Intencje Kół Żywego Różańca

Intencje ewangelizacyjne i diecezjalne

Stałe intencje naszej diecezji:

  1. o rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi,
  2. o nawrócenie grzeszników,
  3. o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
  4. o łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi.

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna

o promocję pokoju na świecie. 

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

Diecezjalna O pogłębienie wiary w naszej diecezji i rychłą beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
Parafialna Za rodziny naszej parafii przyjmujące kapłanów z wizytą duszpasterską.

LUTY

Intencja powszechna

o usłyszenie wołania migrantów.

Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Diecezjalna O zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących, dobrą śmierć dla konających.
Parafialna Za dzieci i młodzież naszej parafii przeżywające czas ferii zimowych.

MARZEC

Intencja ewangelizacyjna

za katolików w Chinach.

Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności. 

Diecezjalna Za przystępujących do sakramentu pokuty o łaskę dobrej, owocnej spowiedzi świętej oraz za spowiedników o światło Ducha św. dla nich.
Parafialna Za rekolekcjonistę i wszystkich korzystających z rekolekcji parafialnych.

KWIECIEŃ

Intencja powszechna

o wyzwolenie od uzależnień.

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką. 

Diecezjalna O wytrwanie w powołaniu dla kapłanów, misjonarzy z naszej diecezji i osób konsekrowanych oraz gorliwe wypełnianie przyjętych przez nich obowiązków.
Parafialna Za nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, kantorów, psałterzystów, osoby śpiewające w chórach i scholach oraz zespoły liturgiczne naszej parafii.

MAJ

Intencja ewangelizacyjna

za diakonów.

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

Diecezjalna Za wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych oraz o wzrost czci dla Matki Bożej.
Parafialna

O dobre przygotowanie się do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

CZERWIEC

Intencja ewangelizacyjna

o drogę serca.

Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. 

Diecezjalna W intencji przygotowujących się do święceń kapłańskich i o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.
Parafialna Za katechetów i katechistów parafii katedralnej.

LIPIEC

Intencja powszechna

za nasze rodziny.

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada. 

Diecezjalna Za przebywających na urlopach i wakacjach - o dar owocnego przeżycia wypoczynku oraz dar otwartych serc i oczu na Boga.
Parafialna O otwartość rodzin naszej parafii na dar budzących się w nich powołań.

SIERPIEŃ

Intencja powszechna

za ludzi morza.

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

Diecezjalna O trzeźwość naszego narodu.
Parafialna Za pątników grupy katedralnej i wszystkich pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę i do innych sanktuariów naszej diecezji.Intencja powszechna: za ludzi morza.

WRZESIEŃ

Intencja powszechna

o szacunek dla zasobów planety.

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem. 

Diecezjalna Za dzieci i młodzież, ich rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów o błogosławieństwo Boże dla nich w nauce, w wychowaniu oraz o łaskę pogłębienia życia duchowego.
Parafialna O ożywienie pobożności eucharystycznej dla nas i owocne korzystanie z niedzielnej Mszy św. dla wszystkich parafian.

PAŹDZIERNIK

Intencja ewangelizacyjna

za misję świeckich w Kościele.

Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Diecezjalna O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodzin naszej diecezji.
Parafialna

Za zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii o gorliwe przewodzenie w wierze i apostolstwie.

LISTOPAD

Intencja powszechna

sztuczna inteligencja.

Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.

Diecezjalna Za zmarłych biskupów, kapłanów i członków Kół Żywego Różańca.
Parafialna O większą troskę o ubogich, chorych i potrzebujących.

GRUDZIEŃ

Intencja ewangelizacyjna

za życie modlitwy.

Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Diecezjalna Za bezdomnych, cierpiących, samotnych i niekochanych.
Parafialna O przeżywanie adwentu oraz czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na Boga i bliźnich