Intencje Kół Żywego Różańca

Intencje ewangelizacyjne i diecezjalne

Stałe intencje modlitewne diecezji siedleckiej
  1. O rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf  Niepokalanego Serca Maryi
  2. O nawrócenie grzeszników
  3. O ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci
  4. O łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi
Intencje modlitewne Kół Żywego Różańca na rok 2022

STYCZEŃ

Intencja ewangelizacyjna - O wychowanie do braterstwa

Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych,  aby społeczeństwo w którym żyją, uznało ich prawa i godność, wynikające z tego,  że jesteśmy braćmi i siostrami

Diecezjalna - O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach 

W intencji rządzących, aby sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem 

Parafialna – Za rodziny naszej parafii - o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

LUTY

Za siostry zakonne i kobiety konsekrowane

Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów 

Diecezjalna - Za chorych i cierpiących - o łaskę zdrowia, wytrwałości i zaufania,  a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu chorób

Parafialna – O dary Ducha Św i  żywą  wiarę  dla dzieci i młodzieży naszej parafii

MARZEC

O chrześcijańską odpowiedź na wyzwania bioetyki

Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się angażowali – przez modlitwę i działanie – na rzecz obrony życia

Diecezjalna - Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci

Parafialna – O owocne przeżycie Wielkiego Postu i sakramentu pokuty  dla wszystkich parafian

KWIECIEŃ

Za służby medyczne

Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach

Diecezjalna - O właściwe przygotowanie Członków Wspólnoty  Żywego Różańca  do beatyfikacji  Pauliny Jaricot. 22.05.2022

Parafialna – Za nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, kantorów, psałterzystów, osoby śpiewające w chórach i scholach oraz zespoły liturgiczne naszej parafii

MAJ

O wiarę dla młodych ludzi

Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie

Diecezjalna - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych biskupów:  Kazimierza i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapłanów i osób konsekrowanych

Parafialna –  Za wszystkich z naszej parafii, którzy  przygotowują się do przyjęcia sakramentów świętych oraz o wzrost czci dla Matki Bożej

CZERWIEC

Za rodziny

Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności 

Diecezjalna - O dary Ducha  świętego dla dzieci i młodzieży, aby rozpoznawali we współczesnym świecie prawdziwe wartości i nie ulegali zwodniczym ideologiom oraz o święte powołania dla młodzieży do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misji z naszej diecezji

Parafialna – Dziękując za dar powołania naszych  duszpasterzy  prośmy, aby z mocną wiarą, ufnością i otwartością  poddawali się Bożemu prowadzeniu 

LIPIEC

Za osoby starsze

Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością

Diecezjalna -  Za wypoczywających na wakacjach, aby piękno otaczającego świata  pobudzało ich do dziękczynienia Bogu za jego miłość, objawiającą się w dziele stworzenia. O odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu

Parafialna – Intencja  dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski

SIERPIEŃ

Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno  doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją

Diecezjalna – O nawrócenie grzeszników, za uzależnionych, aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła

Parafialna – O jedność we wspólnotach,  stowarzyszeniach i ruchach naszej parafii, oraz o duchowe owoce dla wszystkich pielgrzymujących do sanktuariów i nawiedzających miejsca kultu

WRZESIEŃ

O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata

Diecezjalna - O dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży,  aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia

Parafialna – Za  zelatorów Kół Żywego Różańca oraz liderów wszystkich wspólnot i ruchów naszej parafii aby gorliwie przewodzili w wierze i apostolstwie

PAŹDZIERNIK

O  Kościół otwarty  dla wszystkich

Módlmy się, aby Kościół,  wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością

Diecezjalna - O rozwój dzieła   Żywego Różańca  i jedność w naszych  wspólnotach

Parafialna – O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszej wspólnocie parafialnej, w naszych rodzinach

LISTOPAD

Za cierpiące dzieci

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach , ofiary wojen, osierocone – miały dostęp  do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny 

Diecezjalna - Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca  oraz za wszystkich  zmarłych w czyśćcu cierpiących,  aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli dostąpić radości życia wiecznego 

Parafialna – O naszą otwartość na parafian  ubogich, samotnych,  chorych i cierpiących - aby otrzymali potrzebną pomoc, wsparcie i pociechę

GRUDZIEŃ

Za organizacje wolontariackie

Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej współpracy

Diecezjalna  - O trwałe, święte małżeństwa, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich

Parafialna – O  przeżywanie  adwentu i czasu świątecznego w postawie  otwartości na Boże prowadzenie dla wszystkich parafian