Diakon na praktyce

Droga do kapłaństwa w katedrze

Od I Niedzieli Adwentu w naszej parafii swoją praktykę duszpasterską rozpoczął diakon Grzegorz Góraj. To ważny etap w jego drodze do kapłaństwa. Podczas praktyk diakon przygląda się pracy duszpasterzy i włącza się w posługę na miarę stopnia diakonatu.

Ważnym elementem praktyki jest doświadczanie wspólnoty kapłańskiej i jej współtworzenie. 

Zadania diakona

O diakonacie można również mówić w aspekcie zadań, jakie spoczywają na diakonach. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich. Do zadań diakona należy:

  1. Asystowanie biskupowi i kapłanowi a czasie funkcji liturgicznych we wszystkim, co mu przyznają różne księgi liturgiczne.
  2. Głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie Słowa Bożego
  3. Udzielanie sakramentu chrztu św.
  4. Prowadzenie katechezy w szkole i w parafii.
  5. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, prowadzenie adoracji, zanoszenie Komunii św. chorym.
  6. Udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebowym.
Życie wewnętrzne diakonów

Diakoni jako ci, którzy służą tajemnicom Chrystusa i Kościoła winni wystrzegać się wszelkiego zła moralnego oraz dokładać starań, aby podobać się Bogu i w ten sposób być gotowymi do wszelkiego dzieła dobrego dla zbawienia ludzi (por. 2 Tm 2, 21). Z racji przyjętego święcenia wypada, aby daleko przewyższali innych zaangażowaniem się w życie liturgiczne zamiłowaniem do modlitwy, służbą Bożą, posłuszeństwem, miłością, czystością. Nie powinni przerywać studium nauk ustawicznie czytając Pismo św.  Studia kościelne podejmowane przez diakonów mają ich usprawnić w wykładaniu innym nauki katolickiej i wzmacnianiu wiernych. W celu osiągnięcia tego diakoni winni być wzywani na zebrania odbywające się w określonych terminach, gdzie byłyby poruszane sprawy dotyczące życia i świętego posługiwania. Dobrym czasem ku temu staje się praktyka duszpasterska.

Życzymy diakonowi Grzegorzowi dobrego czasu praktyk. Ze swej strony otoczamy modlitwą.