny świata mogą znaleźć pewny punkt odniesienia oraz inspirację.

W Nazarecie rozpoczęło się ludzkie życie Syna Bożego, kiedy został poczęty przez Ducha Świętego w dziewiczym łonie Maryi. W gościnnych murach domu w Nazarecie dzieciństwo Jezusa przebiegało w radości, otoczone macierzyńską opieką Maryi i troską Józefa, w którym Jezus mógł widzieć czułość Boga.

Na wzór Świętej Rodziny, jesteśmy powołani do ponownego odkrycia wychowawczej wartości rodziny: musi być ona oparta na miłości, która nieustannie odnawia relacje i otwiera perspektywy nadziei. W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest prawdziwa, głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga.

Obecny czas będzie dobrą okazją, aby po 5 latach od publikacji Amoris laetitia na nowo spojrzeć na ten dokument papieski i odkrywać wartość miłości małżeńskiej w rodzinie. 

Trwają rekolekcje młodzieżowe

Duchowy fitness - Przymierze z Bogiem

Bardzo zależy nam, aby w tym czasie dostęp do rekolekcji miała młodzież naszych szkół, członkowie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz służby liturgicznej. Przygotowaliśmy z myślą o tym wydarzeniu rekolekcje w wersji filmowej. Zapraszamy!

Rekolekcje prowadzi ks. Tomasz Koprianiuk wraz z zespołem rekolekcyjnym w składzie: 

 1. Ks. Mariusz Świder, dyrektor Katolickiej Bursy Szkolnej w Siedlcach
 2. Ks. Kacper Rysak, wikariusz z parafii Kłoczew
 3. Marcin Jabłkowski, dziennikarz Katolickiego Radia Podlasie
 4. Karolina Kurowska, Cezary Gryczewski, Jakub Boruta będący w KSM-ie
 5. Damian Koprianiuk z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wisznicach

Pierwsze spotkanie  - Duchowy Fitness #1

 

Drugie spotkanie - Przymierze z Bogiem #2

 

Zachęcamy do uczestnictwa! Wszystkim, którzy zaangażowali się w rekolekcje szkolne serdecznie dziękujemy!

Mamy nadzieję w Miłosierdziu Pana!

Po rekolekcjach w parafii katedralnej

Z Bożą pomocą w dniach 21-23 marca 2021 roku przeżywaliśny w parafii katedralnej rekolekcje wielkopostne. Po drogach wiary poprowadził nas ks. Krystian Kucharczyk, kapłan z diecezji sosnowieckiej.

Rekolekcje są czasem spotkania ze Słowem Bożym, łamanym na ambonie przez Rekolekcjonistę. Ks. Krystian w tych dniach mocno podkreślał prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Na przykładach związanych z jego posługą jako sędziego w Sądzie Biskupim w Sosnowcu ukazywał skutki odrzucenia Boga i miłości. Poprzez przypowieści ewangeliczne przepowiadał o uzdrawiającej miłości Boga. 

W czasie pandemii ludzi słuchających w katedrze było zdecydowanie mniej. Wielu łączyło się dzięki internetowej telewizji FaroTV, od niedawna działającej w naszej diecezji. Mimo tych ograniczeń ks. Krystian z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem przepowiadał w naszej katedrze.

W pięknych, niczym poetyckich  słowach podziękowania zwrócili się do ks. rekolekcjonisty dzieci i młodzież naszej parafii: Czcigodny Księże Krystianie, chcemy z całego serca podziękować Ci za Słowo Boże i nauki, które uświadamiały nam, jak ważne jest aby zatrzymać się w tym chaosie spraw „ na wczoraj” i odnaleźć na nowo siebie i bliźnich. Jak ważne w prozie codziennego dnia odnajdywać Boga i Jego nieogarnione Miłosierdzie.

Panie
Zgubiliśmy miłość
Warczymy na siebie
Spotykając się przypadkowo
Na schodach lub na ulicy
W zatłoczonym autobusie
Gdzie ciągle ktoś
Stoi komuś nad głową
W sklepie
Gdzie nie brakuje towarów
Tylko pieniędzy
w pracy
gdzie ciągle konkurujemy ze sobą
patrząc na siebie wilkiem
w domu
gdzie wszyscy się spieszą
i nikt nikogo słuchać nie potrafi
bo telewizor stał się ważniejszy niż człowiek
w restauracji
gdzie musimy zapłacić
za wczorajszy obiad dzisiejszą cenę
nawet w szkole
gdzie uczą nas matematyki i języków
a nie uczą człowieczeństwa
My – niegdyś bogaci –
Mieszkańcy raju
Przyjaciele Boga
Dzisiaj tak często bezdomni
W swoim własnym domu…

Dziękujemy za ten wspólny czas! Rekolekcje za nami, niech Pan pomnoży owoce naszej wiary!

 

Moja dusza żyć będzie...

100-lecie urodzin ks. Franciszka Blachnickiego

Z okazji przypadającej 100 rocznicy urodzin ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy Ruchu Oazowego Światło-Życie, wsłuchajmy się w utwór Moja dusza żyć będzie w wykonaniu zespołu wokalnego Gaudete, działającego przy siedleckiej katedrze. Dziękujemy Gaudete za inicjatywę uczczenia Jubileuszu urodzin ks. Franciszka.
 

W skład zespołu wokalnego GAUDETE wchodzą: Anna Januszewska, Małgorzata Pachecka, Monika Sadowska, ks. Wojciech Stefaniuk. Gościnnie w nagraniu wziął udział Michał Kiryluk 

Posłuchaj więcej nagrań zespołu Gaudete

Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

 

 

Święta w katedrze online

W czasie walki z epidemią

Od 27 marca zgodnie z zarządzeniem państwowym w katedrze jednorazowo może znajdować się nie więcej niż 60 osób. Zachowujemy ponadto obowiązek zasłaniania ust i nosa atestowaną maseczką oraz zachowywanie odległości od siebie 1,5m. Pomocą w tym względzie służą kartki rozłożone na ławkach, wyznaczające przestrzeń do siedzenia.
Niedziela Palmowa w katedrze
Wielki Tydzień
 

W czasie obowiązywania obostrzeń sanitarnych prosimy o wyrozumiałość i odpowiedzialne podejście. W celu zapewnienia dostępu do wydarzeń Wielkiego Tygodnia oraz Okresu Wielkanocnego będziemy transmitować z katedry całą dobę, dzięki uprzejmości diecezjalnej telewizji FaroTV 

Na kanale FaroTV znajdziemy oprócz transmisji wiele wartościowych filmów jak rozważania do Słowa Bożego, rekolekcje, czy wydarzenia diecezjalne. 

Wspólny komunikat ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego i sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego.

Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Obok szczepionki jest to nasza najważniejsza broń w walce z epidemią. Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka jak i duchowna. Naszą wspólną troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce Kościoła katolickiego.

Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.

Apel ten zostanie poparty pismem, skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych. Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.

Warszawa, 24 marca 2021 r.

Hosanna! - Ukrzyżuj!

Niedziela Palmowa w katedrze

Tradycyjnie w Niedzielę Palmową w katedrze siedleckiej odbyły się uroczystości z udziałem naszych biskupów  - bpa Kazimierza Gurdy i bpa Grzegorza Suchdolskiego. Niedziela Palmowa jest dniem, w którym łączą się dwie rzeczywistości - uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy z Jego oodaniem życia na Krzyżu. Eucharystii o godzinie 10.00 przewodniczył bp Kazimierz.

Asystę liturgiczną przygotowali alumni Wyższego Semianrium Duchownego. Po obrzędzie błogosławieństwa psalm dk. Grzegorz Góraj odczytał Ewangelię o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Mękę Pańską odśpiewali alumni WSD wraz chórem katedralnym im. ks. Alfreda Hoffmana.  W homilii  bp Kazimierz powiedział m.in:

Wierzymy, że Jezus przybywający do Jerozolimy przynosi dobro. I rzeczywiście tak jest, ale nikt nie spodziewał się, że w taki sposób. On nasze zbawienie okupił Krzyżem. Po ludzku sądząc Jezus był przegrany, ale my wiemy, że ta historia nie skończyła się na Golgocie. Jego cierpienie w świetle Zmartwychwstania zmieniło się w zwycięstwo.

Przychodzimy na ten czas w miłości i z zadaniami postawionymi nam przez Boga. To może wywołać niezrozumienie nawet u naszych bliskich. Nasza historia zawsze kończy się śmiercią. Gdyby nie ofiara Chrystusa moglibyśmy też przegrać, ale mamy obietnicę życia. Droga naszego Zbawiciela prowadzi zawsze do zwycięstwa. 

Wieczorem w katedrze celebrowaliśmy Drogę Krzyżową, pod przewodnictwem naszego proboszcza ks. Dariusza. Obecni byli także nasi biskupi - bp Kazimierz i bp Grzegorz. Zwykle Droga Krzyżowa odbywała się ulicami naszego miasta, w tym roku podobnie jako w roku ubiegłym, przeżyliśmy ją w katedrze. Wierni mieli możliwość uczestnictwa poprzez diecezjalną telewizję FaroTV.

Rozważania do Drogi Krzyżowej przygotował ks. Paweł Broński. Teksty rozważań do każdej stacji czytali Monika i Marcin Jabłkowscy. 

Na zakończenie Drogi Krzyżowej biskupi udzieli pasterskiego błogosławieństwa. 

Zdjęcia p. Piotr Grabowski, dziękujemy!

Przygotowania do Paschy

Kaplica przechowania i Grób Pański

Tradycyjnie, od Wielkiego Poniedziałku ruszyły w katedrze przygotowania do Świąt Wielkanocnych. We współpracy z młodzieżą KSM powstały już konstrukcje dekorujące miejsce przechowania Najświetszego Sakramentu oraz Grób Pański.

Prace związane z przygotowaniem miejsc ważnych w czasie Triduum Paschalnego zostały wykonane pod kierunkiem zespołu dekoracyjnego na czele z p. Elą i Agnieszką, pod okiem opiekuna duchowego ks. Grzegorza Chruściela. Nieocenioną pomocą w tym względzie okazali się młodzi z KSM, którzy czynnie włączyli się w bezpośrednie prace. Oto efekty dwudniowej pracy.

Pełny program wydarzeń wraz z udostępnieniem transmisji online znajdziemy na naszej stronie. Więcej....

Święta Wielkanocne rozpoczynamy w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Warto do tego czasu ukończyć wszystkie wydarzenia, związane przygotowaniami w naszych domach. Świętujemy przez całe Triduum Paschalne, poprzez uczestnictwo w liturgiach przewidzianych w tym czasie.  

Nowa godność Ks. Proboszcza

W kapitule katedralnej

1 kwietnia 2021 podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek bp Kazimierz mianował nowych księży prałatów i kanoników zasiadających w kapitułach naszej diecezji. Miło nam poinformować, że do grona kanoników gremialnych kapituły katedralnej dołączył ks. Dariusz Mioduszewski, nasz Proboszcz. Serdecznie gratulujemy!
 
 
 

Grób Pański w katedrze

Czekamy na poranek Zmartwychwstania

Wielki Piątek - śmierć Jezusa i złożenie do Grobu. Ten grób jest wyjątkowy - wiemy, że Jezus zmartwywchstał i pozostawił go pustym. Przez swe zmartwychwstanie droga na cmentarz nie jest drogą jednokierunkową. Zapraszamy do katedry na osobistą adorację Jezusa Eucharystycznego w Grobie Pańskim.

Zdjęcia p. Piotr Grabowski, dziękujemy. 

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

Zabrzmiało radosne Alleluja! W tym czasie paschalnym składamy uwielbienie Ojcu Przedwiecznemu za dar Jezusa Chrystusa, który nas odkupił drogocenną Krwią swoją.

Wigilia Paschalna w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy o godz. 20.00

Niedziela Wielkanocna 

Transmisja online - FaroTV lub bezpośrednio ze strony 

 

Pusty grób. On żyje!

Celebracje w katedrze

Trwamy w Okresie Wielkanocnym. Świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa oczekując na zesłanie Ducha Św. Zapraszamy na FaroTV, gdzie transmitujemy wszystkie uroczystości w niedziele i święta. Wystarczy jedno kliknięcie w ikonę FaroTV poniżej, by być w naszej katedrze! 

 

Harmonogram Mszy św. dostępny tu...

W dni powszednie transmisja może być niedostępna, zapraszamy na godz. 6.00 do uczestnictwa porzez transmisję w Katolickim Radio Podlasie 101,7FM 

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy ministrantom, lektorom, zespołom liturgicznym, KSM-owi, Chórowi Katedralnemu, scholi Gaudete, całej służbie kościelnej oraz osobom przygotowującym dekoracje grobu i kaplicy przechowania. Dziekujemy osobom zaangażowanym  w piękny przebieg procesji rezurekcyjnej, a także członkom Parafialnego Zespołu Caritas, oraz wszystkim darczyńcom za przygotowanie paczek na święta i pospieszenie z pomocą rodzinom ubogim i potrzebującym

Celebracja Paschy w katedrze rozpoczęła się o godz. 20.00. Przed katedrą bp Kazimierz poświęcił ogień i przygotował paschał - znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Światło paschału rozproszyło mroki w katedrze. Dk. Grzegorz wyśpiewał exultet, a więc radosny hymn pochwalny na cześć Zmartwychwstałego. Dłuższą część liturgii Paschy zajmuje Liturgia Słowa, którą wieńczy Ewangelia o Zmartwychwstaniu. W tym roku nie sprawowaliśmy chrztu św., jednakże zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Wczesnym rankiem sprawowaliśmy Mszę św. rezurekcyjną pod przewodnictwem bpa Kazimierza.

Za zdjęcia dziękujemy p. Piotrowi Grabowskiemu.

Świętujemy Boże Ciało

Procesja ulicami Siedlec

3 czerwca w piękną pogodę odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna ulicami Siedlec.  Uroczystość Bożego Ciała to czas, kiedy świadomie oddajemy cześć Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, wyznając wiarę w Jego realną obecność pod postacią chleba.

Procesja rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy.  W homilii Biskup zwrócił uwagę na Eucharystię jako pokarm na drogę do wieczności, którego przyjmowanie już teraz czyni nas dziećmi Bożymi. W obliczu luzowania obostrzeń sanitarnych wierni mają coraz większy dostęp do Eucharystii, którą mogą przyjmować w sposób aprobowany  przez Kościół. Ważne, aby przyjęcie Chrystusa w Komunii św. dokonywało się w klimacie wiary i coraz głębszego rozumienia Eucharystii jako komunii z Bogiem i drugim człowiekiem. Eucharystię koncelebrowali bp Grzegorz Suchodolski oraz kapłani posługujący w Siedlcach i WSD. 

Po zakończonej Eucharystii procesja wyruszyła z parafii Ducha Św. do katedry. Wzięły w niej udział wszystkie stany - dziewczynki sypiące kwiatki, niosące poduszeczki z naszej scholi Wniebogłosy, ministranci, lektorzy, świeccy ze swoimi chorągwiami i feretronami. Procesja odbyła się tradycyjnie do 4 ołtarzy - od ołtarza przy kościele Ducha Św, przy kościele garnizonowym, przy pomniku św. Jana Pawła II do ostatniego na schodach katedry. Przy każdym ołtarzu sprawowany był obrzęd czytania Ewangelii o Eucharystii, śpiew suplikacji oraz wprowadzenie do celebracji ołtarza przez śpiew chórów parafialnych. Pośród chórów obecny był także nasz katedralny pod kierunkiem ks. Michała Szulika oraz schola Gaudete.

Mamy nadzieję, że po okresie uśpienia ożywimy kult Najświętszej Eucharystii i otworzymy się z nadzieją na przychodzącego w tej tajemnicy Chrystusa.

7 lat Biskupa Kazimierza Gurdy

Rocznica ingresu do katedry siedleckiej

7 lat temu odbył się uroczysty ingres do katedry siedleckiej Biskupa Kazimierz Gurdy. Pamiętajmy w modlitwach o naszym Biskupie, prosząc o moc Ducha Świętego w codziennej posłudze i opiekę Maryi Matki Kościoła.  

 

Katechezy zwiastowania

Poniedziałki i czwartki, godz. 19.00

Katechezy zwiastowania to ogłoszenie Dobrej Nowiny dorosłym i młodym, szczególnie będącym w konkretnym kryzysie. Wiemy, że z obecnego czasu pandemi wynika wiele niepokojów. Kryzys dotyka wiele obszarów naszego życia. Dlatego chcemy przyjść z Dobrą Nowiną i ogłosić na nowo Chrystusa Zmartwychwstałego, który daje mądrość i światło na obecne życie!

Katechezy rozpoczęły się w IV Niedzielę Wielkanocną (Dobrego Pasterza), kiedy na każdej Mszy św. słyszeliśmy zaproszenie do udziału i świadectwo osób już uczestniczących w formacji Drogi Neokatechumenalnej.

Tegoroczne katechezy są głoszone w poniedziałki i czwartki w katedrze o godz. 19.00 przez  ekipę katechistów - ks. Krzysztofa Zapałę, Gabriela i Annę Moczulskich i Karinę Kułaj z błogosławieństwem ks. Proboszcza Dariusza Mioduszewskiego i ekipy diecezjalnej, Macieja i Nadziei Rytlewskich.

Katecheza Kiko, inicjatora Drogi Neokatechumenalnej na zakończenie 2020 roku

KERYGMAT - czyli o wydarzeniu Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa

 
Jaki jest cel katechez?
PARAFIA – WSPÓLNOTA WSPÓLNOT 

Po głoszeniu Kerygmatu w parafii powstają wspólnoty braci i sióstr, którzy przeżywają wtajemniczenie chrześcijańskie. Stopniowo zaczynają pojawiać się wśród nich znaki wiary: miłość do nieprzyjaciół. Ten cud moralny wzywa tych, którzy są oddaleni, do spotkania z Jezusem Chrystusem. W ten sposób wspólnota chrześcijańska przynosi miłość Bożą wszystkim ludziom.

Więcej o misji ewangelizacyjnej Drogi Nekatechumenalnej...

Poznaj historię Drogi Neokatechumenalnej i jej inicjatorów...

Zapraszamy na katechezy w poniedziałki i czwartki do katedry, zawsze o godz. 19.00

Zapraszamy także na naszą stronę, gdzie można znaleźć przydatne informacje o funkcjonowaniu DN w naszej parafii. Więcej...

Majówka z Maryją w katedrze

Peregrynacja figury Matki Boskiej Różańcowej

Z inicjatywy wspólnoty formacyjnej Klubu Ojca istniejącej w naszej diecezji, w najbliższych dniach odbędzie się peregrynacja Figury Matki Bożej Różańcowej. Celem tego nawiedzenia jest pragnienie zawarte w słowach: Matko Boża zjednocz serca Polaków, abyś była bardziej znana i kochana, aby przesłanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.

Figura została uroczyście wprowadzona do katedry 30 kwietnia o godz. 17.00.  Aktu zawierzenia Maryi Różańcowej dokonał ks. proboszcz Dariusz Mioduszewski

W sobotę o godz. 7.00 była sprawowana  Msza Św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza, a po Eucharystii członkowie Męskiego Różańca udali  się z figurą do parafii św. Józefa.  

3 maja przeżywaliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. O godz. 10.00 była sprawowana Msza Św. pod przewodnictwem bpa Kazimierza, z udziałem bpa Grzegorza oraz kapłanów. Tego dnia towarzyła nam modlitwa różańcowa w różnych porach dnia, prowadzona przez dorosłych, młodych i dzieci. Ok. godz. 17.30 pożegnaliśmy Maryję, która wyruszyła w drogę do parafii św. Teresy.

 
 
 

Zdjęcia p. Piotr Grabowski

Imieniny ks. Waldemara

Moc życzeń z darem modlitwy

5 maja swoje święto obchodzi ks. Waldemar. Jest to wspaniała okazja, aby podziękować ks. Waldemarowi za wszelkie dobro, które staje się naszym udziałem przez jego posługę kapłańską. Życzymy, aby na drodze kapłańskiej nigdy nie brakło ludzkiej życzliwości,  a doświadczenie tajemnicy Jezusa Chrystusa zawsze było niewyczerpanym źródłem kapłańskiej radości.
Ad multos annos!

Ks. Waldemar w parafii katedralnej posługuje od 2016. Obok obowiązków diecezjalnych (przygotowanie katechumenów do chrztu, dorosłych do bierzmowania, prowadzenie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św., wykłady w Studium Muzyki Kościelnej i koordynacja dyżuru spowiedniczego w katedrze) pełni w parafii posługę moderatora Domowego Kościoła i Kręgu Liturgicznego. W miesiące parzyste prowadzi katechezy przedchrzcielne, natomiast w każdą drugą niedzielę miesiąca głosi katechezy wprowadzające nas w tajemnicę Eucharystii. Dziękujemy!

Niech wstawiennictwo Maryi Niepokalanej będzie dla księdza Waldka wsparciem w codziennym życiu. 

Imieniny s. Zofii

Ad multos Annos!

W dniu imienin składamy serdeczne życzenia  s. Zofii, która od wielu lat posługuje w naszym parafialnym archiwum przy kancelarii. Życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej i św. Zofii, patronki.

Siostra Zofia należy do zgromadzenia sióstr Jedność. Więcej o tym zgromadzeniu pisaliśmy na naszej stronie, zapraszamy do lektury. 

 

Za nami Kongres Służby Liturgicznej

Ważne wydarzenie dla ministrantów i scholi

22 maja 2021 w katedrze odbył się I Kongres Służby Liturgicznej, w którym licznie wzięli udział nasi ministranci i dziewczynki ze scholi Wniebogłosy. Był to piękny czas wspólnoty, która po okresie uśpienia wraca do akywności. Cieszymy się, że w całej diecezji ponad 800 ministrantów i członków scholi zgromadziło się w wyznaczonych miejscach, aby wziąć udział w Kongresie.

Kongres rozpoczął się odśpiewaniem hymnu - Króluj nam Chryste! Następnie ze słowem zwrócili się do nas Bp Kazmierz Gurda, zachęcając do radosnej służby przy ołtarzu Pana. Po nim ks. Łukasz Celiński opowiedział o Eucharystii jako wydarzeniu z Wieczernika.

Na zakończenie pierwszej części Kongresu nasi ministrancji dali piękne świadectwo i opowiedzieli o swojej służbie w kościele. Zapraszamy do obejrzenia materiału z kongresu, który był transmitowany z katedry do 26 dekanatów naszej diecezji za pośrednictwem FaroTV. Obszerna relacja została także zamieszczona na portalu Podlasie24.pl. Więcej...

 

Centralnym punktem Kongresu była Eucharystia sprawowana przez bpa Kazimierza. Asystę liturgiczną i Liturgię Słowa przygotowali członkowie Służby Liturgicznej Ołtarza. W homilii bp Kazimierz mówił o Chrystusie, który powołuje do radosnej służby. 

 

Po zakończonej Eucharystii wszyscy uczestnicy Kongresu przeszli na plac parafialny, gdzie został przygotowany posiłek. Serdecznie dziękujemy cukierni Pszczółka za przekazane nam na ten cel pyszne pączki i bułeczki. 

Zdjęcia zaczerpnięto z portalu Podlasie24.pl. Więcej zdjęć po wejściu na stronę....

Dni skupienia KSM

kolejny raz w Drohiczynie

W dniach od 28 do 30 maja członkowie parafialnego oddziału KSM przeżywają swoje dni skupienia. Po kilku miesiącach spotkań online nadszedł czas, aby w sposób realny zintegrować się i na nowo poczuć wartość wspólnoty.

Głównym przesłaniem dni skupienia jest temat radości chrześcijańskiej. Pierwszego dnia przyjrzeliśmy się lękom, które mogą zabrać doświadczenie radości. Pomocą w tym zakresie był obraz uciszenia burzy na jeziorze przez Jezusa. Obecność Jezusa w życiu stanowi fundament bezpieczeństwa. 

Kolejny dzień stał się czasem integracji. Po konferencji i Eucharystii wyszliśmy nad Bug, by puszczać własnoręcznie przygotowane latawce. Radości nie było końca.

Jeśli dziś szuka się sposobów pracy duszpasterskiej to jednym z nich jest organizacja czasu dla młodych tak, aby jak najlepiej mogli go przeżyć ze sobą doświadczając otoczenia ludzi wierzących. 

Życzymy młodzieży KSM aby zawsze tak pięknie się spotykali i przeżywali czas dzielenia się wiarą i życiem z wiary podczas każdej okazji. 

Z różańcem na Jasną Górę

Pielgrzymka Kół Żywego Różańca

W dniach 4-5 czerwca 2021 do jasnogórskiego sanktuarium jak co roku przybyli wraz z diecezjalnymi moderatorami członkowie i zelatorzy Żywego Różańca z całej Polski, by zawierzyć Kościół i świat opiece Matki Bożej. Także z naszej parafii udała się pielgrzymka. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że w tym roku udało nam się spotkać nie tylko duchowo, ale też fizycznie.

Pielgrzymka trwała 2 dni. Po drodze uczestnicy wyjazdu odwiedzili sanktuarium o. Pio na Przeprośnej Górce.  Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa Z Maryją, Niewiastą Nadziei. Czuwanie rozoczęło się w piątek 4 czerwca Apelem Jasnogórskim w kaplicy cudownego obrazu, po którym nastąpiło modlitewne czuwanie.  Oprócz wspólnej modlitwy pielgrzymi wysłuchali  także konferencji ks. Stanisława Gancarka. Nie zabrakło również świadectw o Żywym Różańcu. Spotkanie zakończyła uroczysta Msza Święta o godz. 12.00.

Zapraszamy do galerii zdjęć, podarowanej przez p. Antoniego Poletyło. 

Zachęcamy do udziału w modlitwie różańcowej wraz z Kołami Żywego Różańca. O ich działalności można dowiedzieć się więcej ze naszej strony. Więcej...

Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Przy licznym udziale wiernych

Tradycyjnie w okresie 8 dni po uroczystości Bożego Ciała oddawaliśmy w katedrze cześć Najświętszemu Sakramentowi poprzez udział w nabożeństwie czerwcowym i procesji eucharystycznej. Bogu dzięki, że ta piękna tradycja żyje i pozwala na gromadzenie się wiernych przy Jezusie eucharystycznym.

Nabożeństwa czerwcowe są uwielbieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kiedy włączamy w to uwielbienie procesję eucharystyczną, to takie nabożestwo staje się także naszą odpowiedzią na miłość Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie. Doświadczając tej miłości idziemy za Nim, aby nieustannie czerpać ze źródła Bożej łaski. 

Nasi parafianie każdego dnia tzw. oktawy Bożego Ciała brali liczny udział w procesji, raz ze swymi chorągwiami, feretronami. Nie zawiedli mężczyźni noszący baldachim, jak również dziewczynki sypiące kwiatki. To piękna postawa wiary. 

Na zakończenie po 8 dniach świętowania ks. proboszcz Dariusz Mioduszewski dokonał obrzędu błogosławieństwa ziół, kwiatów i wianków, jako pierwocin tegorocznych zbiorów, będących owocem Bożego błogosławieństwa. 

Zdjęcia p. Piotr Grabowski, serdecznie dziękujemy.

Po bierzmowaniu, co dalej?

Dzień udzielenia Ducha Św.

10 czerwca w katedrze bp Grzegorz Suchodolski udzielił sakramentu bierzmowania okołu 100 młodym ludziom, którzy w ostatnim roku przygotowywali się do przyjęcia tego daru. Mamy nadzieję, że wiara, która zrodziła się w sercach młodych ludzi dzięki udzielonemu Duchowi Św. zaowocuje realizacją słów wypowiedzianych podczas bierzmowania: Pragniemy, aby Duch Św., którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen

Jesteśmy wdzięczni bp Grzegorzowi za posługę biskupią w naszej parafii. Młodzi przystąpili do bierzmowania w dwóch grupach - pierwsza o godz. 15.30, druga o godz. 19.00. W homilii bp Grzegorz podkreślał znaczenie przyjęcia bierzmowania - aby ten sakrament stał się inspiracją do duchowych zmagań i zaangażowania w życie parafii. Uroczystość bierzmowania przypadła w rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w Siedlcach, stąd też nie zabrakło nawiązań do jego postawy i nauczania. Biskup zwracał uwagę na potrzebę świadectwa życia Ewangelią w przestrzeni, w której żyją młodzi ludzie, zwłaszcza w przestrzeni mediów społecznościowych.

Za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odpowiedzialnym w parafii jest ks. Grzegorz Chruściel. Mamy nadzieję, że mimo wielu przeciwności wywołanych przez pandemię tegoroczne przygotowanie zaowocuje mocną postawą wiary w sercach młodych.  Dziękujemy młodzieży za dar ołtarza w postaci czerwonej kapy.

Zapraszamy młodzież do naszego Oratorium - gdzie spotyka się wspólnoty młodzieżowe jak schola Wniebogłosy, ministranci, a przede wszystkim młodzież KSM. Cieszymy się, że także w tym roku młodzież uczestnicząca w spotkaniach KSM przez cały rok także przyjęła bierzmowanie.

W KSM jest naprawdę rewelacyjnie! Zapraszamy w piątki o godz. 19.00 w salce Oratorium (w podwórku parafialnym)

Wejdź na stronę KSM parafii katedralnej

Zobacz, jak przeżywaliśmy nasze spotkanie w Drohiczynie 

Panu Piotrowi Grabowskiemu serdecznie dziękujemy za posługę parafialnego fotografa i przekazywane regularnie zdjęcia

Dzień wdzięczności kapłanom

W rocznice święceń kapłańskich

13 czerwca wierni parafii katedralnej przez usta swoich przedstawicieli złożyli serdeczne życzenia swoim księżom. Bardzo dziękujemy za pamięć i modlitwę w intencji kapłanów naszej parafii.

Kapłani są wdzięczni za każdą modlitwę. Tę sprawowaną wspólnotowo i praktykowaną indywidualnie. Każda rocznica święceń to okazja do zastanowienia się nad tajemnicą kapłaństwa. Im bardziej postępujęmy w latach tym bardziej odkrywamy głębię tej tajemnicy. Czasem wydaje się, że posługa kapłańska nie jest już tak potrzeba. Jednak kiedy przychodzi taki dzień jak ten, w którym padają słowa wdzięczności i życzliwości, to chcemy dalej przeżywać kapłaństwo z pasją Boga. 

Za zdjęcia dziękujemy p. Piotrowi Grabowskiemu.

Młodzi w drodze na Jerycho Młodych

Modlitewna sztafeta

18 czerwca wielkimi krokami zbliża się diecezjalne wydarzenie dla młodych - Jerycho Młodych. Jak każdego roku odbędzie się ono w Pratulinie, miejscu uświęconym męczeńską krwią Unitów Podlaskich. Młodzi z parafii, gdzie są oddziały KSM włączają się w modlitewną sztafetę, prosząc o Ducha św. i owocne przeżycie tego spotkania. Nie mogło zabraknąć w gronie modlących się także członków naszego oddziału KSM.

Zapraszamy do udziału w Jerychu Młodych. Wszystkie informacje oraz program na stronie Jerycha. Z naszej parafii udaje się autokar. Wyjazd w piątek o godz. 16.00 spod katedry, koszt udziału w wydarzeniu to 30 zł. 

30 lat w służbie Bogu i  ludziom

Jubileusz święceń kapłańskich

15 czerwca 1991 nasz ks. Proboszcz Dariusz Mioduszewski przyjął święcenia kapłańskie w katedrze siedleckiej. Święceń udzielił bp Jan Mazur. W 30 rocznicę święceń, dokładnie 15 czerwca 2021  kapłani zebrali się w katedrze, by uwielbić Boga za dar kapłaństwa.

Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Homilię wygłosił bp Grzegorz Suchodolski. Obecni byli koledzy z roku święceń ks. proboszcza Dariusza, niektórzy łączyli się za pośrednictwem transmisji internetowej z takich zakątków świata jak Rosja, Włochy czy Stany Zjednoczone. Przed Mszą św. ks. Dariusz w krókich słowach przywitał biskupów i księży, pozdrowił wszystkich zebranych w katedrze, a następnie przedstawił losy swojego rocznika. 

Przedłużeniem uroczystości jubileuszowych była spotkanie przy stole na plebanii, na którym obecni byli biskupi, księża goście z roku święceń oraz najbliżsi współpracownicy ks. proboszcza Dariusza. Nie mogło również zabraknąć okolicznościowego tortu, przygotowanego przez dawnych parafian z Tuchowicza.

Na Jerychu Młodych!

Obecni zawsze

Każdego roku liczna reprezentacja naszej młodzieży zrzeszona w KSM, scholi Wniebogłosy i Służbie Liturgicznej czynnie włącza się w Jerycho Młodych, czyli diecezjalne spotkanie młodych w Pratulinie.

Mimo obaw związanych z obostrzeniami Jerycho odbyło się bez przeszkód. Pojechaliśmy do Pratulina autokarem, razem z młodymi z siedleckich parafii. Spotkanie przebiegało pod hasłem Karo - Reakcja, co nawiązywało do patronki spotkania i KSM w całej Polsce bł. Karoliny Kózkówny. O jej męczeńskiej śmierci i błogosławionych owocach życia usłyszeliśmy z ust zaproszonych gości z diecezji tarnowskiej. 

Spotkanie odbywało się bardzo dynamicznie. Nie było miejsca na znudzenie. Przeciwnie, bogaty program pomagał uczestnikom spotkania w zgłębieniu zagadnień związanych z czystością modlitwą i pracą. Bardzo ubogacająca była obecność znaków Światowych Dni Młodzieży - Krzyża i ikony Matki Bożej. Krzyż był niesiony na ramionach młodych podczas Drogi Krzyżowej. 

W radosnym spotkaniu uczestniczyło ok 600 młodych wraz z biskupem Grzegorzem Suchodolskim. Bp Grzegorz na zakończenie Jerycha sprawował Eucharystię wraz z przybyłymi kapłanami, z udziałem młodzieży.

Wszyscy mieli okazję skorzystać z sakramentu pokuty, a także przygotować się na spotkanie Jezusem w Komunii św. poprzez adorację Najświętszego Sakramentu.

Nasza służba liturgiczna zajęła się przygotowaniem asysty liturgicznej. Mamy nadzieję, że nasza młodzież ożywiona tym spotkaniem jeszcze bardziej pokocha Chrystusa i da o Nim świadectwo swoim życiem. 

 

Schola Wniebogłosy na fali

Znowu nadają!

Nasza schola Wniebogłosy kończy rok formacji w pięknym stylu. Trzeba przyznać, że po okresie przerwy od listopada do marca dzieci wróciły nieco dojrzalsze i przede wszystkim starsze. Cieszymy się, że pomimo trudności duch scholi żyje i wychwala Pana!

Kiedy zaczęliśmy spotkania w marcu trudno było powiedzieć, w jakim kierunku pójdzie schola po okresie ciszy, spowodowanej pandemią. Jednak niemal od razu okazało się, że schola żyje i bardzo chętnie zdecydowana większość powróciła do cotygodniowych zajęć. Bardzo się cieszymy z tego powodu. 

Zapraszamy do scholi!

Dzieci ze scholi czynnie wzięły udział w procesji Bożego Ciała, Kongresie Służby Liturgicznej. Aktywnie brały udział w lekcjach śpiewu. W ramach Dnia Dziecka wybraliśmy się do kina. 

Zwieńczeniem działalności scholi w tym roku był udział w Mszy św. sprawowanej przez ks. Grzegorza Góraja, który odbywał praktykę diakońską w naszej parafii. Ks. Grzegorz udzielił scholi uroczystego błogosławieństwa. 

Obecnie dzieci przygotowują się do udziału w koczowisku Służby Liturgicznej w sobotę 26 czerwca, na rozpoczęcie wakacji. Od 28 czerwca do 2 lipca będą przebywały w Bieszczadach, na corocznym wspólnym wyjeździe rekreacyjnym. 

Cieszymy się, że do grona opiekunów dołączył p. Piotr Przyszlak, który już teraz aktywnie włącza się jako animator muzyczny. Po wakacjach opiekę nad scholą obejmie nowy wikariusz parafii katedralnej - ks. Michał Mościcki. Już dziś nowemu opiekunowi składamy życzenia obfitości Bożych darów i wszelkich łask w owocnym prowadzeniu scholi Wniebogłosy. 

Radosny czas koczowiska

Dla scholi i ministrantów

Rozpoczęły się wakacje, czas zasłużonego odpoczynku. Tradycyjnie w pierwszym dniu wakacji ministranci i schola Wniebogłosy wyruszają razem na koczowisko, czyli diecezjalne spotkanie Służby Liturgicznej o charakterze rekreacyjnym. 26 czerwca nasi podopieczni licznie wzięli udział w koczowisku, które dało im wiele radości i satysfakcji.

To bez wątpienia wyjątkowy czas, w którym członkowie Służby Liturgicznej mogą doświadczać wspólnoty poprzez udział w zawodach sportowych i rozgrywkach, jak chociażby przeciąganie liny czy inne zabawy. Ministranci z katedry biorą udział w turnieju piłki nożnej, dzieci ze scholi Wniebogłosy chętnie angażują się do gier i zabaw na świeżym powietrzu. A to wszystko pod okiem opiekunów, którym również nie brak odwagi do udziału w zabawach z dziećmi.

Obszerniejsza relacja z wydarzenia na stronie diecezjalnego duszpasterstwa służby liturgicznej...

Wszyscy mieli okazję wyskakać się na trampolinie, przypominającej bungee, w dmuchanym zamku czy dać się zamknąć w toczącej się na trawie wielkiej kuli. Kolejki do tych atrakcji ustawiały się do samego końca. Do tego zabawy z chustą i spotkania z policjantem, prezentującym sprzęt do pracy w policji. 

Jak przebiegało koczowisko w całej diecezji - dowiedz się więcej...

Dla ministrantów najważniejszy był udział w turnieju piłki nożnej. Choć tym razem nie wywalczyli zwycięstwa i polegli w meczu z Łosicami, to jednak trudno im odmówić woli walki i chęci zwycięstwa. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji nasi piłkarze wyjdą z grupy i dostaną się do strefy medalowej. 

Organizatorem XIV Koczowiska Służby Liturgicznej jest Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. W tym roku Koczowisko zostało zaplanowane w 5 miejscach naszej diecezji, z uwagi na ograniczenia liczby osób w imprezie. Łącznie we wszystkich koczowiskach wzięło udział ok. 600 dzieci. Z parafii katedralnej na koczowisko wyjechało 56 dzieci. Jesteśmy wdzięczni rodzicom i opiekunom za zaangażowanie i pomoc w realizacji tego wydarzenia. 

Czas zmian w katedrze

Dziękujemy za posługę ks. Waldka i ks. Tomka

Zgodnie z decyzją biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy z dniem 1 lipca kończą posługę w parafii katedralnej ks. Waldemar Mróz i ks. Tomasz Koprianiuk. Swoją pracę w katedrze rozpoczęli w 2016 roku. Po pięciu latach społeczność parafii katedralnej wraz z ks. proboszczem Dariuszem wyraziła swą wdzięczność za pracę w naszej wspólnocie.

Wyrazy wdzięczności złożyli księżom przedstawciele wspólnot, które korzystały z ich pasterskiej posługi. 27 czerwca podczas Eucharystii sprawowanej w intencji odchodzących księży zgromadzili się członkowie kręgu liturgicznego, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, scholi dziecięco-młodzieżowej Wniebogłosy oraz służba liturgiczna ołtarza. 

Dziękujemy serdecznie za pamięć i skierowane do nas życzliwe słowo. Ze swojej strony pragniemy przeprosić za wszystko, co mogło stać się powodem zgorszenia i nieporozumień. Zapewniamy, że nigdy nie wynikało to ze złej woli, tylko z ludzkiej niedoskonałości. 

Ks. Waldemar i ks. Tomasz

Ks. Waldek odchodzi do Białej Podlaskiej, do parafii Chrystusa Miłosiernego i tam obejmie posługę wikariusza. Ks. Tomek został skierowany do pracy w Katolickim Radio Podlasie i wydawnictwie diecezjalnym Unitas. Zgodnie z wolą Biskupa będzie mieszkał na plebanii katedralnej. 

zdj. p. Piotr Grabowski, dziękujemy!

 

Wyrusz z nami na pielgrzymkę!

Z wiarą i męstwem

Pielgrzymowanie rozpoczniemy 2 sierpnia  Eucharystią sprawowaną pod  przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy o godz. 6.00 w katedrze siedleckiej.

Wpatrując się w żywot błogosławionych Męczenników  z Pratulina będziemy szukać wzorców do tego, jak w naszej rzeczywistości mamy stawać się mężnymi świadkami wiary.

Jak będzie wyglądać tegoroczne pielgrzymowanie? 

1. W tym roku pielgrzymujemy w sposób tradycyjny. 
2. Każdy pątnik jest zobowiązany do codziennego mierzenia temperatury (trzeba wziąć ze sobą termometr).
3. Osoby niepełnoletnie mogą pielgrzymować z opiekunem, za pisemną zgodą rodziców.
4. Wpisowe w tym roku wynosi 150 zł. W tej cenie jest wliczony bagaż (20 kg, w tym śpiwór i materac, a także namiot, butlę gazową, wiaderka miski i wszelkie inne akcesoria potrzebne na pielgrzymim szlaku. Każdy kilogram nadwagi bagażu wynosi 5 zł.
5. W tym roku nie ma możliwości odwiedzin na pielgrzymim szlaku.
6. Nocleg jest możliwy tylko i wyłącznie na polu namiotowym.
7. W tym roku nie ma możliwości mycia się na kwaterach. Warto przy tej okazji jest się zaopatrzeć w prysznic turystyczny (można w kilka osób się złożyć na taki prysznic). 
8. Tych, którzy wybierają się na pielgrzymkę po raz pierwszy i nie wiedzą co ze sobą zabrać, odsyłam na poniższą stronę... 
9. Jeżeli ktoś posiada uprawnienia medyczne, uprawnienia do kierowania ruchem oraz chce służyć w służbie muzycznej, proszę podać taką informację w dniu zapisów. Każda posługa jest nieoceniona.
10. Proszę, abyśmy w czasie pielgrzymowania z otwartością służyli poprzez niesienie znaczków, nagłośnienia, pomoc w załadowaniu bagaży, czy też wszelką inną formę pomocy na pielgrzymim szlaku. Niech to będzie wyraz naszego upodobnienia się do Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby służyć, a nie żeby mu służono.
11. Osoby, które nie mogą pielgrzymować fizycznie, ze względu na zdrowie, brak możliwości uzyskania urlopu, zachęcamy do wspierania pielgrzymów poprzez modlitwę oraz własne duchowe pielgrzymowanie.

 


Serdecznie zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania!

Odkrywamy Bieszczady

Coroczna wycieczka z Oratorium

Tradycyjnie, na koniec roku szkolnego zorganizowaliśmy z naszego Oratorium wycieczkę w góry. W tym roku pojechaliśmy w Bieszczady. Wspólnie przeżyliśmy niezapomniane chwile i doświadczyliśmy piękna przyrody i Stwórcy.

Ramowy plan pobytu w Bieszczadach
 1. Drezyny rowerowe
 2. Warsztaty w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku - kaligrafia i lepienie z gliny
 3. Spacer po Rynku w Sanoku - dziedziniec zamku z wieżą widokową, klasztor OO Franciszkanów, Ławeczka Szwejka
 4. Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas w Myczkowcach 
  • Ogród Biblijny
  • Centrum Kultury Ekumenicznej (160 miniatur cerkwi i kościołów drewnianych)
  • Karpacki Entomoogród (100-krotnie powiększone owady)
  • Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 (wypchane zwierzaki)
 5. Spacer po zaporze w Solinie
 6. Rejs statkiem spacerowym po Solinie
 7. Bieszczadzka Kolejka Leśna
 8. Wędrówka górska na połoninę Caryńską i Tarnicę
 9. Pogodny wieczór – ognisko z kiełbaskami

Wszystkie atrakcje zostały przygotowane w porozumieniu z p. Piotrem Kutiakiem, miejsocwym przewodnikiem. Przez cały tydzień nie było ani chwili, w której dzieci i młodzież odczuwałyby nudę. Nad całością czuwała kadra opiekunów złożona z rodziców dzieci i młodych zaangażowanych w duszpasterstwo w naszym Oratorium. 

 

Idziemy w pielgrzymce wiary!

Dwójeczka na trasie pielgrzymki

Tradycyjnie sierpień jest miesiącem pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. 2 sierpnia z katedry siedleckiej wyruszyła 41. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę. Od kilku dni nasi pielgrzymi są już drodze. Z pewnością wielu pielgrzymujących odczuwa już dolegliwości związane z drogą. Wspieramy ich i łączymy się duchowo, życząc wytrwałości na pątniczym szlaku.
 

Zapraszamy na diecezjalny kanał FaroTV na którym każdego dnia można śledzić pielgrzymkę. Codziennie ekipa z wozu transmisyjnego Katolickiego Radia Podlasie dostarcza na bieżąco informacje z trasy. Podczas relacji będzie można usłyszeć ciekawostki z życia pielgrzyma oraz świadectwa, będące owocem pielgrzymowania. Dzięki uprzejmości FaroTV możemy mocniej doświadczyć amosfery panującej na pątniczym szlaku. 

FaroTV - Telewizja Pielgrzymkowa

Jednak idą mimo deszczu - zobacz pierwsze zdjęcia z trasy...

Sprawdź także ramowy program dotyczący transmisji z pielgrzymki na falach KRP - dowiedz się wiecej...

Pielgrzymi mają do pokonania ok 400 km z Siedlec na Jasną Górę. W czasie dwutygodniowej drogi codziennie będą uczestniczyć w Eucharystii. Czas pielgrzymki jest dobrą okazją do refleksji nad życiem, jest wezwaniem do wiary i nawrócenia. Służą temu codzienne medytacje i konferencje. Zachęcamy do zapoznania się z treścią konferencji, które w tym roku w głównej mierze są poświęcone bł. Męczennikom z Pratulina w 25 rocznicę ich beatyfikacji. Konferencje i rozważania są dostępne każdego kolejnego dnia na stronie pielgrzymki podlaskiej. Kliknij, aby pobrać...

Jeśli nie możesz iść na pielgrzymkę włącz się do pielgrzymowania duchowego...

Posłuchaj pierwszej relacji prosto z trasy od naszego przewodnika i jego podopiecznych.... 

Serdecznie dziękuję!

Za aktywność na stronie internetowej

Wszystkim aktywnie śledzącym  stronę internetową naszej parafii oraz profil na facebooku chciałbym serdecznie podziękować. Dziękuję za współtworzenie tej przestrzeni medialnej poprzez regularne odwiedziny. W ciągu ostatniego roku od sierpnia naszą stronę odwiedziło ponad 200 tysięcy osób, co daje średnią miesięczną ok. 17 tysięcy unikatowych wejść!

Cieszę się, że strona parafii katedralnej funkcjonuje i że ma szerokie grono odbiorców. Cieszę się także, że miałem możliwość w ostatnim roku relacjonować na naszej stronie wszystkie najważniejsze wydarzenia. W  czasie pandemii i związanych z nią ograniczeń wspólnie dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkim łączącym się z nami poprzez media zapewnić dostęp do liturgii oraz przekazać bieżące informacje. Ze swej strony jestem wdzięczny wszystkim  za pomoc i cenne wskazówki. 

Zgodnie z decyzją bpa Kazimierza Gurdy od 1 lipca pełnię nowe zadania w Katolickim Radio Podlasie i w wydawnictwie Unitas. W związku z moimi nowymi obowiązkami prowadzenie strony katedralnej oraz profilu na facebooku zostało zlecone ks. Krystianowi Bajkowskiemu, nowemu wikariuszowi parafii katedralnej. Życzę mu ogromnej satysfakcji z tej pracy, w którą włącza się tak wielu ludzi poprzez aktywność w sieci. 

Żegnam się zatem z Wami - drodzy Internauci dziękując za rok bardzo pięknej współpracy w tym zakresie. Jednocześnie, za wszelkie błędy i utrudnienia serdecznie przepraszam. Wprawdzie nie było ich dużo, to mam świadomość, że mogły być powodem irytacji i złych myśli. 

Z serdecznym pozdrowieniem - ks. Tomasz 

 

Błogosławieństwo dzieci oraz przyborów szkolnych

W dzisiejszą niedzielę na mszy św. o godz. 12.00 zgromadziliśmy się, aby naszą modlitwą otoczyć wszystkie dzieci, które 1 września rozpoczęły nowy rok szkolny.

Dzieci na dzisiejszą mszę przyniosły ze sobą swoje przybory szkolne z których będą korzystać w czasie nowego roku szkolnego. Po modlitwie po komunii dokonał się obrzęd poświęcenia tornistrów i wszystkich innych przyborów szkolnych, które dzieci będą wykorzystywać w czasie edukacji.

Na zakończenie mszy świętej dzieci podchodziły do księży, aby otrzymać błogosławieństwo poprzez nałożenie rąk. Niech to błogosławieństwo umacnia ich w rozwoju wiary oraz we wzrastaniu w mądrości. Obrzęd uroczystego błogosławieństwa dzieci, będzie miał miejsce w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Serdecznie zachęcamy rodziców, aby prowadzili swoje dzieci do Chrystusa.

Zdjęcia wykonał Piotr Grabowski.

108 rocznica poświęcenia Katedry i instalacja kanoników

22 września w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy podwójne święto. Tego dnia obchodziliśmy już 108 rocznicę poświęcenia katedry. Mszę świętą sprawował ks. Biskup Kazimierz Gurda, natomiast homilię wygłosił rektor seminarium ks. dr Piotr Paćkowski.

Podczas tej uroczystości miała miejsce także instalacja do Kapituły Katedralnej nowych Kanoników. (Kapitułę Katedralną tworzą kanonicy gremialni i honorowi ustanowieni przez Biskupa siedleckiego).  Nominacje kanoników zostały ogłoszone 1 kwietnia w siedleckiej katedrze podczas Mszy Krzyżma Św.
Ks. Dariusz Mioduszewski – proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego został mianowany kanonikiem gremialnym i ustanowiony penitencjarzem kościoła katedralnego na okres 5 lat. 
Ks. dr Jarosław Ruciński – ekonom diecezjalny 
ks. Jacek Wojdat – wiceoficjał Sądu Biskupiego Siedleckiego, przyjęli godność kanonika honorowego w kapitule katedralnej.
Kanonicy – jak czytamy w Statucie kapituły – są to duchowni, którzy „intensywniej niż inni kapłani współpracują z Biskupem nad pogłębianiem ducha wiary i dziełem ewangelizacji Kościoła”. Zewnętrznym znakiem godności kanonickiej jest przywilej noszenia stroju chórowego. Używa się go podczas uroczystych celebracji liturgicznych, zwłaszcza z udziałem Księdza Biskupa.  Strój kapituły katedralnej stanowi komża, mantolet, fioletowy pas oraz ozdobne dystynktorium z monogramem Papieża Benedykta XV, który wskrzesił kapitułę oraz wizerunkiem Niepokalanego poczęcia NMP, patronki katedry. 

Na zakończenie liturgii słowa podziękowania skierował  ks. Dariusz Mioduszewski –proboszcz parafii katedralnej w Siedlcach i dziekan dekanatu siedleckiego, który został mianowany kanonikiem gremialnym.

Naszemu ks. Proboszczowi oraz pozostałym kapłanom gratulujemy otrzymanej godności i życzymy obfitości Bożych łask w dalszej posłudze kapłańskiej.

Fot. Piotr Grabowski

 

Przyjęcie nowych członków KŻR

3 października (niedziela), podczas mszy św. o godz. 8.00, w miesiącu październiku w którym odkrywamy siłę i moc modlitwy różańcowej,  w naszej wspólnocie parafialnej odbył się obrzęd przyjęcia nowych członków KŻR. Nasze koła różańcowe zostały zasilone przez 22 nowych czcicieli Niepokalanej. Cieszymy się z tego powodu, że coraz więcej osób pragnie zaangażować się w tę formację, jaką jest wpólnota Koła Żywego Różańca.

Nową zelatorką KŻR pw. św. Ojca Pio została Genowefa Wysokińska.

Wszystkim, którzy wstąpili w szeregi KŻR, życzymy opieki Niepokalanej na każdy dzień, niech Maryja prowadzi Was po drogach codzienności ku Chrystusowi.

fot. Piotr Grabowski

Pogrzeb dzieci utraconych

15 października, który jest dniem dziecka utraconego, zgromadziliśmy się w Siedleckiej katedrze na Eucharystii o godz. 12.00, aby naszą modlitwą otoczyć wszystkich rodziców, którzy cierpią z powodu utraty swojego dziecka.

Eucharystii przewodniczył ks. dr Jacek Sereda, który w czasie homilii mówił, że życie tych dzieci trwa dalej w Bogu, a my z mocną wiarą w to ufamy.

Po zakończonej mszy świętej zgromadzenie na Eucharystii rodzice, którzy utracili dzieci w wyniku poronienia, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miasta Siedlce, przedstawiciele służby zdrowia, osoby życia konsekrowanego, a także członkowie Domowego Kościoła oraz wierni udali się na cmentarz janowski, gdzie spoczęły dwie trumny z ciałami dzieci, które nie doczekały się swoich narodzin.

Fot. Piotr Grabowski

Dzień modlitwy za służbę zdrowia

W liturgiczne wspomnienie św. Łukasza ewangelisty, zgromadziliśmy się w siedleckiej katedrze, aby naszą modlitwą otoczyć wszystkich pracowników służby zdrowia.
Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. dr Piotr Pielak.

W trakcie homilii ks. Piotr nawiązywał do osoby św. Łukasza, który jest patronem lekarzy i personelu medycznego. Zauważył, że tak jak św. Łukasz poświęcił swoje życie Chrystusowi, tak samo służby medyczne powinny w osobach chorych dostrzegać oblicze Chrystusa i nieść im pomoc. Wyraził również swoją wdzięczność za ich nieocenioną posługę.

Przyjęcie nowych członków do bracta św. Judy Tadeusza

28 października w uroczystość patronów Diecezji Siedleckiej swoje święto obchodziło Bractwo św. Judy Tadeusza. Uroczystej Mszy św.  o godz. 18.00 w siedleckiej katedrze przewodniczył biskup Grzegorz Suchodolski.

Bractwo zostało powołane dożycia i otrzymało swój statut w 2008 r. na mocy dekretu Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Zadaniem Bractwa jest m.in.: praca nad pogłębieniem własnego życia duchowego, doskonalenie siebie w dziedzinie wiedzy religijnej i zasad moralnych. Członkowie mają także promować rzetelną i sumienną pracę, wspierać przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodych, kultywowanie tradycji patriotycznych, współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą swoją działalność z inspiracji tradycji chrześcijańskiej.
Przewodniczący: P. lek. med. Tadeusz Tobiasz
Asystent kościelny: Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Stepczuk
Podczas Mszy św. przyjęto do grona bractwa nowych członków.


fot. Piotr Grabowski

Dzień modlitwy za wszystkich zmarłych

2 listopada o godz. 9.00 w kaplicy na cmentarzu centralnym, odbyła się msza święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Michał Mościcki.

Po zakończonej Eucharystii, odbyła się procesja, której przewodniczył ks. kanonik Dariusz Mioduszewski, proboszcz parafii katedralnej.  W czasie procesji w skład, której wchodziło pięć stacji, miłosiernemu Bogu polecaliśmy zmarłych kapłanów, także tych, któzy oddali życie w obronie ojczyzny, a także wszystkich naszych bliskich zmarłych.

Po zakończonej procesji, dokonał się obrzęd błogosłąwieństwa nowych grobów.
fot. Piotr Grabowski

Msza św. za zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów oraz osoby życia konsekrowanego

Dnia 3 listopada, w Siedleckiej katedrze, odbyła się msza święta pod przewodnictwem ks. biskupa Kazimierza Gurdy, w intencji zmarłych biskupów, kapłanów, alumnów oraz osoby życia konsekrowanego.
Przed rozpoczęciem mszy świętej ks. biskup wraz z kapłanami oraz alumnami, udali się przed katedrę, aby zapalić znicze na grobach naszych biskupów.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. kan. Marek Kot, proboszcz parafii Kłoczew.

W minionym roku odeszło do Pana 12 kapłanów oraz sześć osób konsekrowanych z diecezji siedleckiej.
fot. Piotr Grabowski

Niedziela seminaryjna w naszej parafii

7 listopada w naszej parafii przeżywaliśmy tzw. niedzielę seminaryjną. W naszej wspólnocie zagościli przedstawiciele WSD diecezji Siedleckiej, diakon Jakub Wąsowski oraz alumn 4 roku Cezary Kępka.

 

Podczas niedzieli seminaryjnej klerycy dzielą się z nami doświadczeniem Pana Boga oraz opowiadają o swojej drodze powołania. W tym dniu poprzez naszą modlitwę, a tkaże ofiary materialne zapewniliśmy, że nie jest nam obojętny los tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa poprzez 6 letnią formację seminaryjną. Pamiętajmy w naszych modlitwach o klerykach, a także prośmy o nowe powołania do służby kapłańskiej.
Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, na mszy o godzinie 12.00, diakon Jakub wygłosił homilię do dzieci, w której tłumaczył, że nie zawsze ten, który posiada, więcje pieniędzy jest bogatszy, bo może mu brakować relacji z Bogiem, a także z drugim człowiekiem. Należy zatem iwestować swój czas w rozwijanie przyjaźni z naszym najlepszym przyjacielem, którym jest Jezus Chrystus.

Po mszy świętej,  udzielone zostało dzieciom, błogosławieństwo poprzez nałożenie rąk.

fot. Piotr Grabowski

Dni Muzyki Kościelnej

Zapraszamy do przeżywania w naszej Diecezji Dni Muzyki Kościelnej.
Rozpoczną się one dnia 22 listopada, mszą świętą o godz. 18.00, pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji Biskupa Kazimierza Gurdy w katedrze siedleckiej.
Więcej informacji znajdziemy na poniższym plakacie.

PARTNEREM DNI MUZYKI KOŚCIELNEJ DIECEZJI SIEDLECKIEJ JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Msza żałobna za śp. o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego

W piątek, 19 listopada wieczorem w siedleckiej katedrze odprawiona została msza żałobna za tragicznie zmarłego o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego.

Mszę świętą żałobną sprawował biskup siedlecki Kazimierz Gurda, biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski, bp Antoni Dydycz i prowincjał Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, o. Grzegorz Maria Bartosik. Towarzyszyli im liczni zakonnicy i kapłani, poczty sztandarowe szkół, w których tragicznie zmarły kapłan uczył , a także wielu mieszkańców miasta. 
 Homilię wygłosił o.Grzegorz, w której mówił o bólu po niespodziewanej stracie, o przebaczeniu wciąż nieznanym sprawcom i o poszukiwaniu odpowiedzi na narzucające się pytanie „dlaczego”. – Wierzymy, że ojciec Maksymilian jest w domu Ojca Niebieskiego.

Na koniec zmarłego pożegnał dziekan Dekanatu Siedleckiego i proboszcz Parafii Katedralnej - ks. kanonik Dariusz Mioduszewski, przedstawiciel Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach oraz Małgorzata Łukaszewska - dyrektor Zespołu Oświatowego w Golicach, w której uczył śp. o. Maksymilian.

Siedlecki franciszkanin został ciężko pobity przez nieznanych sprawców wieczorem 11 listopada w parku miejskim „Aleksandria”. Odnaleziony przez innych spacerowiczów, trafił do szpitala, gdzie mimo pomocy medycznej, po kilku godzinach zmarł. Jego śmierć odbiła się szerokim echem nie tylko w Siedlcach, ale i w kraju. 

Światowe Dni Młodzieży w rejonie Siedleckim

W sobotę 20.11.2021 r. rozpoczęliśmy obchody Światowych Dni Młodzieży. W rejonie siedleckim zgromadziliśmy się na  mszy świętej o godz. 10.00 pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza Suchodolskiego w katedrze siedleckiej.
W nawiązaniu do tematu orędzia na 36. Światowe Dni Młodzieży: „Wstań. Ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś”, bp Suchodolski wskazał, że te słowa powinny być programem całorocznej pracy młodzieży. - Te słowa mają nas prowadzić przez najbliższe miesiące formacji.

W homili biskup Grzegorz wymienił trzy elementy z działalności św. Pawła, które młodzi mogą wcielić w swej działalności ewangelizacyjnej i formacyjnej: areopag – miejsce w którym podzielą się ze swymi rówieśnikami doświadczeniem wiary i świadectwem spotkania z Jezusem; wyprawy misyjne – zastanowienie się co w naszej diecezji, miejscowości, parafii jest takim terenem misyjnym, obszarem wymagającym działania ewangelizacyjnego; spotkanie z Piotrem - spotkanie z biskupem, Kościołem i poddanie naszych działań ocenie „Piotra”.
Pod koniec mszy świętej, młodzież złożyła ks. Biskupowi życzenia, dziękując za Jego pasterską troskę o młodzież i życząc obfitości Bożych łask w pełnieniu funkcji Przewodniczącego KEP ds. młodzieży.

Po zakończonej Eucharystii, młodzież wsłuchiwała się w słowa konferencji głoszonej przez ks. Krystiana Bajkowskiego.

Po skończonej konferencji młodzież udała się do budynku KLO, gdzie odbyła się praca w grupach, podczas której, młodzież wsłuchiwała się w głos orędzia papieża Franciszka oraz analizowała  tekst mówiący o nawróceniu świętego Pawła, szukając w nim, wskazówek do tego jak stawać się świadkiem Chrystusa w swojej codzienności.Następnym punktem spotkania była wspólna Agapa w Centrum Integracji Społecznej. Podczas wspólnego spotkania przy stole nie zabrakło również rozrywki. Poprzez śpiew oraz taniec dokonywało się uwielbienie Pana Boga, a także zawiązanie wspólnoty.
Odpowiadając na słowa orędzia "Wstań ustanowiłem Cię świadkiem tego, co zobaczyłeś", wyruszyliśmy pod pomnik św. Jana Pawła II, aby dać świadectwo naszej wiary, modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia.Nasze modlitewne spotkanie zakończyliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w parafii pw. św. Stanisława BM, którą poprowadził ks. Sebastian Bisek.

 

Dzień modlitwy za muzyków kościelnych

W litrugiczne wspomnienie św. Cecylii, ks. biskup Kazimierz Gurda, sprawował mszę świętą w katedrze siedleckiej w intencji wszystkich muzyków kościelnych.
Ks. biskup w swojej homilii podziękował wszystkim, którzy poprzez swoje talenty muzyczne, przyczyniają się do uwielbienia Pana Boga oraz pomagają innym wyśpiewać Bogu chwałę.  Za te dary wszyscy muzycy kościelni powinni ni