Strażnicy Kościoła

Bractwo Diecezjalne

Opiekun duchowy: ks. Dariusz Mioduszewski, proboszcz

  miodek22@op.pl  

Spotkania Bractwa ,,Strażnicy Kościoła" odbywają się w ostatni wtorek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w sali na plebanii

Czym jest Bractwo „Strażnicy Kościoła” ?

To wspólnota mężczyzn, którzy chcą się formować w oparciu o duchowość Błogosławionych Męczenników z Pratulina. 24 stycznia 1874 roku w Pratulinie urzędnicy carscy postanowili zabrać unicką cerkiew i oddać duchownemu prawosławnemu. Miejscowi parafianie okazali się ludźmi bohaterskimi. Stanęli w obronie swojej świątyni. Ukryli klucze, by nie można było do niej wejść. Kiedy przekonywania i zastraszanie dowódcy wojska
kozackiego nie odniosły skutku, użyto broni. Podczas masakry 13 unitów zostało śmiertelnie rannych.

W parafii katedralnej takie bractwo już powstało i obecnie liczy ok. 10 mężczyzn. Każdy, kto pragnie wstąpić do bractwa, może to zrobić po rozmowie z ks. proboszczem Dariuszem, opiekunem duchowym, ewentualnie skontaktować się z parafią za pomocą formularza na stronie. Więcej...

Posłuchaj hymnu Bractwa Strażnicy Kościoła

 

Zapraszamy także do śledzenia profilu facebook - kliknij, aby przejść... 

Bractwo Strażnicy Kościoła swoją duchowość czerpie z niezłomnej wiary Męczenników z Pratulina. O ich męstwie i obronie cerkwii unickiej pisaliśmy przy okazji rozpoczęcia Nowenny na dziewięć miesięcy przed 25. rocznicą betyfikacji Unitów Podlaskich. Dowiedz się więcej...

Statut Bractwa

Wstęp

Idea Bractwa Strażnicy Kościoła nawiązuje do bohaterskiej i pełnej wiary postawy Błogosławionych Męczenników z Pratulina, którzy w czasie prześladowania Kościoła unickiego przez władze carskie, nie wahali się stanąć murem w obronie swojego kościoła, dając wyraz pragnieniu trwania w jedności z Kościołem rzymskim. W sobotę, 24 stycznia 1874 r., trzynastu z nich, stając z krzyżem w dłoniach naprzeciw uzbrojonych żołnierzy rosyjskich, oddało swoje życie, ponosząc śmierć męczeńską. Do rangi symbolu urósł wówczas gest odmowy oddania kluczy do swojej świątyni. 

W dniu ich beatyfikacji na Placu Świętego Piotra w Rzymie, 6 października 1996 r., św. Jan Paweł II w homilii powiedział: «dali oni świadectwo niezłomnej wierności Panu winnicy. Nie sprawili Mu zawodu, ale zachowując jedność z Chrystusem, niczym latorośle z krzewem winnym, przynieśli oczekiwane owoce nawrócenia
i świętości. Jako wierni "słudzy" Pana, pełni ufności w moc Jego łaski, dali świadectwo swej przynależności do Kościoła katolickiego w wierności własnej tradycji wschodniej. Nie szczędząc siebie, męczennicy z Pratulina bronili nie tylko świątyni, przed którą ponieśli śmierć, ale także Kościoła, który Chrystus zawierzył apostołowi Piotrowi. Tego Kościoła, którego czuli się częścią jako żywe kamienie».  Do tego faktu nawiązuje idea Bractwa Strażnicy Kościoła, które na wzór Błogosławionych Męczenników z Pratulina staje na straży Kościoła: 

 • Powszechnego - trwając w jedności z Papieżem, podejmując się obrony Kościoła wobec zagrożeń współczesności
 • Diecezjalnego - pozostając w jedności z biskupem diecezjalnym i prezbiterium, modląc się o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz troszcząc się o Sanktuarium Bł. Męczenników w Pratulinie, które jest głównym ośrodkiem Bractwa
 • Parafialnego – trwając w jedności z księdzem proboszczem i kapłanami, angażując się w służbę liturgiczną ołtarza, podejmując praktyczne działania na rzecz swego kościoła i parafii
 • Domowego – troszcząc się o jedność kościoła domowego, formując się wraz z domownikami w duchu ewangelii, poprzez modlitwę, wspólne rozważanie Słowa Bożego, dawanie odważnego świadectwa wiary w codziennym życiu.
 • Własnego serca – broniąc prawdy o dziecięctwie Bożym oraz troszcząc się – poprzez formację w duchu ideałów ewangelicznych - o świątynię swego serca

 I. Postanowienia ogólne

 1. Bractwo Strażnicy Kościoła, zwane dalej Bractwem, po ogłoszeniu zamiaru jego powołania podczas X Pielgrzymki Mężczyzn do Pratulina w dniu 4 października 2020 r., zostało erygowane przez Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę dekretem z dnia 12 listopada 2020 r., w ramach przygotowania do jubileuszu 25-tej rocznicy beatyfikacji Męczenników Podlaskich.
 2. Bractwo jest wspólnotą apostolsko-modlitewną, mającą charakter stowarzyszenia publicznego, zrzeszającą mężczyzn troszczących się o własne zbawienie oraz zbawienie członków swoich rodzin.
 3. Terenem działania Bractwa jest Diecezja Siedlecka.
 4. Główną siedzibą Bractwa jest Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie.
 5. Bractwo ma prawo do posiadania znaczka, ubioru, sztandaru i pieczęci.
 6. Godło Bractwa stanowią dwa skrzyżowane klucze nawiązujące do kluczy św. Piotra Apostoła oraz kluczy świątyni, której bronili Unici z Pratulina,z wpisanym anagramem SK (Strażnicy Kościoła).
 7. Bractwo posiada własny sztandar z godłem Bractwa oraz napisem „Bractwo Strażnicy Kościoła Diecezja Siedlecka” na awersie i krzyżem pratulińskim oraz napisem „Błogosławieni Męczennicy z Pratulina módlcie się za nami”na rewersie.
 8. Okrągła pieczęć Bractwa jest odwzorowaniem awersu sztandaru.
 9. Spotkania Bractwa w parafiach odbywają się każdego 23 dnia miesiąca.

II. Cele Bractwa

 1. Wysławianie Boga Wszechmogącego.
 2. Obrona Prawdy Bożej, Kościoła i rodziny.
 3. Dążenie do uświęcania członków przez naśladowanie Błogosławionych Męczenników z Pratulina.
 4. Szerzenie kultu Błogosławionych Męczenników z Pratulina oraz troskao Sanktuarium w Pratulinie
 5. Chrześcijańska formacja członków.
 6. Służba na rzecz wspólnoty parafialnej.

III. Struktura organizacyjna

 1. Funkcję diecezjalnego asystenta kościelnego Bractwa pełni - mianowany przez Biskupa Siedleckiego - Kustosz Sanktuarium pratulińskiego.
 2. Władzę diecezjalną Bractwa stanowi Kustodia Diecezjalna, w skład której wchodzą: z urzędu Kustosz Sanktuarium w Pratulinie jako przewodniczący oraz 3 członków z wyboru (Brat Zastępca Przewodniczącego, Brat Sekretarz, Brat Skarbnik).
 3. Członkowie z wyboru Kustodii Diecezjalnej są wybierani przez Kapitułę Bractwa zwykłą większością głosów na okres 4 lat i zatwierdzani przez Biskupa Siedleckiego.
 4. Kapitułę Bractwa stanowią Przewodniczący Bractw parafialnych. Spotkanie Kapituły winno odbyć się co najmniej raz w roku dla omówienia pracy rocznej Bractwa.
 5. Asystentem parafialnym Bractwa jest proboszcz parafii. Odpowiada on za nauczanie i duchową formację członków Bractwa oraz czuwa nad jego katolickim charakterem.
 6. Władze Parafialnego Bractwa tworzą: Przewodniczący, jego Zastępca, Brat Sekretarz i Brat Skarbnik, wybierani przez członków na okres 4 lat.

IV. Przynależność do Bractwa

 1. Członkiem Bractwa może zostać każdy ochrzczony, pełnoletni mężczyzna wyznania katolickiego:
  1. dla którego wiara w Boga potwierdzana życiem jest wartością nadrzędną
  2. który przedłożył deklarację członkowską i zobowiązał się do przestrzegania postanowień Statutu
 2. Przyjęcie do Bractwa ma miejsce w Pratulinie podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Mężczyzn.
 3. Uroczyste przyjęcie do Bractwa poprzedzone jest złożeniem przez kandydata pisemnej deklaracji władzom Parafialnego Bractwa i okresem przygotowania, nie krótszym niż 6 miesięcy.
 4. Kustodia Diecezjalna, na wniosek odpowiedzialnych za Bractwo w parafii, może zdecydować o pozbawieniu osoby członkostwa w Bractwie w sytuacji: rażącego naruszenia przez nią zasad wiary katolickiej, prowadzenia działalności na szkodę Bractwa, ciężkiego i umyślnego naruszenia postanowień Statutu.
 5. W spotkaniach Bractwa mogą brać udział także osoby, które nie są członkami Bractwa, a które pragną formować się w duchu Bractwa.

V. Obowiązki wynikające z przynależności do Bractwa

 1. Dążyć do świętości zwłaszcza poprzez gorliwe wypełnianie obowiązków stanu.
 2. Praktykować życie sakramentalne - spowiedź kwartalna, częsta Komunia Święta, osobisty kult Eucharystii.
 3. Codziennie odmawiać modlitwę Bractwa.
 4. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych Bractwa.
 5. Uczestniczyć w dorocznej Diecezjalnej Pielgrzymce Mężczyzn do Pratulina.
 6. W miarę możliwości włączyć się w liturgiczną służbę ołtarza w swojej parafii.
 7. Uczestniczyć w parafialnych wydarzeniach duszpasterskich.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje po zatwierdzeniu przez Biskupa Diecezjalnego.
 2. Zmian w Statucie może dokonać Biskup Diecezjalny na prośbę Kustodii Diecezjalnej.

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 936/2020

Siedlce, we wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, 12 listopada 2020 r.